H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice

 

nr. 23/2017  din  26.01.2017

 

Monitorul Oficial nr.316-321/1581 din 25.08.2017

 

* * *

 

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1249 din 18.08.2017

Ministru _______ Vladimir CEBOTARI

 

În temeiul art.39 alin.(1) din Legea nr.92 din 29 mai 2014, cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.178-184/415 din 11.07.2014), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind furnizarea energiei termice (se anexează).

2. Subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului aprobat.

DIRECTORSergiu CIOBANU
DIRECTOR Octavian LUNGU
DIRECTORIurie ONICA
DIRECTOR Ghenadie PÂRŢU

 

Nr.23/2017. Chişinău, 26 ianuarie 2017.

 

 

Aprobat

prin Hotărârea Consiliului

de administraţie al ANRE

nr.23/2017 din 26.01.2017

 

REGULAMENT

privind furnizarea energiei termice

 

Secţiunea 1

SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1. Regulamentul privind furnizarea energiei termice (în continuare Regulament) are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre unitatea termoenergetică şi consumatori cu privire la furnizarea şi distribuţia energiei termice prin sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

2. Prezentul Regulament se aplică la proiectarea, executarea şi recepţionarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor unităţilor termoenergetice, delimitarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorilor de reţeaua termică a unităţii termoenergetice, racordarea, contractarea, evidenţa şi facturarea consumului de energie termică, plata energiei termice, deconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorilor, limitarea şi întreruperea furnizării de energie termică, examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi soluţionarea neînţelegerilor dintre unităţile termoenergetice, precum şi dintre unităţile termoenergetice şi consumatori.

 

Secţiunea 2

DISPOZIŢII GENERALE

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:

acces la reţea – dreptul furnizorilor şi al consumatorilor de a se racorda la reţelele termice, în condiţiile Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.178-184, art.415 din 11 iulie 2014);

avarie – deteriorarea sau defectarea anumitor părţi componente ale instalaţiilor de utilizare a energiei termice urmare a cărora nu pot fi menţinuţi, în limitele admisibile prevăzute în Instrucţiunea-tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare nr.CP G.04.10-2012, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr.57 din 25 iunie 2012 sau în contracte, parametrii tehnologici de funcţionare a sistemului care pot duce la înrăutăţirea parametrilor de calitate a produsului, prejudicierea mediului ambiant, deteriorarea bunurilor persoanelor juridice sau fizice şi este necesar, după caz, de a întrerupe sau limita furnizarea energiei termice la consumatori;

aviz de deconectare – comunicare în scris, expediată consumatorului de către furnizor, prin care consumatorul este prevenit de posibila deconectare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice de la reţeaua termică şi despre cauza deconectării;

aviz de racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către furnizor, în baza unei cereri, în legătură cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu energie termică în care se indică condiţiile tehnice şi economice optime, precum şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare a energiei termice la reţeaua termică;

branşament termic – legătura dintre o reţea termică de distribuţie şi un consumator de energie termică;

consumator casnic – orice persoană fizică care utilizează energie termică pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau cea profesională;

consumator noncasnic – orice persoană fizică sau juridică care utilizează energie termică în alte scopuri decât pentru necesităţi casnice;

control al echipamentului de măsurare – ansamblu de operaţiuni efectuate de către furnizor, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii modului de funcţionare a echipamentului de măsurare şi pentru constatarea intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare, inclusiv pentru verificarea integrităţii echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate;

deconectare – debranşarea legăturii dintre reţeaua termică a furnizorului şi instalaţia de utilizare a energiei termice a consumatorului;

distribuitor – unitate termoenergetică care desfăşoară activitatea de distribuţie a energiei termice;

factură eronată – factură pentru plata energiei termice în care furnizorul a indicat valori incorecte ale contravalorii energiei termice consumate, ale tarifului sau ale cantităţii de energie termică, calculată în baza indicilor reali ale echipamentului de măsurare. Factura emisă în baza consumului estimativ nu se consideră factură eronată;

instalaţie de racordare – instalaţie termică prin care se face legătura dintre reţeaua termică a furnizorului şi centrala electrică de termoficare, centrala termică sau instalaţia de utilizarea energiei termice;

instalaţii de utilizare a energiei termice – totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care utilizează energie termică, inclusiv sub formă de apă caldă menajeră, situate după punctul de delimitare;

întrerupere neplanificată a livrării energiei termice – întrerupere temporară a livrării energiei termice consumatorilor, cauzată de avarii produse în reţeaua termică, fără a fi deconectate instalaţiile de utilizare a energiei termice ale consumatorilor de la reţeaua termică;

întrerupere planificată a livrării energiei termice – întrerupere temporară a livrării energiei termice în scopul efectuării lucrărilor de întreţinere, de exploatare şi/sau a reparaţiilor planificate ale reţelei termice de către furnizor cu înştiinţarea prealabilă a consumatorilor, fără a fi deconectate instalaţiile de utilizare a energiei termice ale consumatorilor de la reţeaua termică;

loc de consum – amplasamentul instalaţiei de utilizare a energiei termice a unui consumator, unde se consumă energia termică livrată prin una sau mai multe instalaţii de racordare;

racordare – realizare de către furnizor a lucrărilor de conectare a instalaţiei de racordare a unui solicitant (producător sau consumator) şi începerea livrării energiei termice de la producător sau către consumator, după caz;

reţea termică – ansamblu de conducte, instalaţii de pompare, puncte termice centrale, puncte termice individuale situate în aval de punctul de delimitare cu centrala termică, centrala electrică de termoficare, care servesc la transmiterea şi distribuţia energiei termice până la instalaţiile de utilizare a energiei termice ale consumatorului;

punct termic central (PTC) – punct termic, destinat pentru conectarea sistemului de încălzire, de ventilaţie, de alimentare cu apă caldă menajeră şi a dispozitivelor tehnologice de consum de căldură la două sau mai multe clădiri;

punct termic individual (PTI) – punct termic, destinat pentru conectarea sistemului de încălzire, de ventilaţie, de alimentare cu apă caldă menajeră şi a dispozitivelor tehnologice de consum de căldură la o clădire sau o parte a ei;

sistem pauşal – metoda de stabilire a consumului de energie termică, în funcţie de puterea termică calculată şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, de factorul de cerere sau de alte elemente derivate din acestea şi nu are la bază măsurarea prin echipamente de măsurare;

solicitant – persoană fizică sau juridică care solicită furnizorului eliberarea avizului de racordare, executarea instalaţiei de racordare, racordarea instalaţiei de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, încheierea contractului de furnizare a energiei termice;

stare normală de funcţionare – stare de funcţionare care îndeplineşte următoarele criterii: parametrii de funcţionare sunt parametri normali de funcţionare şi este stare sigură de funcţionare;

staţie termică – ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului şi prin intermediul căruia se alimentează cu energie termică unul sau mai mulţi consumatori. Staţie termică poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic, o staţie centralizată pentru prepararea apei calde;

violarea sigiliului furnizorului – falsificarea şi/sau înlăturarea sigiliului aplicat de către furnizor la echipamentul de măsurare; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic aplicat de către furnizor, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului.

4. Furnizorul este responsabil de distribuţia, furnizarea fiabilă şi continuă a energiei termice consumatorilor până în punctul de delimitare, în conformitate cu indicatorii de calitate ai serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic stabiliţi în contractul de furnizare a energiei termice.

În acest scop, furnizorul este obligat să întreţină în stare normală de funcţionare reţelele termice ce-i aparţin, precum şi reţelele termice de întreţinerea cărora este responsabil, să efectueze exploatarea şi reparaţia lor în corespundere cu cerinţele Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire al energia termică şi promovarea cogenerării şi să respecte normele de securitate şi de exploatare stabilite în Instrucţiunea-tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare nr.CP G.04.10-2012, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr.57 din 25 iunie 2012.

5. Folosirea ilegală a energiei termice prin racordarea neautorizată la reţeaua termică, prin evitarea echipamentului de măsurare ori prin intervenţia în funcţionarea acestuia prin diferite metode care conduc la omiterea înregistrării sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie termică este pasibilă de răspundere contravenţională în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6. Furnizorul încheie cu consumatorul contractul de furnizare a energiei termice până în punctul de delimitare dintre reţeaua termică şi instalaţia de utilizare a energiei termice a consumatorului, în condiţiile prezentului Regulament şi a Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

7. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum ce aparţine consumatorului.

8. Consumatorul este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare a energiei termice, precum şi de exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiei de utilizare a energiei termice şi a reţelelor aflate în gestiunea acestuia.

9. Furnizorul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau pentru înlăturarea neîntârziată a defectelor şi a deranjamentelor din reţeaua termică, precum şi din instalaţiile de utilizare a energiei termice pe care le întreţine şi le deserveşte.

10. Orice racordare sau reconectare la reţeaua termică care creează condiţii pentru consumul energiei termice din reţeaua termică este efectuată, în exclusivitate, de către furnizor, în prezenţa consumatorului sau a solicitantului.

11. Lucrările de proiectare, de montare şi de recepţionare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice şi a instalaţiilor de racordare, precum şi cele de extindere sau de modificare a acestora se efectuează cu respectarea cerinţelor stabilite de Legea nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, cheltuielile fiind suportate integral de către consumator.

