Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energia electrică

Energia electricăFuncţiile şi obligaţiile furnizorului

 1. La desfăşurarea activităţii sale, furnizorul este obligat să respecte prevederile Legii cu privire la energia electrică şi actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, precum şi să asigure continuitatea furnizării energiei electrice la parametrii de calitate stabiliţi şi în conformitate cu clauzele contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii finali.
 2. Fiecare furnizor este obligat să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali astfel încât ultimii să primească toate informaţiile necesare care să le permită să facă uz de drepturile ce le sunt consfinţite prin lege şi prin actele normative în domeniu, inclusiv prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, în special:
 3. informaţii privind preţurile practicate, precum şi privind clauzele contractuale standard, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi alte informaţii relevante;
 4. informaţii privind modalităţile de plată, posibilele consecinţe în cazul neachitării facturilor pentru energia electrică consumată, precum şi privind situaţiile în care furnizorul este în drept să perceapă plata preventivă pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali;
 5. informaţii privind procedura de schimbare a furnizorului, privind dreptul consumatorilor finali de a schimba furnizorul necondiţionat şi fără perceperea unei taxe, precum şi privind dreptul consumatorului final de a primi, în termen de cel mult două săptămâni după schimbarea furnizorului, o factură finală de plată pentru energia electrică consumată;
 6. informaţii privind modalităţile de soluţionare pe cale extrajudiciară a eventualelor neînţelegeri cu consumatorii finali, privind compensaţiile ce urmează a fi achitate consumatorilor finali în cazul încălcării de către furnizor a obligaţiilor sale, precum şi privind termenele de soluţionare a reclamaţiilor parvenite de la consumatorii finali;
 7. informaţii privind modalităţile prin care furnizorul urmează să comunice consumatorilor finali datele cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale;
 8. informaţii privind furnizarea către consumatorii finali a energiei electrice conform parametrilor de calitate stabiliţi, precum şi privind drepturile de care dispun în calitate de beneficiari ai serviciului universal sau în calitate de beneficiari ai serviciului de ultimă opţiune;
 9. alte informaţii în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
 10. Informaţiile specificate la alin.(2) se publică pe pagina electronică a furnizorilor şi se actualizează periodic.
 11. Furnizorul serviciului universal şi furnizorul de ultimă opţiune sunt obligaţi să înfiinţeze şi să asigure funcţionarea unui serviciu telefonic, precum şi să asigure ca centrele de deservire a consumatorilor finali să funcţioneze conform programului de lucru de cel puţin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de dreptul real de a lua decizii, în numele furnizorului, şi de posibilitatea de a colabora cu operatorii de sistem în vederea soluţionării problemelor abordate de consumatorii finali, iar prezentarea informaţiilor solicitate, gestionarea cererilor şi a reclamaţiilor consumatorilor finali, fixarea întâlnirilor cu reprezentanţii furnizorului trebuie să fie posibile inclusiv prin telefon şi prin poşta electronică.
 12. Furnizorul este obligat să ofere consumatorilor finali posibilitatea de a achita consumul de energie electrică prin mai multe modalităţi de plată, aplicate faţă de consumatorii finali în mod nediscriminatoriu. Orice diferenţă în ceea ce priveşte condiţiile privind plata urmează a fi argumentată ţinând cont de costurile furnizorului. Furnizorul este în drept să solicite consumatorilor finali plata preventivă, conform estimărilor bazate pe consumul probabil, cu aplicarea unor criterii echitabile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, inclusiv în cazul în care consumatorul se află în procedura de insolvabilitate.
 13. Fiecare furnizor facturează energia electrică în baza unei facturi de plată emise cu respectarea prevederilor Regulamentului privind furnizarea energiei electrice. Furnizorul include în factura de plată şi costurile suportate în legătură cu prestarea către consumatorul respectiv a serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Furnizorul poate include în factura de plată şi alte taxe în conformitate cu legea şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
 14. Furnizorul este obligat să indice în factura de plată şi în materialele promoţionale puse la dispoziţia consumatorilor finali:
 15. informaţii cu privire la contribuţia fiecărei surse de energie electrică în structura totală a surselor de energie utilizate de furnizor în anul precedent;
 16. cel puţin sursele de referinţă existente, de exemplu pagina electronică, care să conţină informaţii cu privire la impactul asupra mediului, inclusiv sub aspectul emisiilor de bioxid de carbon şi al deşeurilor radioactive rezultate din structura generală a combustibilului folosit la producerea energiei electrice în anul precedent;
 17. informaţii cu privire la dreptul consumatorilor de a soluţiona pe cale extrajudiciară neînţelegerile cu furnizorul, precum şi termenele în care sunt în drept să conteste decizia furnizorului.
 18. Furnizorul este obligat să indice în factura de plată, în materialele promoţionale informaţia cu privire la consumul de energie electrică al consumatorului final, astfel încât acesta să aibă posibilitatea să-şi regularizeze propriul consum de energie electrică, cu privire la preţurile aplicate, precum şi cu privire la costul energiei electrice consumate. Informaţia respectivă se comunică la intervale de timp corespunzătoare, ţinând cont de capacitatea echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali şi de periodicitatea de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi de raportul eficacitate-costuri al acestor măsuri. Se interzice furnizorului să perceapă de la consumatorii finali plăţi suplimentare pentru acest serviciu.
 19. Anual, fiecare furnizor este obligat să elaboreze şi să publice pe pagina sa electronică un program de acţiuni referitor la acordarea asistenţei consumatorilor finali privind realizarea obligaţiilor contractuale, prevenirea suspendării furnizării energiei electrice, sprijinirea furnizării energiei electrice către consumatorii finali în locuri depărtate de centrele urbane, stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei electrice şi a energiei termice în regim de cogenerare, precum şi privind promovarea eficienţei energetice.
 20. Anual, până la 30 aprilie, fiecare furnizor întocmeşte şi prezintă Agenţiei un raport privind activitatea sa din anul precedent. Raportul respectiv se publică pe pagina electronică a furnizorului.
 21. Fiecare furnizor este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru oferirea asistenţei şi protejarea intereselor consumatorilor finali, precum şi pentru examinarea reclamaţiilor acestora în mod eficient, inclusiv pentru soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară.
 22. Furnizorul este obligat să exercite şi alte funcţii şi obligaţii stabilite în prezentul capitol şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.