Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie regenerabilă

Garanțiile de participare și de bună execuție


Garanțiile de participare și de bună execuție vor fi transferate la următoarele rechizite bancare:
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Cod fiscal: 1006601003566
IBAN (MDL): MD57AG000000022513485477
BC “Moldova-Agroindbank’’ S.A. Sucursala Constantin Tanase
SWIFT: AGRNMD2X493

Destinația plății: „Garanția de participare/garanția de bună execuție conform Hotărârii ANRE nr. 76 din 25.02.2022 (Monitorul Oficial al RM nr. 61-67 din 04.03.2022)”.


În conformitate cu pct. 9 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251 din 5 iulie 2019, la cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil se anexează următoarele acte:
1) copia actului care atestă credibilitatea tehnică a proiectului, demonstrată prin:
a) avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia urmează să fie racordată centrala electrică (în cazul centralei electrice ce urmează a fi construită);
b) actul de corespundere eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (în cazul centralei electrice pusă în funcțiune);
2) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/superficie sau calitatea de posesor de drept limitat asupra terenului sau construcţiei unde este/urmează a fi construită centrala electrică a solicitantului;
3) copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare stabilită conform pct.15-19 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 251 din 5 iulie 2019;
4) declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor stabilite de art. 36 alin.(51) din Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, depusă de către întreprinzătorul individual sau administratorul/administratorii persoanei juridice pentru care se solicită confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 2 la Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil;
5) informația adițională despre solicitantul care a depus cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 3 din același Regulament;
6) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
7) în cazul centralelor electrice puse în funcțiune – documente confirmative privind data fabricării echipamentului utilizat la construcția centralei.

 

În cazul lipsei unui act din cele menționate sau în cazul prezentării unor informații eronate, Agenția va respinge dosarul solicitantului.

 

Cuantumul garanției de participare precum și a garanției de bună execuție, per kW putere instalată, este prezentat în următorul tabel (în conformitate cu Anexa nr. 2 a Hotărârii ANRE nr. 76 din 25.02.2022, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 61-67 din 04.03.2022)

Indicatori

Unitate de măsură

Tehnologiile eligibile de producere

Instalații solare PV

Eolian

Hidro

Biogaz

Singaz (cu excepţia produselor din silvicultură)

Biomasă, ardere directă (cu excepţia produselor din silvicultură)

Montate pe clădiri

Altele

Biogaz (dejecții animaliere, deșeuri zootehnice, deșeuri agricole, culturi agricole, plante energetice, deșeuri din industria alimentară)

Biogaz (deșeuri municipale solide)

Biogaz (deșeuri municipale lichide)

Categorie de capacitate, kW

10- 50

51-200

201-1000

< 1000

10-500

501-4000

Garanția de participare

lei/kW

37,2

35,5

32,3

33,4

63,8

52,6

70,2

131,4

101,4

112,6

113,6

150,2

Garanția de bună execuție

lei/kW

371,5

355,4

323,0

334,1

638,2

525,6

702,0

1 313,9

1 013,6

1 126,2

1 135,8

1 501,6