12. Instalaţiile de utilizare a energie termice nu trebuie să pună în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor, nici să prejudicieze proprietatea, sau să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectivelor sistemului centralizat de alimentare cu energie termică sau în livrarea energiei termice către alţi consumatori.

13. Consumatorul este responsabil de respectarea tehnicii securităţii la exploatarea instalaţiei de utilizare a energiei termice şi reţelelor termice aflate în gestiunea acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a exigenţelor stabilite de Legea nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării. În acest scop, consumatorul este obligat să posede cunoştinţe necesare privind normele de utilizare a energiei termice în corespundere cu Instrucţiunea-tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare şi privind tehnica securităţii nr.CP G.04.10-2012, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr.57 din 25 iunie 2012.

14. Daunele constatate în temeiul actului de constatare, se repară de către partea care le-a provocat. Consumatorul repară daunele provocate de instalaţiile sale termice, în cazul în care instalaţiile de utilizare a energiei termice ce-i aparţin au cauzat înrăutăţirea parametrilor de calitate a energiei termice livrate altor consumatori sau au împiedicat livrarea continuă a energiei termice altor consumatori, inclusiv în situaţia în care majorează puterea instalaţiei de utilizare a energiei termice.

15. Începerea sezonului de încălzire pentru consumatori va avea loc după înregistrarea timp de 3 zile consecutiv, între orele 18.00 – 6.00, a unor valori medii sau mai mici ale temperaturii aerului de +10°C, iar oprirea sezonului de încălzire – după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului între orele 18.00 – 6.00 depăşeşte +10°C. La adresarea în scris a consumatorului privind furnizarea mai devreme sau prelungirea perioadei de încălzire, furnizorul este obligat să livreze energia termică cu condiţia existenţei posibilităţilor tehnice.

16. Litigiile dintre unităţile termoenergetice şi litigiile dintre unităţile termoenergetice şi consumatori, se soluţionează în instanţa de judecată competentă.

 

Secţiunea 3

RACORDAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI TERMICE

ALE SOLICITANTULUI LA REŢEAUA TERMICĂ

17. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice, inclusiv de apă caldă menajeră ce-i aparţin la reţeaua termică a furnizorului care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă, contract sau alt document ce atestă dreptul de proprietate.

18. În scopul racordării instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale unui solicitant la reţeaua termică, solicitantul este obligat să obţină de la furnizor avizul de racordare, conform modelului stabilit în Anexa nr.2 la prezentul Regulament. Solicitantul va depune o cerere, în scris, la oficiul furnizorului, care va cuprinde obligatoriu următoarele:

1) numele, prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii, adresa locului de consum;

2) scopul utilizării energiei termice;

3) puterea termică solicitată pe tip de consum (kW, Gcal/h);

4) copia buletinului de identitate, sau copia documentului ce atestă dreptul real asupra imobilului, sau copia documentului care atestă deţinerea pe cale legală a imobilului, sau permisiunea autorităţilor de resort.

În cazul proiectării obiectivelor noi în scopul determinării posibilităţii tehnice de racordare şi asigurării zonelor de protecţie a reţelelor termice, solicitantul este obligat să prezinte în adresa furnizorului certificatul de urbanism pentru proiectare cu anexa; planul lotului de pământ cu indicarea liniilor calculate ale hotarelor, executate pe ridicarea topografică în scara Sc 1:500 spre examinare şi coordonare; schema amplasării obiectivului indicată pe ridicarea topografică în scara Sc 1:500 (planul general al construcţiei) spre examinare şi coordonare. Formularul cererii se pune la dispoziţie de către furnizor.

19. Furnizorul este obligat să elibereze avizul de racordare, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de racordare şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce-i aparţin la reţeaua termică. Avizul de racordare se eliberează gratuit.

20. Avizul de racordare se eliberează de către furnizor în următoarele cazuri:

1) când se racordează instalaţiile de utilizare a energiei termice ale solicitantului la reţeaua termică,

2) când se solicită majorarea puterii termice pentru locul de consum şi este necesar de modificat instalaţia de racordare;

3) când se intenţionează majorarea suprafeţei încălzite de la instalaţiile de utilizare a energiei termice existente.

21. Solicitantul este obligat să obţină de la furnizor avizul de racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice. Termenul de valabilitate al avizului de racordare, se stabileşte de furnizor în funcţie de termenul de construcţie a obiectului, dar nu poate fi mai mic de 2 ani. Termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungeşte de către furnizor, dacă la expirarea termenului de valabilitate a început construcţia obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare. Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării, prin efectuarea inscripţiei respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Avizul de racordare poate fi prelungit pe o perioadă de până la 5 ani sau pentru o perioadă mai mare, în funcţie de capacitatea disponibilă a reţelei termice.

