Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Veaceslav Untilă: Vom continua să muncim în interesul cetăţenilor şi în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare

Veaceslav Untilă: Vom continua să muncim în interesul cetăţenilor şi în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare

Veaceslav UNTILA

Director General


10 iulie 2019 • Vizualizari 4405

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Veaceslav Untilă, Directorul general al Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), s-a referit la raportul de activitate pe care l-a prezentat recent deputaţilor.

T: Dle Untilă, ştim că, acum câteva zile, aţi prezentat deputaţilor un raport privind activitatea ANRE în anul 2018. Care sunt concluziile?

V.U.: Așa cum e și firesc, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a continuat activitatea de reglementare a sectorului electroenergetic, a sectorului gazelor naturale, a sectorului termoenergetic, a pieței produselor petroliere și a domeniului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu legile sectoriale și alte legi și acte normative, care țin de activitatea domeniilor respective.

 

T: Dar pe sectoarele reglementate, care e tabloul general?

V.U.: Evoluția sectoarelor reglementate de către ANRE se prezintă în felul următor:

În sectorul electroenergetic consumul total de energie electrică în anul 2018 a constituit 4304 mil. kWh, în creștere cu ≈ 145 mil. kWh, în comparație cu indicatorul anului precedent. Cantitatea de energie electrică produsă de producătorii locali este de 804.2 mil. kWh, iar restul necesităților a fost asigurat din importul din Ucraina și de la CTE Moldovenească.

În sectorul gazelor naturale consumul total de gaze a constituit 1129.7 mil. m3, fiind în creștere cu 9.3 %. Gazele naturale au fost procurate de la concernul „Gazprom” din Federația Rusă.

În sectorul termoenergetic cantitatea de energie termică produsă de titularii de licențe a constituit 1979.5 mii Gcal, fiind în creștere cu 5%, în comparație cu indicatorul anului 2017.

Pe piața produselor petroliere cantitatea totală de produse petroliere importate a constituit 829.403 mii tone, cu 2.5% mai mult decât în anul precedent.

În domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cantitatea de apă furnizată consumatorilor a constituit 62.798 mil. m3, fiind în creștere cu aproximativ 2.19 % față de anul 2017.

T: Înţeleg că aceştia sunt indicatorii cantitativi, dar cum se prezintă indicatorii calitativi?

V.U.: Dacă ne referim la calitatea serviciilor, în special la calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice, atunci aş menţiona că analiza acesteia s-a efectuat ţinând cont de 3 aspecte de bază: continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor; soluţionarea solicitărilor legate de calitatea energiei electrice; calitatea relaţiilor dintre operatorii sistemelor de distribuţie/furnizori şi consumatorii finali de energie electrică.

Pe parcursul anului 2018, operatorii sistemelor de distribuție au raportat despre un număr total de 151048 cazuri, în care consumatorii finali au putut solicita compensații pentru nerespectarea indicatorilor garantați de continuitate (durata și numărul întreruperilor planificate și neplanificate). Au fost însă depuse doar 65 de cereri de plată a compensației, iar suma totală a compensațiilor plătite a constituit 9308 lei.

Din acest motiv, calitatea energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice, a apei și a produselor petroliere furnizate consumatorilor, continuitatea furnizării serviciilor consumatorilor și relațiile dintre titularii de licențe și consumatori vor rămâne permanent în vizorul ANRE.

 

T: În acest context, ce ne puteți spune în privința protecţiei drepturilor consumatorilor?

V.U.: Noi nu uităm că ANRE are funcția de protecție a drepturilor legitime ale consumatorilor. Agenția examinează petițiile consumatorilor și soluționează, în limitele competenței, problemele invocate, în termenele stabilite de lege. În anul 2018 la ANRE au fost înregistrate 907 petiții.

Consumatorii de energie electrică au depus 420 de petiții. Cele mai frecvente probleme abordate sunt legate de: calitatea serviciilor prestate; racordarea la rețeaua electrică, inclusiv extinderea rețelelor electrice de distribuție; întreruperi în furnizarea energiei electrice, inclusiv deconectarea pentru neachitarea în termen a facturilor de plată; încălcarea prevederilor contractuale și probleme ce țin de echipamentele de măsurare; facturarea energiei electrice, tarife reglementate, inclusiv producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie.

Consumatorii finali de gaze naturale au depus la Agenție 118 petiţii. Aici predomină petițiile ce ţin de: racordarea la rețelele de distribuție a gazelor naturale; facturarea consumului de gaze naturale; deconectări de la rețeaua de gaze naturale ale instalațiilor de utilizare; tarifele la gazele naturale furnizate; întreruperi în furnizarea gazelor naturale.

Consumatorii de apă potabilă (143 de petiții) își exprimă dezacordul cu facturarea consumului de apă și încheierea contractelor individuale, având ca motiv refuzul operatorului de a încheia contracte individuale privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, sub pretextul existenței datoriilor la locurile de consum sau imposibilitatea încheierii lor cu toți proprietarii/chiriașii apartamentelor din blocul locativ.

