Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Suport consultativ

Suport consultativProceduri privind acordarea suportului consultativ de către inspectorii din cadrul  Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

În calitate de autoritate de reglementare în domeniul energeticii și al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este împuternicită cu competențe funcționale de a realiza controlul activității licențiate a întreprinderilor din sectoarele respective care desfășoară activități la prețuri/tarife reglementate de către ANRE. De asemenea, în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea energetică de stat, ANRE desfășoară controale tehnice ale rețelelor, centralelor și instalațiilor electrice din posesia peroanelor fizice sau judecie.

În scopul respectării articolului 32 al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și monitorizarea controlului activităților licențiate, care prevede ansamblul activităților și procedurilor ce urmează a fi respectate de către persoanele competente să efectueze controlul. Proiectul Regulamentului respectiv urmează a fi supus aprobării de către Consiliul de administrație al ANRE în perioada imediat următoare și va fi publicat ulterior pe pagina web oficială a ANRE.  

Relevantă prevederilor art. 32 al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, este Instrucțiunea privind efectuarea controalelor tehnice în domeniul supravegherii energetice de stat, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 337 din 10.06.2022 (a se vedea aici).

De notat faptul că, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se regăsește în lista autorităților publice care, la efectuarea controalelor de stat, aplică Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2021, în măsura în care nu contravine prevederilor Legii cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017. Astfel, în procesul controlului, inspectorii din cadrul ANRE urmează să respecte, cu precădere prevederile Legii cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017, dar și Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2021 (în partea aplicabilității acesteia ANRE).                     
 

Cele mai frecvente încălcări depistate în procesul controalelor efectuate de către ANRE la titularii de licență reglementați, sunt următoarele:         

- titularul de licență nu asigură ținerea evidenței contabile, care ar permite o evidență analitică completă și corectitudine în extracția informației necesare privind costurile și cheltuielile reglementate și nereglementate ale acesteia;
- titularul de licență nu respectă exigențele prevăzute în cadrul metodologic privind cheltuielile strict necesare  pentru includerea acestora în costurile de bază;
- titularul de licență nu asigură eficiența maximă la cheltuieli minime în cadrul procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor  și serviciilor;
- titularul de licență nu  dispune de o politică internă privind ținerea evidenței veniturilor și cheltuielilor aferente activității licențiate şi întocmirea rapoartelor prezentate Agenției, reieșind din  prevederile art.27 alin.(3) al Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001 și a Metodologiilor formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.
- titularul de licență nu respectă  prevederile metodologice privind formarea și aplicarea prețurilor la produsele petroliere.
- titularul de licență admite abateri de la prevederile stipulate în anexa nr.2 din Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, nefiind onorate obligațiunile privind achitarea în termen a taxei pentru licența de activitate;
- alte încălcări.

Urmare a analizei încălcărilor depistate în mod frecvent, în vederea neadmiterii pe viitor a unor cazuri similare, ANRE recomandă titularilor de licență reglementați:
- să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu Legea contabilității nr.113–XVI din 27.04.2007 și Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, Standardele Naționale de  Contabilitate (în continuare – SNC), Planul general de conturi contabile și alte acte normative în scopul separarării contabile a activităților;
- să asigure includerea în preţurile şi tarifele reglementate a cheltuielilor justificate, nediscriminatorii, transparente, bazate pe performanţă şi pe criterii obiective;
- să se conducă prioritar de principiul eficienței maxime la cheltuieli minime în cadrul procesului de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
- să asigure respectarea Programului de conformitate, în cazul activității de stocare, distribuție și transport al gazelor naturale, cât și a activității de distribuție a energiei electrice;
- să eficientizeze sistemul de control intern în scopul evitării sau minimalizării pe viitor a cheltuielilor ineficiente aferente activității desfășurate.

Totodată, urmare a efectuării controalelor tehnice în domeniul supravegherii energetice de stat, Agenția constată cu regularitate următoarele încălcări:

I. Pentru instalațiile electrice de utilizare ale consumatorilor

Nr

Încălcări tipice

Prescripții

1

Nu este stabilit modul de deservire a instalațiilor electrice din posesia consumatorilor noncasnici lipsind personalul autorizat sau contractele de deservire încheiate cu întreprinderile specializate, fiind încălcate prevederile pct. 9 din Normele de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici (în continuare – NEIECN).

