Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energia electrică

Energia electricăContractul

Contractul este acordul benevol realizat intre doua parti, prin care se stabilesc raporturile juridice intre ele.

Furnizarea energiei electrice se efectueaza numai in baza de contract, incheiat intre persoana fizica sau juridica in calitate de consumator si furnizorul de energie electrica in calitate de furnizor.

Actele in baza carora se incheie contractul

Pentru a incheia contractul de furnizare a energiei electrice potentialul consumator casnic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

  1. cererea, formularul careia va fi pus la dispozitie de catre furnizor;
  2. copia actului de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv. Daca nu dispuneti de astfel de documente, furnizorul va incheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o perioada limitata de timp, cu conditia platii preventive a energiei electrice;
  3. copia buletinului de identitate.

In calitate de consumator noncasnic solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

  1. cererea de incheiere a contractului (formularul cererii este pus la la dispozitie de catre furnizor ;
  2. copia deciziei de inregistrare, eliberata de autoritatea competenta sau copia altui document, care atesta dreptul de a desfasura activitatea, dupa caz, si informatii cu privire la codul fiscal, contul de decontare si denumirea bancii prin care solicitantul efectueaza platile;
  3. copia actului de proprietate sau a altui document care atesta dreptul de folosinta (locatiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum.

Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici va contine clauzele obligatorii specificate in Anexa nr. 1 „Clauze obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic” a Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice.

Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor noncasnici va contine clauzele obligatorii specificate in Anexa nr. 2 „Clauze obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului noncasnic a Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice.

Conditii obligatorii in procesul de incheiere a contractului

Pentru incheierea, prelungirea sau suspendarea actiunii contractului de furnizare a energiei electrice nu se percep plati.

Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie cel mult in 2 zile lucratoare de la data primirii solicitarii pentru consumatorii casnici si in cel mult 5 zile lucratoare pentru consumatorii noncasnici.

Solicitarea de incheiere a contractului va fi satisfacuta in termenele mentionate mai sus numai daca, la data depunerii acesteia, instalatia de utilizare ce apartine solicitantului este admisa in exploatare.

Semnarea contractului in cazul mai multor locuri de consum

Consumatorul casnic care dispune de mai multe locuri de consum are dreptul sa incheie cate un contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum luat aparte sau un singur contract pentru toate locurile de consum. In acest caz la contract va fi atasata o anexa cu indicarea specificului fiecarui loc de consum.

La incheierea unui singur contract cu mai multe locuri de consum, furnizorul va include in factura de plata transmisa spre achitare valoarea platii pentru fiecare loc de consum.

Cu consumatorul noncasnic furnizorul va incheia un singur contract de furnizare pentru mai multe locuri de consum, respectand conditia indicarii specificului fiecarui loc de consum intr-o anexa separata la contract si includerii obligatorii, in facturile transmise spre achitare, a valorii platii pentru fiecare loc de consum.

Locurile de uz comun din blocul de locuit cu multe apartamente sunt considerate drept un loc de consum separat. Pentru acest loc de consum furnizorul incheie un contract de furnizare cu proprietarul sau gestionarul.

Refuzul furnizorului d a incheia contract de furnizare a energiei electrice

Furnizorul este in drept sa refuze incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu solicitantul in cazul in care solicitantul are datorii la alte locuri de consum refuzul fiind argumentat in scris. Furnizorul este obligat sa incheie contractul de furnizare a energiei electrice in termenele prevazute de Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice in cazul in care solicitantul a inlaturat cauzele ce au constituit motivul refuzului din partea furnizorului.

Suspendarea si rezilierea contractului

Consumatorul este in drept sa solicite suspendarea actiunii contractului si sistarea temporara a energiei electrice, prin deconectarea de la reteaua electrica pentru o perioada de timp de cel putin o luna.

Cererea de suspendare se depune la furnizor cu cel putin 7 zile calendaristice pana la data suspendarii actiunii contractului, daca contractul de furnizare a energiei electrice nu prevede altceva.

Furnizorul va accepta solicitarea, iar consumatorul urmeaza sa achite integral plata pentru energia electrica consumata pana la data sistarii.

Contractul de furnizare a energiei electrice incheiat pentru o perioada nedeterminata, isi produce efectele pana la rezilierea contractului, in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice si clauzele contractului de furnizare a energiei electrice. este considerat valabil pana la solicitarea de reziliere a contractului, depusa in scris de catre consumator sau pana la rezilierea contractului de catre furnizor, in conformitate cu clauzele contractului de furnizare a energiei electrice.

In cazul deconectarii instalatiei de utilizare a consumatorului de la reteaua electrica conform situatiilor prevazute in regulamentul de furnizare si utilizare a energiei electrice, furnizorul suspenda actiunea contractului de furnizare a energiei electrice pentru 30 de zile calendaristice din ziua deconectarii. Daca, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu inlatura motivele pentru care a fost deconectat si nu a solicitat reconectarea la reteaua electrica, furnizorul poate sa rezilieze unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.

Consumatorul final, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, care a instrainat un imobil, este obligat sa achite integral plata si datoriile pentru energia electrica consumata, penalitatile, daca sunt prevazute in contract, si sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv.

Modificari contractuale

Consumatorul poate solicita furnizorului in scris, modificarea puterii contractate, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de inceperea perioadei pentru care a solicitat modificarea. Furnizorul trebuie sa raspunda la solicitarea de modificare a puterii contractate in scris, in termen de 15 zile calendaristice din momentul primirii solicitarii respective.

Furnizorul nu are dreptul sa modifice sau sa completeze fara acordul consumatorului clauzele obligatorii stipulate in anexa nr. 1 „Clauze obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic” si anexa 2 „Clauze obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului noncasnic” ale Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice.

Orice completare la contract este valabila doar daca se efectueaza in scris si este semnata de ambele parti, constituind anexa separata la contract.

Daca, dupa incheierea contractului, intra in vigoare noi acte legislative sau normative, ori se modifica cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare si facturare a energiei electrice, partile contractante trebuie sa aplice noile reguli. Furnizorul va notifica in scris consumatorului final despre modificarile parvenite.

Situatiile in contract sunt reglementate de prevederile Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice si legislatiei in vigoare.

Informatie prezentata de Departamentul Juridic