Consumatorii de energie termică au depus la ANRE 214 petiții. Analiza cantitativă a numărului de petiţii repartizate după localităţi ne arată că cel mai mare număr de sesizări revin consumatorilor de energie termică din municipiul Bălți – 128 petiții și din municipiul Chișinău – 86 petiții.

În scopul soluționării problemelor abordate în petiții de către consumatori, ANRE organizează, după caz, examinarea situației descrise în petiție cu deplasarea la fața locului. Se desfășoară ședințe de lucru cu petiționarul și titularul de licență vizat, pentru a găsi soluții adecvate fără tergiversări, respectându-se drepturile legitime ale consumatorilor.

În același timp, consumatorilor li se oferă consultații la serviciul „Linia Verde”. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 601 apeluri telefonice, în care cetățenii au abordat diverse probleme ce se referă la asigurarea cu energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, energie termică, produse petroliere etc.

 

T: Un subiect foarte sensibil în activitatea ANRE îl constituie reglementarea prețurilor și a tarifelor. Care a fost situaţia la acest capitol în perioada de referinţă?

V.U.: În anul 2018 Agenția a efectuat ajustări ale tarifelor la energia electrică, la gazele naturale, a aprobat tarife la energia termică, la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și a continuat activitatea de examinare a cheltuielilor justificate și necesare pentru desfășurarea activităților reglementate.

În baza cererii furnizorului de gaze naturale S.A. Moldovagaz, a fost aprobat prețul final de furnizare a gazelor naturale de 4420 lei/1000 m3, în descreștere comparativ cu cel în vigoare în perioada anterioară de gestiune.

În conformitate cu prevederile metodologiilor tarifare, pentru asigurarea alimentării, în mod fiabil și la costuri minime, a consumatorilor cu energie electrică, prețul mediu de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii finali ai Î.C.S. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. din 1 iulie 2018 a fost stabilit în mărime de 173 bani/kWh, cu 10.1 % mai mic față de prețul anterior. Iar prețul mediu de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord” a fost stabilit în mărime de 179 bani/kWh, cu 11.3 % în diminuare față de prețul precedent.

Micșorarea prețurilor la energia electrică a fost determinată de diminuarea treptată a prețului de procurare a energiei electrice, de la 111.1 bani/kWh până la 100.9, datorită evoluției favorabile a cursului de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA, precum și de includerea în tarifele și prețurile reglementate doar a cheltuielilor justificate, strict necesare pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor și asigurarea consumatorilor finali cu energie electrică.

De asemenea, pe parcursul anului 2018, ANRE a aprobat prețurile plafon pentru motorină și benzină în conformitate cu prevederile Legii privind piața produselor petroliere și a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

 

T: Una din funcțiile de bază ale ANRE este eliberarea licențelor pentru desfășurarea activităților licențiate în sectoarele reglementate. Câte licenţe a eliberat ANRE în acest răstimp?

V.U.: Pentru practicarea activităților licențiate în sectorul electroenergetic, pe parcursul anului 2018 ANRE a eliberat 13 licențe pentru furnizarea energiei electrice și 2 licențe pentru producerea energiei electrice.

În sectorul gazelor naturale, în perioada de referință, au fost eliberate 2 licențe pentru furnizarea gazelor naturale și o licență pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare.

Pentru practicarea activităților licențiate pe piața produselor petroliere Agenția a eliberat 38 de licențe.

Dar ANRE nu se limitează numai la eliberarea licențelor, ci are obligația de monitorizare și control al activității titularilor de licențe. Agenția a desfășurat 6 misiuni de control cu deplasare la titularii de licențe din sectorul electroenergetic și de pe piața produselor petroliere, și a venit cu propuneri și recomandări de înlăturare a neajunsurilor depistate în activitatea acestora.

 

T: Cum s-a desfășurat procesul de elaborare și adoptare a actelor de reglementare?

V.U.: Pentru a asigura o mai bună implementare și ajustare a legislației naționale la directivele și regulamentele europene, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat în ședințe publice 12 acte normative de reglementare.

În privința transparenței în procesul decizional, Consiliul de Administrație al ANRE a adoptat 372 de hotărâri, fiind organizate audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.

 

T: Preluaţi şi practica internaţională?

V.U.: Evident. Pentru a îmbunătăți condițiile de funcționare a sectoarelor reglementate și în scopul ridicării nivelului de pregătire a personalului, ANRE cooperează activ cu autoritățile de reglementare din vecinătate și cu reglementatorii din statele membre ale Comunității Energetice și ale Uniunii Europene.

Pe dimensiunea bilaterală, ANRE a continuat relația de cooperare și parteneriat cu ANRE România, participând la diverse platforme de discuții stabilite între cele două instituții. Aici vom menționa importanța fluxului permanent de informații, documente și practici ce țin de reglementările elaborate anterior și buna aplicare a directivelor europene reflectate în mod special în pachetul III energetic.

 

T: Ce planuri de viitor are ANRE?

V.U.: Vom continua să muncim în interesul cetăţenilor şi în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.