Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Gaze naturale

Gaze naturaleContractul de furnizare a gazelor naturale

I. Furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali se efectuează numai în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale, încheiat între furnizor şi consumatorul final în conformitate cu Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi cu Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.

II. Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. denumirea şi adresa furnizorului;
 2. obiectul contractului, parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate;
 3. mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate despre preţurile în vigoare;
 4. cazurile şi condiţiile de întrerupere a furnizării gazelor naturale, de deconectare şi de reconectare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali;
 5. durata contractului, cazurile şi modalitatea de prelungire, modificare, suspendare şi reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale, inclusiv să prevadă expres dreptul consumatorului final de a rezilia contractul în mod unilateral şi gratuit;
 6. prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la majorarea preţului de furnizare a gazelor naturale înainte de aplicarea acestuia;
 7. tipurile de servicii de întreţinere, în cazul în care acestea sînt oferite;
 8. termenele de plată, modalităţile de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să impună plata preventivă pentru consumul de gaze naturale, precum şi măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării de către consumatorul final a obligaţiilor contractuale;
 9. eventualele compensaţii şi modalităţile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate, sau dacă furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu întîrziere sau în mod defectuos;
 10. modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a neînţelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;
 11. drepturile şi obligaţiile furnizorului şi ale consumatorului final, precum şi informaţii cu privire la gestionarea reclamaţiilor.

III. Condiţiile contractuale trebuie să fie echitabile şi să fie prezentate potenţialului consumator final înainte de încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

În cazul în care contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat prin reprezentanţi, consumatorul final trebuie să fie notificat în prealabil cu privire la condiţiile contractuale.

IV. Furnizorul este obligat să elaboreze clauzele contractuale standard ale contractului de furnizare a gazelor naturale, propus pentru negocieri consumatorilor finali, să publice aceste clauze pe pagina sa electronică şi/sau să le comunice prin utilizarea altor metode transparente.

 1. clauzele contractuale standard se elaborează în conformitate cu articol 87 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi cu Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.
 2. clauzele contractuale standard pot fi detaliate în contract şi completate în anexele contractului.
 3. furnizorul şi consumatorul final pot prevedea în contractul de furnizare a gazelor naturale posibilitatea reducerii volumului de gaze naturale în anumite perioade de timp ale zilei.
 4. clauzele contractuale obligatorii ale contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat în legătură cu furnizarea în contextul obligaţiilor de serviciu public stabilite la art.89 şi 90 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, se aprobă de Agenţie.

   V.  Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să fie întocmit într-un limbaj clar, inteligibil şi neechivoc.

 1. se interzice furnizorului să oblige consumatorii finali la prezentarea de documentaţie excesivă, în legătură cu încheierea contractului, să pună în sarcina consumatorilor finali obligaţii administrative excesive, precum şi să recurgă la practici de vînzare incorecte sau înşelătoare.
 2. se interzice furnizorului să introducă în contract clauze care să interzică sau să condiţioneze schimbarea furnizorului de către consumatorul final respectiv, precum şi să perceapă de la consumatorul final taxă pentru rezilierea contractului. Clauzele contractuale care conţin asemenea prevederi sînt nule de drept.

 VI. Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie dacă instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final sînt racordate la reţelele de gaze naturale cu respectarea normelor de siguranţă.

 VII. Furnizorul care furnizează gaze naturale în contextul obligaţiilor de serviciu public stabilite la art.89 şi 90 al Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, este obligat să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator final care întruneşte condiţiile de încheiere a contractului, în conformitate cu articol 87 din Legea menționată şi cu Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.

 VIII. Pentru achitarea cu întîrziere a consumului de gaze naturale, consumatorii finali plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor.

 1. cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.
 2. la solicitarea consumatorilor finali, furnizorii vor renegocia cuantumul penalităţii stabilite în contractele încheiate cu consumatorii finali, cu respectarea plafonului maxim stabilit.

IX. Furnizorul poate solicita operatorului de sistem deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali doar în cazurile şi cu respectarea termenelor şi a condiţiilor stabilite la art.15 alin.(3), art.70 şi 83 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, precum şi în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.

X.  Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre propunerea de a modifica contractul de furnizare a gazelor naturale cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, precum şi despre faptul că acesta din urmă este în drept să nu accepte modificarea sau să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în caz de dezacord.

 1. furnizorul este obligat să notifice, în mod direct, transparent şi inteligibil, consumatorii finali despre orice majorare a preţurilor nu mai tîrziu de sfîrşitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării.

XI.  Cu excepţia cazurilor de neachitare de către consumatorul final a facturilor pentru gazele naturale, furnizorul poate rezilia în mod unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale cu condiţia expedierii consumatorului final a notificării prealabile cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte, în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale. Furnizorul care furnizează gaze naturale în contextul obligaţiilor de serviciu public stabilite la art.89 şi 90 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, este în drept să suspende sau să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale numai în cazurile stabilite şi cu respectarea termenelor şi a condiţiilor stabilite în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.

XII. Furnizorul este obligat să depună toată diligenţa pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară a neînţelegerilor aferente executării contractului de furnizare a gazelor naturale şi să pună în aplicare un mecanism eficient şi nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensaţiilor consumatorilor finali.

 

Actele necesare consumatorului la încheierea contractului:
Consumatorii casnici

 1. cererea, formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor;
 2. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
 3. certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea;
 4. parametrii tehnici ai aparatelor de utilizare;
 5. copia certificatului de conformitate pentru cazanul de gaze naturale şi/sau încălzitorul de apă, după caz;
 6. copia buletinului de identitate.

Solicitantul prezintă copiile documentelor şi originalele pentru verificarea copiilor sau copiile autentificate ale documentelor.

 

Consumatorii noncasnici
        1. cererea de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale (formularul cererii este pus la dispoziţie de către furnizor), care include denumirea, adresa, telefonul, faxul întreprinderii sau instituţiei;
         2. copia deciziei de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;

Solicitantul prezintă copiile documentelor şi originalele pentru verificarea copiilor sau copiile autentificate ale documentelor.

          1. copia actului de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului care constituie obiectul locului de consum.

Solicitantul prezintă copiile documentelor şi originalele pentru verificarea copiilor.