Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Produse petroliere

Condițiile de licențiere

Importatorul de produse petroliere este în drept să efectueze:

 1. importul, păstrarea stocurilor curente de produse petroliere şi comercializarea lor cu ridicata;
 2. transportarea, comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere dacă fiecare din aceste genuri de activitate este desfăşurat de o subdiviziune cu evidenţă primară şi contabilă separată.

Poate fi transportator de produse petroliere numai agentul economic care dispune de mijloace de transport specializat.
Depozitarea produselor petroliere se va face numai în depozite petroliere şi staţii certificate de alimentare cu produse petroliere, iar comercializarea lor – numai prin intermediul staţiilor certificate de alimentare cu produse petroliere şi magazinelor specializate.
Vânzătorul cu amănuntul nu este în drept să ţină în acelaşi recipient benzină sau motorină de diferite mărci.

Condiţii speciale de acordare a licenţelor.

În scopul asigurării securităţii energetice a ţării, pentru importatorii de produse petroliere se stabilesc următoarele condiţii speciale de activitate pe piaţa produselor petroliere:

 1. deţinerea de către importatorii de produse petroliere principale a depozitelor petroliere proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea produselor petroliere principale în volum minim de 1000 m3;
 2. existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3.

Licenţa pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate se eliberează pe baza actului care confirmă că solicitantul dispune de o staţie certificată (de staţii certificate) de alimentare cu produse petroliere, care corespund condiţiilor stipulate la art.26 alin.(5).

În clauzele suplimentare ale licenţei se enumără:

 1. recipientele separate pentru depozitarea produselor petroliere principale şi locul amplasării acestora;
 2. filialele şi subdiviziunile separate teritorial, sediul lor – pentru fiecare participant la piaţa produselor petroliere.

În scopul asigurării securităţii industriale la exploatarea depozitelor petroliere şi a staţiilor de alimentare cu produse petroliere principale şi cu gaze lichefiate, agenţii economici sînt obligaţi să prezinte autorităţii de licenţiere avizul pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.

 

Acte necesare pentru eliberarea licenţei

I. Pentru obţinerea sau prelungirea licenţei pentru genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere, conducătorul întreprinderii, sau persoana împuternicită de acesta, depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), o Declaraţie, la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate. Declaraţia, cererea reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md.

II. Solicitanții licențelor pentru activitatea de producere, distribuție, sau furnizare a energiei termice, anexează la declarație următoarele documente:

Pentru activitatea de import și comerț cu ridicata a benzinei, motorinei și gazului lichefiat:

 1. Declarația/cererea pentru eliberarea/reperfectarea licenţei pentru genul de activitate pe piaţa produselor petroliere;
 2. Copia Deciziei/certificatului privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
 3. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
 4. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 din Legea 116 din 18.05.2012 și art. 14 alin. (4) din Legea nr.461/30.07.2001);
 5. Situații financiare pentru ultima perioadă sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii; (art. 15 alin. (2) Legea 461 din 30.07.2001);
 6. Documente ce confirmă deținerea de către solicitant a depozitelor petroliere proprii și/sau închiriate pentru păstrarea benzinei şi motorinei, în volum minim de 1000 m3 sau existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3 (art. 14 alin.1 lit. a) și b) din Legea nr.461/30.07.2001);
 7. Copia contractului de locațiune (în cazul deținerii depozitelor petroliere închiriate);
 8. Documente ce confirmă că solicitantul dispune de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa (art. 15 alin. (2) din Legea nr.461/30.07.2001);

Pentru activitatea de comerț cu amănuntul a benzinei, motorinei și gazului lichefiat la stațiile de alimentare:

 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
 3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 din Legea 116 din 18.05.2012 și art. 14 alin. (4) din Legea nr.461/30.07.2001);
 4. Avizul expertizei ecologice a proiectului staţiei de alimentare (art.21din Legea nr. 461/30.07.2001);
 5. Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control, certificat de atestare metrologică (art.26 alin. (5) din Legea nr. 461/30.07.2001);
 6. Situații financiare pentru ultima perioadă de gestiune sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii. (art. 15 alin. (2) din Legea nr.461/30.07.2001);
 7. Actul care confirmă că solicitantul dispune de o staţie certificată de alimentare cu produse petroliere (art. 14 alin. (2) din Legea nr.461/30.07.2001);
 8. Documente ce confirmă dispunere de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa (art. 15 alin. (2) din Legea nr. 461/30.07.2001).

 

Notă: Documentele menţionate mai sus se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

 

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat