Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Scurt istoric

Scurt istoricAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este o autoritate publică centrală de reglementare, învestită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii (gaze naturale, energie electrică, energie termică, energie regenerabilă, produse petroliere).

2019

La începutul anului, ANRE a început să-și execute atribuțiile de supraveghere energetică de stat, ca urmare a angajării personalului corespunzător și luarea măsurilor necesare pentru implementarea corespunzătoare a Legii cu privire la energetică.

2017

Parlamentul a adoptat o nouă Lege cu privire la Energetică la 21 septembrie 2017. Legea transpune prevederile pachetului energetic III al UE în legislația națională referitor la sarcinile, funcțiile, independența, transparența și funcționarea corespunzătoare a autorității de reglementare din sectorul energetic, precum și controlul parlamentar și judiciar asupra autorității de reglementare.

Legea cu privire la energetică prevede, de asemenea, exercitarea supravegherii energetice de stat de către ANRE și stabilește obligațiile și responsabilitățile, precum și termenele și condițiile de implementare a acestei sarcini de către autoritatea de reglementare.

2016

Parlamentul a adoptat noile Legi cu privire la energia electrică, cu privire la gazele naturale și Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care transpun prevederile pachetului energetic III al Uniunii Europene în legislația națională.

Pentru buna aplicare a legilor menționate, ANRE a elaborat și aprobat o serie de acte normative de reglementare prevăzute în aceste legi și continuă lucrările de implementare a reglementărilor aprobate de Comunitatea Energetică.

2014-2015

ANRE a elaborat și aprobat un șir de acte normative de reglementare prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și de Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării. De asemenea, a început procesul de eliberare a licențelor operatorilor care exploatează sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare și au fost eliberate licențe întreprinderilor din sectorul termoenergetic care furnizează energie termică prin sistemele centralizate de alimentare cu energie termică.

2014

Parlamentul a aprobat Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, în conformitate cu care ANRE are atribuțiile de reglementare a sectorului termoenergetic.

2013

In decembrie 2013 Parlamentul a adoptat Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prin care ANRE urmează să reglementeze domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. A fost modificată Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. ANRE a semnat un Acord de colaborare cu Autoritatea de Concurență din Estonia.

2012

Au fost aprobate Metodologia de calcul a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor, Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, Metodologia de calcul a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali și Regulamentul privind procedurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, utilizate în activitatea reglementată a întreprinderilor din sectorul energetic. ANRE a semnat un Acord de cooperare cu Autoritatea Naționala de Reglementare a Energiei din România și un Acord de colaborare cu Curtea de Conturi din Republica Moldova.

2011

ANRE a aprobat Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice (redacție nouă), Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (redacție nouă), Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale și Regulamentele cu privire la extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a rețelelor electrice de distribuție. În același an, ANRE a semnat un Acord de colaborare cu Serviciul Vamal.

2010

A fost aprobat Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale și Metodologia de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție. În același an, ANRE a semnat un Acord de colaborare cu Banca Naționala a Moldovei și un Memorandum de înțelegere cu Asociația Națională a Comisiilor de Reglementare a Utilităților Publice din SUA (NARUC) și Comisia Serviciilor Publice din Missouri privind implementarea unui program de parteneriat.

2009

Prin modificarea Legii cu privire la energetică, drepturile de numire în funcție a directorilor Consiliului de Administrație al ANRE, de aprobare a bugetului și de monitorizare a activității Agenției au fost trecute de la Guvern la Parlament. Prin modificările operate la Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, ANRE i-a fost atribuită funcția de aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate.

2008-2009

ANRE a elaborat și aprobat Regulamentul cu privire la garanțiile de origine a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie și biocombustibil și Metodologia de calcul a tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și biocombustibil, Normele tehnice ale rețelelor de distribuție a gazelor naturale, Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuție și furnizare a energiei electrice, Metodologia de determinare, aprobare și revizuire a prețurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licențe pentru distribuția gazelor naturale.

2007

Prin Legea energiei regenerabile, ANRE a fost autorizată să elibereze licențe pentru producerea energiei electrice și combustibilului din surse regenerabile, să elaboreze metodologii de calcul și să aprobe tarifele pentru acest tip de energie.

2004

Prin modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală, ANRE i-a fost atribuită funcția de elaborare a Metodologiei de calcul a tarifelor la energia termică, la serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate.

2002

ANRE și Comisia Întreprinderilor Comunale din Iowa (SUA) au semnat un Program de Parteneriat, sub egida NARUC și USAID.

2001

Legea cu privire la piața produselor petroliere transmite ANRE funcțiile de licențiere a activităților desfășurate pe această piață.

2000

ANRE devine membru fondator cu drepturi depline al Asociației Regionale a Reglementatorilor de Energie (ERRA).

1999-2002

ANRE a aprobat Metodologia calculării și aplicării tarifelor la energia electrică și energia termică, Metodologia de calculare, reglementare și aplicare a tarifelor la gazele naturale, Metodologia de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

1998

ANRE a eliberat primele licențe de activitate pe piețele de energie electrică și gaze naturale și a aprobat primele hotărâri privind noile tarife la gazele naturale, energia electrică și energia termică.

1997-2002

ANRE a elaborat și aprobat actele normative necesare pentru acordarea licențelor, pentru aprobarea tarifelor și pentru monitorizarea activității titularilor de licență în vederea stabilirii regulilor pieței energiei electrice și asigurării protecției drepturilor consumatorilor.

1997-1998

(perioada de constituire a ANRE) – A fost aprobat Regulamentul ANRE și adoptate Legea cu privire la energetică nr. 1525/19.02.1998, Legea cu privire la energia electrică nr. 137 din 17.09.1998 si Legea cu privire la gazele naturale nr. 136 din 17.09.1998, care au stabilit cadrul legislativ primar pentru reglementarea sectoarelor energeticii. În conformitate cu legile speciale, una dintre funcțiile de bază ale Agenției era aprobarea tarifelor la energia electrică și la gazele naturale. Potrivit Regulamentului aprobat prin Hotărâre de Guvern, ANRE a fost învestită și cu funcțiile de aprobare a tarifelor la energia termică și de aprobare în coordonare cu Guvernul a Metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, cu apa, de canalizare și epurare a apelor uzate și a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

11 august 1997

Guvernul a aprobat Hotărârea nr.767 privind crearea ANRE.