Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Gaze naturale

Gaze naturaleRacordarea instalaţiei solicitantului la reţeaua de gaze naturale

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare ce îi aparţine la reţeaua de transport sau de distribuţie a gazelor naturale a operatorului de sistem care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă.

Operatorul de sistem este obligat să elibereze solicitantului potenţial consumator final avizul de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea.

Avizul de racordare pentru producătorii de gaze naturale şi pentru operatorii depozitelor de stocare se eliberează de operatorul de sistem în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea.

Operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu solicitantul la alegerea şi realizarea celei mai avantajoase soluţii de racordare. La eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să comunice solicitantului costul estimat pentru executarea instalaţiei de racordare.

Prin avizul de racordare eliberat, solicitantul poate fi obligat să suporte doar cheltuielile de construcţie a unei instalaţii de racordare care să corespundă debitului solicitat. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul de sistem a diferenţei de cheltuieli dintre cheltuielile efectiv suportate de solicitant şi cele ce urmau a fi suportate conform legii.

Operatorul de sistem este în drept să refuze eliberarea avizului de racordare doar în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.58 din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016. Se interzice operatorului de sistem să condiţioneze racordarea de transmiterea de către solicitant, cu titlu gratuit, a instalaţiilor de gaze naturale pe care le deţine cu titlu de proprietate.

În scopul racordării instalaţiilor sale de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale sau pentru majorarea debitului sumar, solicitantul este obligat să obţină de la operatorul de reţea avizul de racordare.

În termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui consumator final privind eliberarea avizului de racordare în legătură cu majorarea debitului sumar, operatorul de reţea este obligat să anunţe despre acest fapt furnizorul consumatorului final respectiv.

Cererea înaintată de către solicitant la oficiul operatorului de rețea trebuie să conțină:
1. numele şi prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii şi datele bancare;
2. adresa locului de consum;
3. scopul utilizării gazelor naturale;
4. debitul sumar, excepţie fiind consumatorii casnici.

La cerere se anexează în mod obligatoriu următoarele:
1. copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului;
2. acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale (după caz);
3. copia deciziei de înregistrare.

Solicitantul prezintă copiile documentelor şi originalele pentru verificarea copiilor.

Proiectarea şi executarea instalaţiilor de racordare
Proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare, precum şi punerea sub presiune a instalaţiei de utilizare a unui solicitant potenţial consumator final se efectuează de operatorul de sistem după achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare aprobat de Agenţie în condiţiile legii. Consumatorul final potenţial este în drept să angajeze altă persoană autorizată pentru proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare. Aceste prevederi se indică în mod obligatoriu în avizul de racordare eliberat solicitantului de operatorul de sistem.

Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora.

Instalaţiile de racordare executate de alte persoane autorizate aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condiţiile stabilite la aliniatul de mai jos.

Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în proprietate instalaţii de gaze naturale sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem. Activele dobîndite cu titlu gratuit nu se iau în considerare la calcularea bazei de active reglementate a operatorului de sistem, iar venitul obţinut în urma primirii, cu titlu gratuit, a instalaţiilor de gaze naturale menţionate se consideră venit neimpozabil.

Procedura şi condiţiile de racordare la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale a instalaţiilor de utilizare, a instalaţiilor de producere, a depozitelor de stocare se stabilesc în Regulamentul privind racordarea. 
Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, a fost Aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.112/2019 din 19 aprilie 2019 (Monitorul Oficial nr.178-184/911 din 31.05.2019), publicat pe pagina web oficială a Agenției, pe paginile electronice ale operatorilor sistemelor de transport și ale operatorilor sistemelor de distribuție.