Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energia electrică

Energia electricăRacordarea la reţeaua de distribuţie a energiei electrice

 1. Racordarea este conectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice. Racordarea este realizată prin intermediul instalaţiei de racordare, care reprezintă o instalaţie electrică ce asigură conexiunea dintre instalaţiile de utilizarea ale consumatorului şi reţeaua electrică de distribuţie.
 2. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare ce-i aparţine la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă.
 3. Racordarea instalaţiilor electrice ale  solicitanţilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui proiect unic.
 4. Instalaţiile electrice ale întovărăşirilor pomicole, ale cooperativelor de construcţie a garajelor se racordează la reţeaua electrică de distribuţie în baza unui proiect unic.
 5. Dacă solicitantul cere racordarea la reţeaua electrică a unor receptoare electrice de puteri electrice de până la 100 W, nu este obligatorie cerinţa instalării echipamentului de măsurare, iar consumul de energie electrică se determină aplicând sistemul pauşal (produs dintre puterea electrică a receptorilor şi durata de utilizare a ei de 24 ore). În această situaţie solicitantul este obligat să coordoneze proiectul sau schiţa de proiect cu gestionarul fondului locativ.
 6. În scopul racordării instalaţiilor electrice ale unui solicitant la reţeaua electrică, solicitantul este obligat să obţină de la operatorul de reţea aviz de racordare, conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Este necesară obţinerea avizului de racordare şi în cazul solicitării majorării puterii electrice pentru un loc de consum. În scopul obţinerii avizului de racordare, solicitantul va depune o cerere, în scris, la oficiul operatorului de reţea, care va cuprinde obligatoriu următoarele:

- numele, prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii şi adresa locului de consum;

- scopul utilizării energiei electrice;

- puterea electrică solicitată;

- categoria de fiabilitate a furnizării;

- curentul electric solicitat (trifazat sau monofazat);

- la cerere se anexează copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort.