Dacă în acest interval de timp nu au fost executate lucrările în conformitate cu documentaţia de proiect coordonată şi în această perioadă a expirat termenul de valabilitate a documentaţiei de proiect, ultima se prezintă în adresa furnizorului spre coordonare repetată.

22. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de furnizor, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.

Proiectul instalaţiilor de utilizare a energiei termice, elaborat în baza avizului de racordare, se coordonează de către furnizor în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentării proiectului. În cazul lipsei răspunsului de la furnizor în termen de 15 zile de la data prezentării proiectului, proiectul se consideră coordonat.

23. Realizarea instalaţiei de utilizare a energiei termice şi instalaţiei de racordare se efectuează de către furnizor sau de către altă persoană autorizată, la alegerea solicitantului.

24. Furnizorul este obligat să asigure executarea instalaţiei de racordare, după achitarea de către solicitant a cheltuielilor de racordare.

25. Termenul de realizare, de către furnizor, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator casnic, nu poate depăşi 30 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind racordarea şi achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. Termenul de realizare, de către furnizor, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator noncasnic, nu poate depăşi 45 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind racordarea şi achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. În cazuri specifice (condiţii meteorologice nefavorabile, limitări privind autorizarea lucrărilor de construcţie), la prezentarea argumentelor corespunzătoare de către furnizor cu acordul solicitantului pot fi stabilite alte termene de realizare a instalaţiei de racordare.

26. Până la realizarea racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare a energiei termice şi să prezinte furnizorului documentaţia de execuţie şi procesul-verbal de recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25, art.259) şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente nr.285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficiai al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art.349).

27. După îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare, solicitantul se adresează la furnizor în scopul întocmirii şi semnării actului de delimitare. Formularul actului de delimitare se întocmeşte de furnizor conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la prezentul Regulament. Furnizorul semnează actul de delimitare, în 2 exemplare, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data înregistrării adresării.

28. Furnizorul este responsabil de racordarea la reţeaua termică a instalaţiei de racordare şi începerea livrării agentului termic cu respectarea prevederilor Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

29. Racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale solicitantului se efectuează de către furnizor, în prezenţa solicitantului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, după achitarea costului de racordare. Se interzice racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua termică fără a se monta echipamentul de măsurare. Alimentarea cu energie termică a consumatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare a energiei termice.

30. În cazul în care, pentru montarea instalaţiei de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente, după caz.

31. Furnizorul poate refuza argumentat eliberarea avizului de racordare solicitantului, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate, inclusiv pe motiv că nu există reţea termică, sau dacă reţeaua termică existentă nu permite satisfacerea cerinţelor în energie termică ale solicitantului, sau dacă furnizarea energiei termice la locul respectiv de consum nu este rentabilă din punct de vedere economic.

Refuzul trebuie motivat şi justificat de furnizor prin calcule, date în baza cărora s-a determinat că există lipsă de capacitate sau că furnizarea energiei termice la locul respectiv de consum nu este rentabilă din punct de vedere economic. Furnizorul este obligat să ofere solicitantului informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelei termice şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelei termice.

32. Furnizorul este în drept să refuze racordarea locului de consum al unui consumator, care a acumulat datorii pentru energia termică, consumată la alte locuri de consum, până la achitarea de către consumator a datoriilor acumulate.

33. În cazul în care furnizorul nu eliberează avizul de racordare sau nu racordează instalaţiile de utilizare a energiei termice ale solicitantului la reţeaua termică în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, solicitantul are dreptul să conteste aceste acţiuni la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţia).

 

Secţiunea 4

DELIMITAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI TERMICE

34. Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conducta de distribuţie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste reţele sunt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

35. Furnizorul este responsabil pentru îmbinarea şi starea tehnică a elementelor în punctul de delimitare.

36. Punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului casnic de instalaţiile de utilizare a energiei termice ale furnizorului se stabileşte la ieşirea din echipamentul de măsurare instalat la consumatorul casnic în funcţie de delimitarea patrimoniului. În cazul consumatorilor casnici, punctul de delimitare se indică în contractul de furnizare a energiei termice.

37. – 1) Punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului noncasnic, ale producătorului, de reţeaua termică a furnizorului se stabileşte în funcţie de delimitarea patrimoniului consumatorului noncasnic, producătorului şi a furnizorului şi se indică în actul de delimitare, care se anexează la contractul de furnizare a energiei termice sau a contractului de procurare a energiei termice.

2) Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin furnizorului, iar cele din aval, consumatorului. Noţiunile de „amonte” şi „aval” corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dintre furnizor spre consumator.”

