Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Alimentarea cu apă și canalizare

În ce mod poate fi organizat serviciul public de alimentare cu apă și canalizare pentru locatarii blocurilor cu multe apartamente?

Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi administratorul blocului locativ sau între operator şi fiecare proprietar/locatar de apartament al blocului locativ în parte.

În blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale şi necomunale, folosirea, exploatarea şi administrarea locuinţelor, aprobat de Guvern, conform art.19 alin.(1) al Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000.

În blocurile locative în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează direct de către operator în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate.

Cine instalează contoarlele și din contul cui?

Conform art. 26 alin.(4) din Legea nr. 303/13.12.2013 (cu modificările operate prin Legea nr. 322/30.11.2018), achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor se efectuează:

a) la branşamentele blocurilor locative, la casele individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;

b) în apartamentele din blocurile locative cu care sînt încheiate contracte directe cu operatorul sau la încheierea contractului direct cu operatorul – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;

c) la alţi consumatori – conform contractului încheiat între consumator şi operator sau între consumator şi administratorul blocului locativ, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului.

Poate fi considerat drept consumator persoana care utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, dar nu are încheiat contract cu operatorul?

În prezent există consumatori în blocurile de locuit cu multe apartamente care nu au încheiat un contract de prestare a serviciului de apă și de canalizare cu operatorul, dar care au deschise ”conturi personale” și achită consumul pentru apă și canalizare în baza facturilor de plată emise de operator. Cu toate acestea, se consideră că părţile au relaţii contractuale, deoarece unul livrează serviciul, iar altul, în baza facturilor emise de acesta achită volumul consumat. Toţi utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare care au relaţii contractuale cu operatorul, dar care din varii motive nu au încheiat cu acesta în scris un contract, sunt consideraţi consumatori.

Ce clauze trebuie să conțină contractul de prestare a serviciului de apă și canalizare?

Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare include obligatoriu denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului unde se furnizează/prestează serviciul, adresa operatorului şi a consumatorului, codurile poştale, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor care semnează contractul, codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de conectare a instalaţiei de utilizare, modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a serviciului de canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile operatorului şi ale consumatorului, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupere a furnizării/prestării serviciului, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele publice, durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului, acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciu în caz de nerespectare de către operator a termenelor de furnizare sau de furnizare a acestuia la nivel nesatisfăcător, modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei.

Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale. Totodată, contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în mod imperativ, va conţine clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015.

În cazul facturării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare de către gestionarul fondului locative, este în drept gestionarul să înainteze consumatorului (locatarului) spre plată alte sume suplimentare datelor înregistrate de contorul consumatorului?

Achitarea apei consumate se va face în temeiul indicaţiilor contoarelor, începînd cu ziua în care s-a efectuat recepţia contoarelor conform actului respectiv.

Evidenţa volumelor de apă potabilă şi de ape uzate, facturarea şi plata pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor se efectuează în condiţiile art.26 al Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Totodată, prin Legea 322/30.11.2018, în vigoare de la 08.03.2019, au fost operate modificările la Legea nr. 303 din 13.12.2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) al Legii nr. 303 din 13.12.2013 (în redacția modificărilor din 08.03.2019), au fost excluse prevederile care indicau că volumul înregistrat de contorul de la branșamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicațiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporțional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum (prin urmare, repartizarea a volumelor suplimentare, așa numita ”cotă-parte”, nu mai are temei legal).