 Stabilirea modului de deservire a instalațiilor electrice din posesia entității, în conformitate cu prevederile pct. 9 NEIECN.

2

Personalul electrotehnic de deservire (electricieni) a instalațiilor electrice de utilizare nu a fost supus verificării cunoștințelor cu atribuirea grupei de securitate electrică corespunzătoare de către organul supravegherii energetice de stat, nefiind respectate prevederile pct. 23 din Normele de securitate a instalațiilor electrice (în continuare – NSEIE), pct. 49 NEIECN.

De asigurat autorizarea personalului electrotehnic de deservire în instalațiile electrice cu atribuirea grupei de securitate electrică corespunzătoare de către organul supravegherii energetice de stat, conform prevederilor pct. 23 NSEIE, pct. 49 NEIECN.

3

Nu este desemnată prin ordin comisia de examinare pentru acordarea grupei de securitate electrică din cadrul întreprinderii, nefiind respectate prevederile pct. 10, 13 Anexa 2 NSEIE.

De desemnat prin ordin conducătorului întreprinderii comisia de examinare pentru acordarea grupei de securitate electrică a întreprinderii, în conformitate cu prevederile pct. 10, 13 Anexa 2 NSEIE.

4

Pentru organizarea exploatării instalațiilor electrice, nu este desemnată prin ordin persoana responsabilă de gospodăria electrică nefiind respectate prevederile pct. 9 NEIECN.

În conformitate cu prevederile pct. 9 NEIECN, pentru organizarea exploatării instalațiilor electrice, de desemnat prin ordinul conducătorului întreprinderii persoana responsabilă de gospodăria electrică.

5

Reieșind din faptul că în proprietatea consumatorului sunt instalații electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, grupa de securitate electrică a responsabilului de gospodăria electrică (grupa a IV-a) nu corespunde nivelului de tensiune, din care motiv nu se respectă prevederile pct. 11 NEIECN.

În conformitate cu prevederile pct. 11 NEIECN, de asigurat autorizarea responsabilului de  gospodăria electrică la grupa de securitate corespunzătoare instalațiilor electrice din posesie.

II. Pentru rețelele electrice de distribuție și de transport ale operatorilor de sistem

1

În cadrul controalelor tehnice s-a stabilit că operatorul de sistem nu deține următoarea documentație tehnică:

 1. planul general cu reprezentarea clădirilor și edificiilor și comunicațiilor subterane;
 2. documentația de proiect aprobată, cu toate modificările ulterioare;
 3. cărțile tehnice ale clădirilor și construcțiilor;
 4. pașapoartele tehnice ale unităților tehnologice și echipamentelor;
 5. desenele de execuție ale echipamentelor, construcțiilor și comunicațiilor subterane;
 6. schemele de execuție ale conexiunilor electrice primare și secundare;
 7. schemele tehnologice de execuție;
 8. actele de recepție a lucrărilor ascunse;
 9. actele sau registrele cu privire la tasarea clădirilor, structurilor și fundațiilor sub echipamente;
 10. actele încercărilor a instalațiilor care asigură securitatea antiexplozivă, apărarea împotriva incendiilor, protecția împotriva trăsnetului și protecția la coroziune a construcțiilor;
 11. actele încercărilor sistemelor interne și externe de alimentare cu apă, gaze, energie termică, conductelor pentru stingerea incendiilor, canalizare și ventilare;
 12. deciziile de alocare a terenurilor;
 13. actele testărilor și încercărilor individuale ale echipamentelor și conductelor tehnologice;
 14. actele comisiilor de stat și de recepție;
 15. desenele pieselor de schimb pentru echipamente;
 16. instrucțiuni de deservire a echipamentelor și edificiilor, fișele de post pentru fiecare loc de muncă;
 17. planul operativ de stingere a incendiilor;
 18. instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă.
  Cele menționate reprezintă o încălcare a prevederilor pct. 1.7.1 RETCRE.

Întocmirea documentației tehnice în corespundere cu pct. 1.7.1 din Regulamentul de exploatare tehnică a centralelor și rețelelor electrice (în continuare - RETCRE).

2

În cadrul controalelor stațiilor electrice (SE) 110/35/10 kV parțial s-a stabilit lipsa plăcilor cu datele nominale pe echipamentele principale și auxiliare, ceea ce nu corespunde prevederilor pct. 1.7.3 RETCRE.

Echiparea echipamentelor principale și auxiliare ale stațiilor electrice (SE) 110/35/10 kV cu plăci cu datele nominale în conformitate cu prevederile pct. 1.7.3 RETCRE.

3

În cadrul controalelor rețelelor electrice de distribuție s-a stabilit că parțial marcajele și numerele de pe schemele electrice nu corespund cu marcajele și numerele executate în realitate, ceea ce contravine prevederilor pct. 1.7.5 RETCRE.

Asigurarea indicării marcajului și numerelor de pe schemele electrice corespunzător celor executate în realitate, în conformitate cu prevederile pct. 1.7.5 RETCRE.

4

În cadrul controalelor rețelelor electrice de distribuție s-a stabilit că pe parcursul exploatării au fost efectuate modificări în rețelele electrice de distribuție 10 kV, însă nu au fost reflectate în schemele și desenele de execuție, ceea ce contravine prevederilor pct. 1.7.6 RETCRE.

Asigurarea îndeplinirii prevederilor pct. 1.7.6 RETCRE prin efectuarea imediată a modificărilor în schemele și desenele de execuție ca rezultat al modificărilor rețelelor electrice de distribuție 10 kV.

Modificările trebuie să fie confirmate prin semnătura persoanei responsabile, cu indicarea datei introducerii modificării.

5

În cadrul controlului stațiilor electrice (SE) 110/35/10 kV parțial s-a stabilit că schemele electrice tehnologice de execuție a echipamentului nu au fost verificate de operatorul de sistem în termenii stabiliți de pct. 1.7.7 RETCRE.

Asigurarea verificării schemelor electrice tehnologice de execuție a echipamentelor stațiilor electrice (SE) 110/35/10 kV în termenele stabilite de pct. 1.7.7 RETCRE.

6

Nu este posibilă aprecierea corectă a  nivelului uleiului în conservatorul  transformatorului de putere a PT din cauza că indicatorul este defectat, nerespectându-se prevederile pct. 5.3.27 RETCRE.

Asigurarea vizibilității indicatorului de ulei şi restabilirea nivelului de ulei în conservatorul transformatorului de forță, conform cerinţelor pct. 5.3.27 a RETCRE.

7

Au fost depistate scurgeri vizibile de ulei pe cuva transformatorului de putere a PT, din care motiv nu se respectă pct. 5.3.1 RETCRE.

 

Eliminarea scurgerilor de ulei şi în caz de necesitate de restabilit nivelul necesar de ulei în conservatorul transformatorului de putere a PT, conform cerinţelor pct. 5.3.1 a RETCRE.

8

Lipsește uleiul în conservatorul transformatorului de putere din PT astfel nerespectându-se prevederile pct. 5.3.12 RETCRE.

Restabilirea nivelului necesar de ulei în conservatorul transformatorului de putere a PT, conform cerinţelor pct. 5.3.12 a RETCRE.

9

Fundația PT este deteriorată (sunt prezente fisuri, cade tencuiala, suporturile metalice sunt oxidate) din care motiv este pericol de deteriorare a postului de transformare, nu se respectă prevederile pct.  4.1.28, 4.2.20, 4.2.23, 4.2.71 NAIE, pct. 2.2.2 RETCRE.

Repararea fundației PT pentru a evita pericolul de deteriorare a postului de transformare, conform prevederilor pct. 4.1.28, 4.2.20, 4.2.23, 4.2.71 NAIE, pct. 2.2.2 RETCRE.

10

Canalele de cabluri în ID 0,4 kV  și ID 10 kV a PT sunt deschise (plăcile din beton sau metal (material neinflamabil) fiind demontate) din care motiv nu se respectă pct. 5.4.6 RETCRE.

Închiderea canalelor de cabluri în ID 0,4 kV și 10 kV a PT pentru a exclude pericolul de cădere a personalului în corespundere cu pct. 5.4.6 RETCRE.

Drepturile inspectorului în procesul controlului sunt reglementate de art. 15 al Legii 174/2017 cu privire la energetică, precum și art. 23 al Legii 131/2012 privind controlul de stat al activității de întreprinzător. Astfel, potrivit prevederilor menționate, inspectorii care realizează misiunea de control au următoarele drepturi:
-  să aibă acces, în incintele clădirilor (sediile principale şi/sau secundare), la reţele, la instalaţii, precum şi în orice alt loc în perimetrul căruia sînt situate instalaţii, echipamente, aparate aferente activităţilor din sectoarele energeticii, precum şi la instalaţiile consumatorilor, în prezenţa persoanei supuse controlului sau a reprezentantului acesteia;
- să examineze şi să aibă acces la registrele şi documentele aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului, inclusiv la informaţiile din conturile contabile, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sînt păstrate;
- să ridice sau să obţină copii sau extrase, sub orice formă, din registrele şi documentele menţionate mai sus. Ridicarea registrelor şi a documentelor se admite numai dacă asemenea măsură este necesară pentru prevenirea ascunderii, înlăturării, modificării sau distrugerii acestora sau dacă nu este posibil de a face copii de pe acestea în incinta respectivă. Registrele şi documentele ridicate pot fi reţinute cel mult 60 de zile calendaristice şi vor fi returnate persoanei supuse controlului pînă la întocmirea raportului privind rezultatele controlului;
- să solicite oricărui reprezentant sau angajat al întreprinderii energetice explicaţii asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului;
- să pătrundă în orice încăpere utilizată de întreprinzător în activitatea sa, în măsura în care aceasta este parte a obiectului controlului, cu excepţia domiciliului, în cazul cînd lipseşte permisiunea posesorului legal. În caz de necesitate, inspectorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată domiciliului doar cu asistenţa poliţiei, în condiţiile legii;
- să ceară informaţii, certificate, licenţe, autorizaţii şi alte documente obligatorii relevante obiectului controlului;
- să facă copii, înregistrări foto sau video ale documentelor sau ale altor obiecte purtătoare de informaţii;
- să inspecteze şi să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu includerea informaţiei despre prelevarea mostrelor în procesul-verbal de control. În acest scop, inspectorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, inspectorul, după caz, va preleva şi a doua mostră, cu excepţia cazului cînd actul normativ dispune altfel;
- să inspecteze mijloacele de transport doar în cazul cînd deţine informaţii că în ele se află bunuri care constituie obiectul controlului sau dacă mijloacele de transport sînt obiect al controlului în corespundere cu domeniul de control.

Obligațiile inspectorului se regăsesc la art. 15 al Legii 174/2017, precum și art. 24 al Legii 131 din 08.06.2012. Astfel, potrivit prevederilor menționate, în procesul controlului inspectorii au obligația:
- să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
- să efectueze controlul în conformitate cu împuternicirile atribuite, ținând cont de obiectul şi scopul controlului;
- să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
- să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului şi în a căror bază se efectuează controlul;
- să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;
- să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea controlului;
- să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;
- să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia cunoştinţă de aceasta;
- să nu divulge conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, decît în cadrul colaborării cu alte organe de control;
- să anexeze la raportul privind rezultatele controlului orice documente sau copii ale acestora şi explicaţii în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
- să întocmească raportul privind rezultatele controlului şi să înmîneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia.

       

În procesul efectuării controlului, potrivit art. 25 al Legii 131/2012 și art.15 alin. (7) al Legii 174/2017, persoana supusă controlului este în drept:
- să ia cunoştinţă de delegaţia de control în baza căreia a fost dispusă efectuarea acestuia;
- să prezinte explicaţii înregistrate sub orice formă referitoare la obiectul şi scopul controlului;
- să obţină copii de pe toate registrele sau documentele ridicate pe parcursul controlului, precum şi lista registrelor şi a documentelor ridicate, semnată de angajaţii Agenţiei care sînt autorizaţi să efectueze controlul;
- să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a inspectorului;
- să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale;
- să conteste acţiunile inspectorilor;
- să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa;
- să ceară anexarea la raportul privind rezultatele controlului a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în actul de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii;
- să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de control suspendarea sau amînarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcţionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului;
- să ia cunoştinţă de raportul privind rezultatele controlului şi de alte documente întocmite în cadrul controlului;
- să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului;
- să obţină acces gratuit şi autorizat la toată informaţia şi documentele care se referă la controalele efectuate sau care vor fi efectuate asupra sa;
- să indice organului de control adresa sa electronică la care organul în cauză este obligat să transmită notificările şi informaţia/documentele aferente controlului.