3) Delimitarea instalaţiilor la armături de separare se face între:

a) distribuitorul care exploatează reţelele de distribuţie şi consumator;

b) distribuitorul care exploatează staţiile termice şi reţelele de distribuţie şi consumator;

c) consumator şi subconsumatorul său.

4) În toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de către furnizorul de energie termică, delimitarea fiind la perechea de flanşe din aval de armătura de separare.

5) Delimitarea la limita incintei se face astfel:

a) la limita gardului centralei, în cazul alimentării consumatorului direct dintr-o centrală termică sau centrală electrică de termoficare prin conducte, ce îl alimentează în exclusivitate;

b) la limita incintei consumatorului, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unor puncte termice centrale amplasate în afara incintei acestuia, şi din care se alimentează mai mulţi consumatori;

c) la limita peretelui exterior al punctului termic individual (PTI), în cazul în care PTI se află în gestiunea furnizorului, amplasat în subsoluri tehnice ale consumatorilor;

d) ultimele flanşe la vanele 3, 4 ale nodului de elevator sau ventilele după nodul de evidenţă în cazul în care acestea se află în gestiunea furnizorului;

e) la limita peretelui exterior al clădirii, în cazul clădirilor fără subsol;

f) la limita staţiei termice;

g) la robinetul de pe racordul consumatorului din conducta de distribuţie, în cazul în care reţelele termice care alimentează mai mulţi consumatori sânt amplasate în subsoluri tehnice sau trec incintele consumatorilor.

6) În cazul conductelor aşezate într-un canal sau pe o estacadă, în comun cu alte conducte, delimitarea se face conform prevederilor anterioare, după ce conductele părăsesc canalul sau estacada comună.

7) Pentru instalaţiile noi, delimitarea se face conform prevederilor prezentului Regulament şi se include modul de delimitare în avizul de racordare.

8) Proiectul trebuie să prevadă armăturile de separare necesare determinării punctelor de delimitare.

38. Actul de delimitare se întocmeşte de către furnizor şi se semnează de furnizor şi consumator.

39. În cazul în care un consumator noncasnic, ale cărui instalaţii de utilizare a energiei termice sunt racordate la reţeaua termică, solicită încheierea contractului de furnizare a energiei termice, furnizorul este obligat să întocmească şi să semneze un nou act de delimitare în ziua efectuării controlului echipamentului de măsurare.

 

Secţiunea 5

CONTRACTAREA

40. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile de utilizare a energiei termice ale căreia sunt racordate la reţeaua termică sau care a depus cerere de racordare la reţeaua termică şi a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de racordare, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei termice.

41. Pentru a încheia contractul de furnizare a energiei termice şi/sau a apei calde menajere, solicitantul depune o cerere, în forma prevăzută de furnizor, iar furnizorul, la încheierea acestor contracte, va utiliza datele şi informaţia prezentată de către solicitant conform prevederilor punctelor 18 şi 27 din prezentul Regulament. În cazul în care a fost schimbat proprietarul locului de consum, persoana fizică sau persoana juridică este obligată să prezinte operatorului următoarele acte pentru încheierea contractului:

1) cererea, indicând numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei fizice, întreprinzător individual, persoanei juridice), adresa locului de consum (sediul);

2) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact;

3) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă obţinerea pe cale legală a imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

4) puterea termică şi/sau debitul de agent termic/apă caldă menajeră, scopul utilizării acestora şi regimul de furnizare solicitat;

5) copia buletinului de identitate, în cazul persoanei fizice, iar în cazul persoanei juridice/fizice ce practică activitate de întreprinzător – extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali şi procura ce confirmă împuternicirile semnatarului cererii;

6) codurile poştale, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul, în cazul persoanelor juridice.

42. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei termice şi cu solicitantul care deţine imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna prin acordul părţilor în contractul de furnizare a energiei termice condiţia de plată preventivă a consumului de energie termică la prezentarea acordului respectiv al proprietarului.

Raporturile juridice dintre furnizor şi consumator se stabilesc în punctul de delimitare între instalaţia de utilizare a consumatorului aflată pe proprietatea acestuia şi reţeaua termică a furnizorului. Parametrii de calitate trebuie asiguraţi în punctul de delimitare.

