Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Alimentare cu apă și canalizare

Alimentare cu apă și canalizareObligaţiile operatorului
    În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligaţii

 1. să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în ale cărui limite a fost autorizat, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și ale legislației în vigoare;
 2. să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinând cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale;
 3. să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să respecte indicatorii de performanță a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de autoritatea publică locală şi să asigure continuitatea serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi; 
 4. să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 5. să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere;
 6. să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
 7. să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 303/13.12.2013; 
 8. să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat/prestat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare);
 9. să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat/prestat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de aceştia;
 10. să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare;
 11. să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate;
 12. să restabilirea porţiunile de străzi şi de terenuri accidentate în urma lucrărilor de reparație, retehnologizare a rețelelor publice de apă și canalizare.

Drepturile operatorului:
     În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele drepturi:

 1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat, în conformitate cu tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta lege, cu alte acte normative în vigoare;
 2. să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în contract, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat, în conformitate cu art. 27 alin. (5) din Legea nr. 303/13.12.2013; 
 3. să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea metrologică şi pentru controlul integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu. Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului  acestuia;
 4. să limiteze sau să întrerupă furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu;
 5. să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a instalaţiilor interne ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător;
 6. să inițieze modificarea sau rezilierea contractului încheiat cu consumatorul, dacă există temei conform prevederilor prezentei legi.
 7. operatorul care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire profilactică a reţelelor şi instalaţiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective.