Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energie termică

Energie termicăFurnizorul are următoarele drepturi: 

 1. de acces liber la echipamentul de măsurare pentru montarea, demontarea, înlocuirea, controlul şi citirea indicilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului furnizorului, conform legislaţiei şi contractului de furnizare a energiei termice; 
 2. să limiteze ori să sisteze alimentarea cu energie termică pentru neachitarea facturilor la energia termică, cu notificarea prealabilă, cu cel puţin o lună înainte, a consumatorului;
 3. să limiteze ori să sisteze alimentarea cu energie termică dacă furnizarea acesteia nu este rentabilă din punct de vedere economic. O asemenea decizie va fi anunţată tuturor consumatorilor, în scris, cu cel puţin 6 luni înaintea zilei de 15 octombrie a anului respectiv;
 4. să efectueze întreruperi planificate în alimentarea cu energie termică pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalațiile sale, cu anunţarea în prealabil a consumatorului; 
 5. să limiteze sau să întrerupă alimentarea cu energie termică în cazul unei situaţii excepţionale sau al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaționale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului, securitatea naţională;
 6. să limiteze sau să întrerupă furnizarea energiei termice, pentru cea mai scurtă durată posibil în cazul în care este pusă în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor, apare pericolul de prejudiciere a proprietăţii, inclusiv a terţilor; 
 7. să execute lucrări planificate de conectare sau alte operaţiuni tehnice care nu pot fi executate în alt mod decât prin întreruperea alimentării cu energie termică, dacă trebuie să fie prevenită o avarie (o situaţie de avarie) sau să fie lichidate consecinţele acesteia;
 8. să aplice penalităţi pentru întârzierea la plata energiei termice facturate în mărimea şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naționale a Moldovei;
 9. să recalculeze consumul de energie termică, inclusiv conform sistemului pauşal, aplicând prevederile din Regulamentul privind furnizarea energiei termice;
 10. să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de lege;
 11. să întocmească actul de depistare a intervenției în funcționarea echipamentului de măsurare sau racordarea ilegală a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la rețeaua termică, în cazul consumului de energie termică prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare sau în cazul racordării ilegale a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, inclusiv prin ocolirea echipamentului de măsurare.

 Furnizorul are următoarele obligaţii:

 1. să livreze energie termică eficient, fără întreruperi şi cu respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție, de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic până în punctul de delimitare, în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu reglementările tehnice şi standardele din domeniu în vigoare şi/sau în contractele de furnizare a energiei termice;
 2. să asigure securitatea alimentării cu energie termică şi să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice;
 3. să reia alimentarea cu energie termică în cel mult 24 de ore după prezentarea dovezii de achitare a datoriilor la energia termică; 
 4. să răspundă la solicitări, inclusiv la cele privind eliberarea avizului de racordare, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării;
 5. să asigure, la solicitare, accesul la reţelele termice, echipamentele de măsurare (în cazul în care echipamentele de măsurare sunt instalate în limitele proprietăţii furnizorului) pentru toate unităţile termoenergetice din sistem, toate categoriile de consumatori şi toţi terţii fără discriminare; 
 6. să efectueze racordări, deconectări sau reconectări la reţelele termice în condiţiile şi în termenele stabilite de prezentul Regulamentul privind furnizarea energiei termice; 
 7. să repare, conform prevederilor contractuale şi a Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, prejudiciul cauzat consumatorilor prin nerespectarea, în punctul de delimitare, a calităţii agentului termic (presiune, temperatură, continuitate) şi a cantităţii de energie termică stipulate în contractele de furnizare a energiei termice sau prin întreruperile nejustificate în furnizarea energiei termice, cu excepţia cazurilor, documentate legal, de utilizare de către unitatea termoenergetică a dreptului de limitare ori întrerupere în alimentarea cu energie termică în cazul unor situaţii excepţionale sau al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului sau de securitatea naţională;
 8. să informeze consumatorul din timp, cu cel puţin 2 săptămâni înainte, despre începutul şi durata întreruperii planificate a livrării energiei termice, iar în cazul în care instalaţiile producătorului sau ale consumatorului trebuie racordate la reţeaua termică furnizorul anunţă consumatorii cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte despre întreruperea planificată;
 9. să poarte răspundere materială pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;
 10. să nu întrerupă alimentarea cu energie termică, cu excepţia cazurilor de neachitare a facturilor pentru energie termică, a întreruperilor din motive tehnice sau de securitate;
 11. să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei termice la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului – limită de plată a facturii, indicat în aceasta; 
 12. să prezinte, la solicitarea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de energie termică, despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate; 
 13. să restituie datoriile acumulate faţă de consumator până la data suspendării sau a rezilierii contractului de furnizare a energiei termice; 
 14. să informeze consumatorii şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;
 15. să asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24/24, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;
 16. să asigure încasarea de la consumator, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru energia termică furnizată;
 17. să anuleze operativ măsurile de deconectare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului și să reconecteze consumatorul, în ziua în care a prezentat documentele confirmative despre achitarea facturii;
 18. să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii casnici;
 19. să asigure calitatea, fiabilitatea și continuitatea livrărilor de energie termică către consumatori pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.