Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Gaze naturale

Condițiile de licențiere

Licenţele pentru producerea, transportul, distribuția, stocarea și tradingul de gaze naturale – se acordă persoanelor juridice în exclusivitate.

Licenţele pentru furnizarea gazelor naturale şi pentru vînzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare - se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, (art.14 alin.(1) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale).

 

Condițiile și procedura de obținere a licențelor:

Solicitantul va depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), o Declație la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate.

Declaraţia, poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md.

 

Pentru a obţine licenţă pentru producerea, transportul, distribuția, stocarea gazelor naturale și vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (art.14 alin.(2) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale):

  1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
  2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
  3. să fie dotat tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să deţină instalaţie de producere, reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale ori depozit de stocare, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi că instalaţia de producere, reţelele de gaze naturale sau depozitul de stocare sînt conforme cu cerinţele tehnice stabilite prin lege;
  4. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

 

Pentru a obţine licenţă pentru tradingul de gaze naturale, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

  1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
  2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;

 

Pentru a obţine licenţă pentru furnizarea gazelor naturale, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

  1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
  2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
  3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, de centru/centre de deservire a consumatorilor finali şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

 

Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- să aibă studii superioare; ​
- să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul gazelor naturale sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

 

 

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat