Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Cooperare internațională

Cooperare internațională


Pe parcursul anilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit relații de cooperare și de parteneriat cu asociații internaționale și autorități de reglementare în domeniul energetic. Cooperarea cu partenerii externi în problemele de reglementare a sectorului energetic joacă un rol esențial pentru modernizarea pieței energetice și armonizarea cadrului de reglementare național cu cel european.

 

1. Relații de cooperare și parteneriat

După semnarea de către Republica Moldova a Tratatului de constituire a Comunității Energetice în anul 2010, ANRE a devenit membru cu drepturi depline al Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice (ECRB). ECRB a fost creată cu scopul de a extinde aplicarea regulilor și principiilor pieței energetice a Uniunii Europene pe piața energetică a țărilor din Europa de Sud-Est, a regiunii Mării Negre și nu numai, pentru a crea o piață energetică paneuropeană integră. Activitatea în cadrul ECRB este o procedură permanentă de schimb de experiență în domeniul energetic cu reprezentanții diferitelor țări. Republica Moldova are obligația de a pune în aplicare acquis-ul în domeniul energetic în vigoare, care generează la rândul său diverse obligații de raportare.

Conducerea şi angajații ANRE sunt încadrați în activitățile ECRB și, respectiv, ale grupurilor de lucru din cadrul acestui Comitet. În prezent, reprezentanții ANRE participă la următoarele grupuri de lucru:

- EWG - Grupul de lucru pentru electricitate;
- GWG - Grupul de lucru pentru gaze naturale și grupul de lucru cu privire la piața cu amănuntul în sectorul energetic;
- REMIT WG - Grupul de lucru privind Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie.

 

În 2017, ANRE a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Secretariatul Comunității Energetice (SCE), în scopul cooperării în elaborarea actelor legislative secundare în conformitate cu legislația Comunității Energetice în termenul stabilit de comun acord. În cadrul colaborării cu ANRE, Secretariatul Comunității Energetice acordă asistență tehnică la elaborarea proiectelor de acte normative de reglementare și expertiza necesară pentru proiectele actelor normative de reglementare elaborate de ANRE.

 

În anul 2000, ANRE a devenit membru-fondator al Asociației Regionale a Reglementatorilor în domeniul Energetic (ERRA). Scopul ERRA este de a spori schimbul de informații și experiență de reglementare în domeniul energetic în rândul membrilor săi. În cadrul acestei colaborări, angajații ANRE participă la programele de instruire și perfecționare a cunoștințelor în domeniul de reglementare. De asemenea, reprezentanții ANRE participă la comitetele și grupurile de lucru permanente printre care comitetul pentru licențiere și concurență, comitetul pentru tarife, grupul de lucru pentru protecția consumatorilor și piețele energetice cu amănuntul.

 

Un alt partener important al ANRE este Asociația Națională a Comisiilor de Reglementare a Utilităților Publice din SUA (NARUC). Parteneriatul cu NARUC se desfășoară sub egida Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Pe parcursul a mai mulți ani, prin intermediul experților internaționali NARUC acordă asistență tehnică la elaborarea actelor normative, metodologiilor și regulamentelor din sectorul electroenergetic și gaze naturale. Totodată, NARUC a organizat un schimb de experiență privind supravegherea instalațiilor electrice în SUA. Colaborarea cu colegii din SUA are loc pe următoarele platforme regionale: Inițiativa Reglementatorilor din Spațiul Mării Negre (BSRI- Black Sea Regulatory Initiative), Atelierul Parteneriatului pentru Gaze naturale din Europa și Eurasia, Grupul de lucru cu privire la securitatea cibernetică.

 

În anul 2010, ANRE a început colaborarea cu Comisia pentru Utilități Publice din Missouri/SUA, sub egida NARUC şi USAID. În cadrul acestei colaborări, ANRE a implementat Sistemului Electronic Informațional de Înregistrare a Corespondenței (SEIIC), sistem primit, cu titlu de donaţie, din partea Comisiei Utilităţilor Publice din Missouri/SUA. Cu ajutorul SEIIC, ANRE şi-a eficientizat activitatea internă ce ține de lucrul cu consumatorii.

 

Începând cu 2022, ANRE colaborează cu USAID în cadrul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA). Proiectul respectiv are o durată de patru ani și este implementat de Tetra Tech ES, Inc., cu participarea specialiștilor locali și internaționali. În cadrul proiectului se acordă asistență tehnică la elaborarea metodologiilor și actelor normative de reglementare. Totodată, MESA a oferit reprezentanților ANRE un curs de instruire privind egalitatea de gen în cadrul organizației, care vine cu un set de recomandări privind elaborarea politicilor interne care să identifice și să elimine stereotipurile de gen și să promoveze angajarea a unui număr mai mare de femei în sectorul energetic.

 

În anul 2016, ANRE a fost admisă în calitate de membru cu statut de observator al Consiliului Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (CEER). În fiecare an CEER organizează evenimente cu scopul de a spori condițiile de funcționare a sectoarelor reglementate, ce contribuie la implementarea și ajustarea legislației naționale la directivele europene. CEER oferă cursuri de instruire angajaților ANRE privind modalitățile de tranzacționare a energiei pe piață, modalitatea de gestionare a riscurilor de către titularii de licențe care desfășoară activități în sectorul energetic și oportunitățile prin intermediul tranzacțiilor periodice pe piața de energie electrică.

 

În domeniul reglementării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, ANRE colaborează cu Autoritățile de Reglementare a Apelor (WAREG), unde are statut de membru. În cadrul acestei colaborări specialiștii ANRE participă la diferite evenimente în scopul preluării celor mai bune practici de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru a armoniza legislația națională la cea europeană.

 

2. Acorduri de colaborare la nivel internațional

În septembrie 2012, ANRE a participat la proiectul de cooperare pentru dezvoltare "Consolidarea protecției concurenței pe piața liberă din Republica Moldova prin educație și o bună guvernare", proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia, în colaborare cu Fondurile pentru Cooperare în Dezvoltare şi Ajutor Umanitar. Scopul proiectului constă în preluarea experienței estone privind armonizarea legislației la standardele UE, aplicarea mecanismelor de protecție a concurenței, combinarea instrumentelor de reglementare cu cele de protecție a concurenței în vederea sporirii competiției pe piața liberă din Republica Moldova.

 

În februarie 2013, ANRE a semnat un Acord de cooperare cu Autoritatea în domeniul concurenței din Estonia. Acordul presupune schimb de experiență şi de practici de reglementare în domeniul energetic, vizite de lucru la diferite niveluri, potrivit unei agende stabilite din timp.

 

În septembrie 2013, sub egida NARUC și USAID, a fost inițiat un parteneriat dintre ANRE şi Comisia pentru Utilități Publice din statul Maine/SUA.

 

În octombrie 2014, ANRE Republica Moldova a semnat un protocol de colaborare privind schimbul de informații şi experiență cu ANRE din România (ANRE). Scopul acestui protocol a fost dezvoltarea unui schimb reciproc de date, informații şi documente legate de aplicarea legislației europene în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.

 

În mai 2016, ANRE a încheiat un alt protocol de colaborare și parteneriat în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) din România. Mecanismele de cooperare includ: consultări pe probleme bilaterale, organizarea reuniunilor anuale la care vor fi discutate subiecte de actualitate din sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, acordarea de asistență reciprocă privind elaborarea actelor normative și sprijin reciproc în vederea susținerii proiectelor Uniunii Europene din sectorul respectiv.

 

La 26 septembrie 2019, a fost semnat Programul de Cooperare și Asistență între ANRE din Republica Moldova și ANRE din România. Documentul a fost semnat de Veaceslav Untila, Director general al ANRE Republica Moldova și Dumitru Chiriță, Președintele ANRE România. Programul are ca obiectiv intensificarea cooperării bilaterale și implementarea standardelor europene în sectorul electroenergetic, sectorul gazelor naturale, sectorul termoenergetic, licențiere, monitorizare și control al activităților licențiate, probleme juridice și de protecție a consumatorilor, supravegherea energetică, cooperare internațională și comunicare. Urmare a unei colaborări fructuoase pe parcursul a 2 ani, în ianuarie 2023 părțile au semnat un nou Plan de acțiuni în care sunt stipulate un set de activități ce țin de elaborarea actelor normative și a metodologiilor în sectorul electroenergetic și gaze naturale, dar și implementarea Regulamentului privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

 

În anul 2022, membrii Consiliului de Administrarea al ANRE au avut o întrevedere cu reprezentanții Comisiei Naționale pentru Reglementarea de Stat a Energiei și Utilităților din Ucraina (NEURC), în cadrul cărora s-a discutat semnarea unui Acord de Colaborare cu scopul de a dezvolta un dialog regulat cu privire la aspectele bilaterale și regionale de reglementare a pieței energetice și promovarea unui cadru de reglementare adecvat care să permită dezvoltarea unui mediu de piață echitabil, transparent și nediscriminatoriu în ambele țări.

 

3. Acorduri de colaborare la nivel național

  1. Martie 2010 – ANRE a semnat un Acord privind schimbul de informații cu Banca Națională a Moldovei (BNM);
  2. Ianuarie 2012 – ANRE și Curtea de Conturi au (CC) semnat un Acord de colaborare privind schimbul de informații;
  3. Martie 2012 – ANRE a semnat un Acord cu Serviciul Vamal privind accesul la Sistemul Informațional Integrat Vamal;
  4. 3 Martie 2020 - ANRE și Centrul Național Anticorupție (CNA) au semnat un Acord de colaborare;
  5. 6 octombrie 2020, ANRE și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au semnat un Acord de colaborare;
  6. 15 martie 2021, ANRE și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) au semnat un Acord de colaborare.
  7. 12 octombrie 2021, ANRE și Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 (Serviciul 112) au semnat un Acord de colaborare.
  8. 23 august 2022, ANRE și Consiliul Concurenței (CC) au semnat un Acord de colaborare.

 

 ANRE colaborează activ cu principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și anume: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Fondul Monetar Internațional, Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Mondială, Ambasada României, Ambasada SUA, etc.