Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Alimentare cu apă și canalizare

Alimentare cu apă și canalizareSe depune cerere pentru obţinerea Avizului de branşare/racordare, cu anexarea următoarelor documente (în copii): pentru solicitanţii/consumatorii casnici:

 1. actul ce atestă dreptul de proprietate;
 2. buletinul de identitate al proprietarului;

pentru solicitanţii/consumatorii non-casnici:

 1. extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;
 2. actul ce atestă dreptul de proprietate, sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;
 3. certificatul de urbanism;
 4. schema topografică la scara 1:500, 1:2000.

După obţinerea Avizului  de branşare/racordareeste necesară :

 1. elaborarea documentaţiei de proiect;
 2. executarea lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne de  apă şi canalizare, cu invitarea reprezentantului Operatorului;
 3. obţinerea procesului-verbal de pregătire pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalaţiilor şi reţelelor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate;

În momentul depunerii cererii privind realizarea branşării/racordării şi încheierea contractului, solicitantul trebuie să achite tariful pentru branşare/racordare. Ulterior, are loc realizarea branşării/racordării şi semnarea contractului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Odată ce s-a realizat branșarea la serviciul de apă și canalizare se purcede la încheierea contractului. 

Pentru încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar ca orice consumator/solicitant să depună o cerere privind încheierea contractului, cu anexarea următoarelor acte: .
Pentru consumatorii casnici ( în copii):

 1. actul ce atestă dreptul de proprietate;
 2. buletinul de identitate al proprietarului;
 3. certificatul de urbanism (în caz de construcţie a casei de locuit).

Pentru consumatorii non-casnici:

 1. extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;
 2. certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
 3. buletinul de identitate al administratorului;
 4. actul ce atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;
 5. actul de transmitere-primire  a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare,  contorului de apă şi a sigiliilor aplicate.

O altă etapă importantă este și montarea contoarelor. Fiecare consumator trebuie să cunoască că, orice Contorul se montează, orizontal (H) cu cadranul în sus.
 
Instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția că această poziție de montare să fie indicată de producător cu marcajul [V] pe apometru și în pașaportul tehnic al contorului;
Direcția de curgere să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului;

Rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuție până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de cea inițială;
Racordurile contorului cu conducta trebuie să fie ermetice;

Contoarele de apă trebuie să fie amplasate în încăperi protejate contra deteriorărilor, șocurilor și vibrațiilor ce asigură temperatura aerului nu mai joasă de +5°C, cu iluminare artificială, în locuri ușor accesibile pentru efectuarea lucrărilor de deservire a contoarelor de apă, la branșamentul de apă și să asigure evidența deplină a consumului de apă;

Contoarele de apă trebuie să corespundă Reglementărilor tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, conform prevederilor legislației în vigoare;
În urma verificării metrologice periodice contorul trebuie să fie însoțit de un buletin de verificare metrologică.