Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energia electrică

Energia electrică(1) Operatorul sistemului de distribuţie trebuie să îndeplinească următoarele funcţii şi obligaţii:

 1. să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor electrice de distribuţie pentru a acoperi cererile rezonabile de distribuţie a energiei electrice, elaborând şi executând planuri de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, ţinând cont, în special de prognoza consumului de energie electrică;
 2. să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele electrice de distribuţie în condiţii de securitate, fiabilitate şi eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. La exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii;
 3. să gestioneze fluxurile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie;
 4. la dispecerizare, să acorde prioritate energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane;
 5. să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;
 6. să prezinte operatorului sistemului de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie care exploatează reţelele electrice interconectate cu reţeaua sa informaţii suficiente pentru a asigura securitatea şi eficienţa exploatării reţelelor electrice, dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor electrice interconectate;
 7. să prezinte, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil,    toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la reţelele          electrice de distribuţie şi pentru utilizarea acestor reţele, precum şi informaţiile privind serviciile pe care le prestează şi condiţiile relevante aplicate;
 8.  să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele şi în condiţiile stabilite în  Legea cu privire la energia electrică, în Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, în Regulamentul privind racordarea, în Normele tehnice ale reţelelor electrice, în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi   de distribuţie a energiei electrice;
 9. să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele electrice de distribuţie în termenele şi în condiţiile stabilite la art.47, 48, 56 şi 66 din Legea cu privire la energia electrică şi în Regulamentul privind racordarea;
 10. să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, în condiţii reglementate, echitabile şi nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului privind racordarea şi ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, ale Regulilor pieţei energiei electrice şi ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor de accesibilitate disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficienţă, calitate şi transparenţă;
 11. să respecte, în activitatea licenţiată, documentele normativ-tehnice care    reglementează modul de amenajare a reţelelor electrice, alte documente normativ-tehnice, standardele tehnice şi documentele normativ-tehnice în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin lege, în vederea reducerii impactului reţelelor electrice de distribuţie asupra mediului;
 12. să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice de distribuţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice.

(2) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice în baza unui contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, încheiat în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, în condiţiile stabilite în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.

(3) Operatorul sistemului de distribuţie procură energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie şi menţine rezerva de capacitate din reţelele sale în conformitate cu procedurile transparente şi nediscriminatorii stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.

(4) Cu excepţia cazurilor stabilite în art.4, 8 şi 15, din Legea cu privire la energia electrică, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată obţinute la desfăşurarea activităţii licenţiate, precum şi de la oferirea, în mod discriminatoriu, a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, pentru utilizatorii de sistem.

(5) Este interzis operatorului sistemului de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele electrice de distribuţie în situaţia în care procurarea sau vânzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

(6) Operatorul sistemului de distribuţie îndeplineşte şi alte funcţii şi obligaţii, în condiţiile stabilite în Legea cu privire la energia electrică şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi a eficienţei funcţionării sistemului electroenergetic.