43. Conţinutul contractului de furnizare a energiei termice se stabileşte între părţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, având la bază prevederile din Anexa nr.1 la prezentul Regulament, şi cuprinde următoarele:

1) denumirea şi adresa juridică a părţilor contractului;

2) obiectul contractului;

3) scopul în care se consumă energia termică;

4) parametrii agentului termic;

5) puterea termică şi graficele de consum;

6) punctul de delimitare;

7) modul de măsurare a energiei termice;

8) drepturile şi obligaţiile părţilor contractului;

9) tariful la energia termică furnizată;

10) modul şi termenele de achitare a plăţii pentru energia termică furnizată;

11) cazurile şi condiţiile de limitare, de întrerupere sau de sistare a alimentării cu energie termică;

12) termenul de informare reciprocă a consumatorilor privind apariţia şi încetarea situaţiilor excepţionale şi de avarie;

13) răspunderea consumatorului şi a furnizorului pentru încălcarea clauzelor contractuale;

14) modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor sau a litigiilor privind neexecutarea sau executarea defectuoasă a clauzelor contractuale;

15) mărimea şi modul de achitare a penalităţilor pentru depăşirea termenului-limită de plată a facturilor, după caz;

16) durata contractului;

17) condiţiile de modificare şi de reziliere a contractului;

18) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare;

19) alte condiţii negociate şi acceptate de consumator şi furnizor.

44. Furnizorul nu poate refuza încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un solicitant care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege şi prezentul Regulament pentru încheierea contractului.

45. În sectorul rezidenţial, reprezentantul autorizat al consumatorilor din blocurile de locuit cu sisteme colective de alimentare cu energie termică, inclusiv din căminele şi blocurile de locuit departamentale, este administratorul fondului locativ respectiv, care încheie un contract de furnizare a energiei termice cu furnizorul şi repartizează lunar cantitatea de energie termică consumată între proprietarii/chiriaşii de apartamente. Dacă în cadrul blocului de locuit sunt amplasate spaţii nelocuibile în proprietatea/folosinţa/gestiunea terţilor, furnizorul încheie contracte de furnizare a energiei termice în mod separat cu fiecare proprietar/chiriaş/gestionar al spaţiilor nelocuibile, cu condiţia instalării obligatorii a echipamentului de măsurare de către ultimii. În cazul în care nu există posibilitate tehnică de montare a echipamentului de măsurare pentru spaţii nelocuibile în proprietatea/folosinţa/gestiunea terţilor, sarcina repartizării cantităţii de energie termică consumată constituie obligaţia administratorului fondului locativ conform prevederilor actelor normative în vigoare. Furnizorul încheie cu consumatorul contract de furnizare a energiei termice pentru fiecare loc de consum luat aparte sau pentru mai multe locuri de consum, în cazul acordului în scris al consumatorului, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract pentru mai multe locuri de consum, furnizorul indică separat în factura de plată, transmisă consumatorului, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.

46. Termenul de încheiere sau de modificare a contractului de furnizare a energiei termice cu consumatorul a cărui instalaţii de utilizare a energiei termice sunt racordate la reţeaua termică, este de cel mult 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

47. Contractul de furnizare a energiei termice cu un solicitant ale cărui instalaţii de utilizare a energiei termice urmează a fi racordate la reţeaua termică conform punctelor 25 şi 29 din prezentul Regulament se încheie până la realizarea racordării de către furnizor.

48. Furnizorul este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu solicitantul în cazul în care solicitantul are datorii la alte locuri de consum, refuzul fiind argumentat în scris. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a energiei termice, în termenele prevăzute de prezentul Regulament, în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele ce au constituit motivul refuzului din partea furnizorului.

49. Solicitantul are dreptul să conteste la Agenţie refuzul furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei termice. La soluţionarea neînţelegerilor dintre solicitant şi furnizor cu privire la încheierea contractului de furnizare a energiei termice, Agenţia emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.

50. Consumatorul, parte a unui contract de furnizare a energiei termice, care a înstrăinat un imobil, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru energia termică consumată, penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, şi să rezilieze contractul de furnizare a energiei termice pentru locul de consum respectiv.

51. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la reţeaua termică, este obligată să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei termice. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, furnizorul este în drept să deconecteze locul de consum, anunţând persoana în cauză prin aviz de deconectare, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte. Furnizorul este, totodată, în drept să ceară persoanei fizice sau juridice achitarea plăţii pentru consumul de energie termică şi/sau pentru consumul de energie termică neînregistrat sau înregistrat incomplet (dacă acesta există), din momentul dobândirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv.

52. Furnizorul este în drept să deconecteze locul de consum în ziua rezilierii contractului de furnizare a energiei termice pentru locul de consum respectiv, dacă o altă persoană nu a solicitat încheierea unui nou contract de furnizare a energiei termice pentru acest loc de consum.

53. În cazul decesului consumatorului casnic, până la stabilirea moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizorul, la solicitarea unuia din succesorii la moştenire, încheie contractul de furnizare, cu condiţia achitării datoriilor create la acest loc de consum.

54. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor al imobilului persoanei decedate, moştenitorul achită datoriile existente pentru consumul de energie termică şi încheie un nou contract de furnizare a energiei termice. Dacă moştenitorul refuză să achite datoriile respective şi să încheie contractul de furnizare a energiei termice, furnizorul este în drept să deconecteze instalaţiile de utilizare a energiei termice respective de la reţeaua termică.

55. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate, aceştia achită datoriile existente pentru consumul de energie termică, iar unul dintre ei, cu acordul scris al celorlalţi moştenitori, încheie pe numele său contractul de furnizare a energiei termice. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua termică locul de consum respectiv.

56. În cazul în care consumatorul îşi schimbă denumirea, el este obligat să prezinte furnizorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a energiei termice.

57. Dacă se schimbă destinaţia spaţiului locativ, proprietarul, posesorul imobilului este obligat să solicite furnizorului încheierea unui nou contract de furnizare a energiei termice. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ în alte scopuri, consumatorul este obligat să instaleze echipament de măsurare separat pentru evidenţa volumului de energie termică consumat în această parte a imobilului. Pentru aceasta el va depune în scris o solicitare către furnizor, care este obligat să-i răspundă în termen de 15 zile calendaristice. În cazul nerespectării de către consumator a acestor obligaţii, furnizorul este în drept să deconecteze locul de consum respectiv după 10 zile calendaristice de la data preîntâmpinării consumatorului prin aviz de deconectare. În cazul în care din punct de vedere tehnic deconectarea consumatorului nu este posibilă, cantitatea de energie termică va fi determinată analogic celorlalte încăperi din cadrul blocului locativ.

58. În cazul deconectării instalaţiei de utilizare a energiei termice a consumatorului de la reţeaua termică, conform punctului 133 din prezentul Regulament, furnizorul suspendă contractul de furnizare a energiei termice pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu înlătură motivele pentru care a fost deconectată instalaţia de utilizare a energiei termice şi nu solicită reconectarea la reţeaua termică a ei, furnizorul este în drept să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a energiei termice.

59. Contractul de furnizare a energiei termice, încheiat cu consumatorul pentru o perioadă nedeterminată, îşi produce efectele până la rezilierea contractului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi clauzele contractului de furnizare a energiei termice. După caz, consumatorul/furnizorul este obligat să restituie datoriile faţă de furnizor/consumator cel târziu până la data rezilierii contractului de furnizare a energiei termice.

60. Modificarea cantităţilor de energie termică şi a puterilor termice contractate, trimestrial sau lunar, pot fi solicitate de consumator – persoana juridică, în scris, cu 15 zile înaintea începerii perioadei pentru care se solicită modificarea. Furnizorul va comunica în scris răspunsul său în termen de 10 zile de la primirea cererii.

61. Se interzice furnizorului să ceară de la solicitant/consumator careva plăţi pentru încheierea, modificarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei termice.

 

Secţiunea 6

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

62. Consumatorul are următoarele drepturi:

1) la livrarea continuă a energiei termice până în punctul de delimitare cu instalaţiile sale de utilizare, cu respectarea parametrilor de calitate a serviciilor de distribuţie şi de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;

2) să aibă acces la echipamentele de măsurare ale furnizorului, utilizate pentru facturare, în prezenţa reprezentantului acestuia;

3) să solicite furnizorului remedierea operativă a defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele termice;

4) să solicite şi să obţină de la furnizor repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor contractuale şi nerespectării parametrilor de calitate a serviciului de distribuţie, de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;

5) la prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;

6) la modificarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei termice;

7) să fie prezent la citirea indicilor, la verificarea şi la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare, la controlul echipamentului de măsurare a energiei termice şi al sigiliilor aplicate;

8) să verifice respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei termice;

9) să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al furnizorului, numerele de telefoane ale cărora se indică în mod obligatoriu în factură;

10) să solicite de la furnizor deservirea utilajului şi reţelelor termice aflate în gestiunea consumatorului, contra plată.

63. Consumatorul are următoarele obligaţii:

1) să achite integral şi în termen facturile emise de furnizor;

2) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, să efectueze întreruperi planificate a livrării energiei termice pentru executarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţie la instalaţiile acestuia;

3) să nu modifice instalaţiile de încălzire aferente unui bloc de locuinţe (unei case cu apartamente), prevăzute în proiect, şi suprafeţele încălzite, decât în baza unui proiect tehnic, elaborat în modul stabilit, în corespundere cu normativul în construcţie „Reţele termice” nr.NCM G.04.07:2014 aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr.202 din 31 decembrie 2014, şi coordonat cu furnizorul de energie termică;

