Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Gaze naturale

Gaze naturaleConsumatorul final are următoarele obligaţii:

 1. să respecte condiţiile contractuale, să instaleze doar aparate şi utilaje care corespund documentelor normativ-tehnice şi să utilizeze gazele naturale doar prin aparate omologate de gaze naturale, în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
 2. să achite integral plata datorată pentru gazele naturale furnizate şi penalităţile calculate, conform condiţiilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată;
 3. să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acţiuni menite să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicaţiilor acestuia şi să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem;
 4. dacă nu mai doreşte să achiziţioneze gaze naturale de la furnizorul respectiv, să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale şi să achite integral furnizorului plata pentru gazele naturale consumate şi, după caz, penalităţile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a gazelor naturale;
 5. să asigure integritatea instalaţiilor de gaze naturale ce-i aparţin şi să le întreţină în stare de funcţionare normală.
 6. lucrările de instalare, de modificare şi de reparaţie a aparatelor şi a instalaţiilor sale de gaze naturale trebuie să fie efectuate numai de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare.
 7. instalarea şi/sau modificarea instalaţiei de gaze naturale se efectuează în baza proiectului coordonat de operatorul de sistem.
 8. înlocuirea unor aparate de gaze naturale cu alte aparate de gaze naturale de aceeaşi capacitate, conform proiectului, se efectuează de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare. După executarea lucrărilor menţionate, consumatorul final informează operatorul de sistem şi furnizorul despre acest fapt;
 9. să asigure, în conformitate cu condiţiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze naturale ce aparţin operatorului de sistem şi sînt amplasate pe proprietatea consumatorului final;
 10. să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul operatorului de sistem şi în reţelele de gaze naturale amplasate pe proprietatea consumatorului final.

 

Consumatorul final are următoarele drepturi:

 1. să aibă acces la reţelele de gaze naturale şi să consume gaze naturale la parametrii de calitate stabiliţi;
 2. să îşi aleagă furnizorul şi să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor;
 3. să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
 4. să schimbe furnizorul în condiţiile stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;
 5. să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din reţelele de gaze naturale şi/sau din reţelele interne ale blocurilor de locuit;
 6. să solicite prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
 7. să solicite sistarea furnizării gazelor naturale pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale;
 8. să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicaţiilor, la controlul, verificarea şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
 9. să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a gazelor naturale;
 10. să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării gazelor naturale cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliţi sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, a contractului încheiat ori a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie;
 11. să solicite şi să primească de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în cazul majorării debitului contractat, în conformitate cu Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi cu Regulamentul privind racordarea;
 12. să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem şi la serviciul telefonic al furnizorului.