În același timp, persoanele supuse controlului au obligațiile prevăzute de art. 26 al Legii 131/2012 și art. 15 alin. (8) al Legii 174/2017, după cum urmează:
- să permită accesul angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei, în condiţiile legii, în incintele clădirilor sau în orice alt loc în perimetrul căruia sînt amplasate reţelele, instalaţiile, echipamentele, aparatele aferente activităţilor specifice din sectoarele energeticii, precum şi la instalaţiile consumatorilor, în prezenţa persoanei supuse controlului sau a reprezentantului acesteia;
- să pună la dispoziţia angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei, la sediul, la locul în care se desfăşoară controlul, toate documentele, evidenţele şi actele specifice solicitate, în original sau în copie, şi să permită preluarea acestora în copie. La solicitarea angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei, copiile vor fi certificate cu menţiunea „conform cu originalul” şi vor fi semnate;
- să pună la dispoziţia angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei un spaţiu adecvat în vederea bunei desfăşurări a acţiunii de control;
- alte obligaţii stabilite în Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
- să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de inspectori în vederea efectuării controlului;
- să permită accesul inspectorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
- să asigure, la iniţierea controlului şi pe durata desfăşurării acestuia, prezenţa conducătorului său ori a reprezentantului.

În cazul în care, în procesul controlului titularilor de licență sunt depistate anumite abateri de la normele legale, agenții constatatori din cadrul ANRE sunt în drept să inițieze procedura contravențională în baza art. 169 Cod contravențional, pentru următoarele fapte:
- refuzul de a permite efectuarea controalelor, a verificărilor şi a inspecţiilor dispuse de autoritatea de reglementare şi control de stat în domeniul energeticii sau obstrucţionarea acestei autorităţi în efectuarea acestora;
- neprezentarea în termen a datelor, a informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare şi control de stat în domeniul energeticii sau furnizarea de date şi informaţii incorecte sau incomplete;
- aplicarea incorectă a tarifelor reglementate, a preţurilor reglementate la energia electrica, la gazele naturale, la serviciul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi la energia termică sau aplicarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate care nu au fost avizate sau aprobate de autoritatea de reglementare şi control de stat în domeniul energeticii;
- neexecutarea în termen a măsurilor dispuse, prin decizii sau prin hotărîri, de autoritatea de reglementare şi control de stat în domeniul energeticii ori neîndeplinirea în termen a prevederilor prescripţiei privind lichidarea încălcărilor constatate de această autoritate;
- nerespectarea altor condiţii stabilite în licenţele, în autorizaţiile eliberate pentru desfăşurarea activităţilor de pe piaţa energiei electrice, a gazelor naturale sau a produselor petroliere, la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi la producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice.

Subsecvent, pentru încălcările depistate în procesul controalelor tehnice, Agenția poate iniția procedura contravențională în baza următoarelor încălcări, prevăzute de art. 1631 și art. 169 al Codului contravențional, pentru:
- neîndeplinirea în termen de către proprietarii şi gestionarii instalaţiilor electrice, reţelelor electrice a prescripţiilor în vederea excluderii abaterilor şi a încălcărilor documentelor normativ-tehnice de amenajare şi de exploatare a instalaţiilor electrice, reţelelor electrice, care poate avea drept urmare provocarea de avarii, incendii, explozii sau punerea în pericol a vieţii oamenilor;
- omiterea îndeplinirii în termen de către proprietarii şi de către gestionarii instalaţiilor termice a prescripţiilor în vederea excluderii abaterilor şi a încălcărilor normelor de construcţie, de întreţinere, de deservire şi de exploatare, care pot provoca avarii, incendii, explozii sau pot pune în pericol viaţa oamenilor;
- refuzul de a permite efectuarea controalelor, a verificărilor şi a inspecţiilor dispuse de autoritatea de reglementare şi control de stat în domeniul energeticii sau obstrucţionarea acestei autorităţi în efectuarea acestora;
- neprezentarea în termen a datelor, a informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare şi control de stat în domeniul energeticii sau furnizarea de date şi informaţii incorecte sau incomplete;
- nerespectarea normelor tehnice de exploatare a reţelelor electrice, a centralelor electrice, care poate avea drept rezultat diminuarea fiabilităţii şi a calităţii livrării energiei electrice, a gazelor naturale sau a combustibilului către consumatori.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea controlului activităților licențiate

Sortare după :

În curând