 1. Operatorul de reţea este obligat să prezinte solicitantului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, avizul de racordare în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de racordare ce nu contravin documentelor normative obligatorii, prevăzute de lege şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiilor electrice ce-i aparţin la reţeaua electrică. Operatorul de reţea este obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea soluţiei optime de racordare. Avizul de racordare se eliberează gratuit.
 2. Se interzice operatorului de reţea să oblige solicitantul, potenţial consumator final, să proiecteze şi să monteze instalaţia de racordare de o capacitate ce depăşeşte puterea electrică solicitată. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul de reţea a diferenţei de cheltuieli efectiv suportate de solicitant, potenţial consumator final, şi cele ce urmau a fi suportate conform legii.
 3. Operatorul reţelei de distribuţie nu este în drept să includă în avizul de racordare, eliberat în scopul racordării blocului(rilor) locativ(e) la reţeaua electrică de distribuţie, prevederi privind obligarea solicitantului de a construi linii electrice de medie tensiune (6, 10 kV) sau transformatoare de forţă.
 4. Solicitantul este obligat să obţină de la operatorul de reţea avizul de racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor electrice. Termenul de valabilitate al avizului de racordare, se stabileşte de operatorul de reţea în funcţie de termenul de construcţie a obiectului, dar nu poate fi mai mic de un an. Termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungeşte de către operatorul de reţea, dacă la expirarea termenului de valabilitate a început construcţia obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare. Operatorul de reţea prelungeşte termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 5 zile calendaristice de la data adresării, prin efectuarea inscripţiei respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Avizul de racordare poate fi prelungit pe o perioadă de 5 ani sau pentru o perioadă mai mare, în funcţie de capacitatea disponibilă a reţelei electrice. 
 5. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de operatorul de reţea, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.
 6. Proiectul instalaţiilor electrice, elaborat în baza avizului de racordare, se coordonează de către operatorul de reţea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data prezentării proiectului.
 7. Pentru racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie, proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie sau de către alte persoane autorizate, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final. În cazul racordării instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de transport, proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare se efectuează de către operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de către alte persoane autorizate, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final, cu excepţia cazului în care instalaţia de utilizare urmează a fi racordată la tensiunea secundară, de 10 kV, a transformatorului de forţă care aparţine operatorului reţelei de transport şi de sistem, situaţie în care proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare se efectuează de orice persoană autorizată, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final.
 8. La cererea solicitantului, potenţial consumator final, operatorul de reţea asigură proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. Proiectarea se efectuează după semnarea contractului privind proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare dintre solicitant şi operatorul de reţea şi după achitarea de către solicitant a cheltuielilor de proiectare. Montarea instalaţiei de racordare se efectuează după achitarea de către solicitant a cheltuielilor pentru montarea instalaţiei de racordare, conform devizului de cheltuieli, întocmit de operatorul de reţea, în baza documentaţiei de proiect, cu respectarea principiilor stabilite în Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, aprobată în conformitate cu legea.
 9. Până la realizarea racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare.
 10. Montarea instalaţiei de utilizare a solicitantului, a consumatorului final se efectuează de către electricieni autorizaţi, la alegerea solicitantului şi din contul acestuia. Electricianul autorizat care efectuează montarea instalaţiei de utilizare este obligat să confirme calitatea şi securitatea lucrărilor executate printr-o declaraţie scrisă.  
 11. După îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare, solicitantul, potenţial consumator noncasnic, se adresează la operatorul de reţea în scopul întocmirii şi semnării actului de delimitare. Consumatorul noncasnic şi operatorul de reţea semnează actul de delimitare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării adresării la operatorul de reţea, în trei exemplare, din care unul urmează a fi prezentat de către consumatorul noncasnic furnizorului la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul în care instalaţia de racordare a fost montată de către operatorul de reţea, actul de delimitare se semnează de părţi în ziua finalizării montării instalaţiei de racordare.  
 12. Operatorul de reţea este responsabil de racordare la reţeaua electrică a instalaţiei de racordare şi de punerea ei sub tensiune, cu respectarea documentelor normativ-tehnice obligatorii.
 13. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice ale solicitantului, potenţial consumator final, se efectuează de către operatorul de reţea, în prezenţa solicitantului, în termen de cel mult 4 zile calendaristice, după prezentarea de către acesta a actului de dare în exploatare a instalaţiilor electrice, eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat şi după achitarea tarifului de racordare, cu condiţia existenţei contractului de furnizare a energiei electrice. Operatorul de reţea este obligat să anunţe în prealabil furnizorul de energie electrică indicat de consumatorul final despre ziua racordării instalaţiilor electrice ale acestuia la reţeaua electrică.
 14. În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul supravegherii energetice de stat.
 15. În cazul racordării instalaţiilor electrice ale solicitantului, potenţial consumator noncasnic, la linia electrică de medie şi înaltă tensiune, transformatorul de forţă este parte componentă a instalaţiei de utilizare.
 16. În cazul racordării instalaţiilor electrice ale solicitantului, potenţial consumator noncasnic, la linia electrică de medie şi înaltă tensiune, transformatorul de forţă este parte componentă a instalaţiei de utilizare.  
 17. În cazul în care pentru montarea instalaţiei de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente.
 18. Operatorul de reţea poate refuza argumentat eliberarea avizului de racordare solicitantului, potenţial consumator final, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate, inclusiv pe motiv că nu există reţea electrică sau dacă reţeaua electrică existentă nu permite satisfacerea cerinţelor în energie electrică ale solicitantului. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Operatorul de reţea este obligat să ofere solicitantului informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelelor electrice de transport sau de distribuţie şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelelor electrice de transport sau de distribuţie.
 19. Operatorul de reţea nu este în drept să ceară potenţialului consumator final recuperarea cheltuielilor sau efectuarea de lucrări ce ţin de majorarea capacităţii reţelei electrice.
 20. La solicitarea furnizorului, operatorul de reţea va refuza racordarea locului de consum al unui consumator final, care a acumulat datorii pentru energia electrică, consumată la alte locuri de consum, până la achitarea de către consumatorul final a datoriilor acumulate.
 21. Racordarea instalaţiilor electrice provizorii la reţeaua electrică şi deconectarea lor de la reţeaua electrică se efectuează numai de către operatorul de reţea. Instalaţiile electrice provizorii se racordează la reţeaua electrică de distribuţie numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice şi pentru perioada de timp, stipulată în contract.
 22. În cazul în care operatorul de reţea nu eliberează avizul de racordare sau nu racordează instalaţiile electrice ale solicitantului la reţeaua electrică în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice, solicitantul are dreptul să conteste aceste acţiuni la ANRE.