4) să permită accesul furnizorului la instalaţiile sale de utilizare a energiei termice sau la echipamentul de măsurare pentru a efectua controlul şi a citi indicii acestuia, sau pentru deconectarea instalaţiei de utilizare a energiei termice în caz de neplată sau de avarie;

5) să nu consume energie termică ocolind sau afectând echipamentele de măsurare;

6) să întreţină, să nu distrugă şi să nu intervină asupra echipamentelor de măsurare şi asupra instalaţiilor interioare ale furnizorului şi să nu permită altor persoane să intervină în echipamentul de măsurare sau în instalaţiile furnizorului, situate pe proprietatea consumatorului;

7) să deservească, să repare şi să întreţină în stare de funcţionare normală instalaţiile proprii de utilizare a energiei termice şi/sau cele ale sistemului colectiv de alimentare cu energie termică;

8) să nu efectueze lucrări de construcţii de orice fel în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al furnizorului;

9) să nu execute săpături de orice fel ori să cultive plantaţii perene în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al furnizorului;

10) să nu depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

11) să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor furnizorului;

12) să solicite rezilierea contractului de furnizare a energiei termice, dacă nu necesită energie termică şi să achite integral furnizorului plata pentru energia termică consumată şi penalităţile facturate, dacă acestea din urmă sunt prevăzute în contract;

13) să nu folosească agentul termic în alte scopuri decât cele prevăzute în contract şi să nu forţeze circulaţia acestuia prin sustragere de agent;

14) să comunice, în prealabil furnizorului, în conformitate cu prevederile contractuale, opririle, respectiv punerile în funcţiune ale reţelelor termice şi ale principalelor instalaţii consumatoare de energie termică.

64. Furnizorul are următoarele drepturi:

1) de acces liber la echipamentul de măsurare pentru montarea, demontarea, înlocuirea, controlul şi citirea indicilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului furnizorului, conform legislaţiei şi contractului de furnizare a energiei termice;

2) să limiteze ori să sisteze alimentarea cu energie termică pentru neachitarea facturilor la energia termică, cu notificarea prealabilă, cu cel puţin o lună înainte, a consumatorului;

3) să limiteze ori să sisteze alimentarea cu energie termică dacă furnizarea acesteia nu este rentabilă din punct de vedere economic. O asemenea decizie va fi anunţată tuturor consumatorilor, în scris, cu cel puţin 6 luni înaintea zilei de 15 octombrie a anului respectiv;

4) să efectueze întreruperi planificate în alimentarea cu energie termică pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile sale, cu anunţarea în prealabil a consumatorului;

5) să limiteze sau să întrerupă alimentarea cu energie termică în cazul unei situaţii excepţionale sau al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului, securitatea naţională;

6) să limiteze sau să întrerupă furnizarea energiei termice, pentru cea mai scurtă durată posibil în cazul în care este pusă în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor, apare pericolul de prejudiciere a proprietăţii, inclusiv a terţilor;

7) să execute lucrări planificate de conectare sau alte operaţiuni tehnice care nu pot fi executate în alt mod decât prin întreruperea alimentării cu energie termică, dacă trebuie să fie prevenită o avarie (o situaţie de avarie) sau să fie lichidate consecinţele acesteia;

8) să aplice penalităţi pentru întârzierea la plata energiei termice facturate în mărimea şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei;

9) să recalculeze consumul de energie termică, inclusiv conform sistemului pauşal, aplicând prevederile din prezentul Regulament;

10) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de lege;

11) să întocmească actul de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordarea ilegală a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, în cazul consumului de energie termică prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare sau în cazul racordării ilegale a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, inclusiv prin ocolirea echipamentului de măsurare.

65. Furnizorul are următoarele obligaţii:

1) să livreze energie termică eficient, fără întreruperi şi cu respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie, de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic până în punctul de delimitare, în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu reglementările tehnice şi standardele din domeniu în vigoare şi/sau în contractele de furnizare a energiei termice;

2) să asigure securitatea alimentării cu energie termică şi să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice;

3) să reia alimentarea cu energie termică în cel mult 24 de ore după prezentarea dovezii de achitare a datoriilor la energia termică;

4) să răspundă la solicitări, inclusiv la cele privind eliberarea avizului de racordare, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării;

5) să asigure, la solicitare, accesul la reţelele termice, echipamentele de măsurare (în cazul în care echipamentele de măsurare sunt instalate în limitele proprietăţii furnizorului) pentru toate unităţile termoenergetice din sistem, toate categoriile de consumatori şi toţi terţii fără discriminare;

6) să efectueze racordări, deconectări sau reconectări la reţelele termice în condiţiile şi în termenele stabilite de prezentul Regulament;

7) să repare, conform prevederilor contractuale şi a Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, prejudiciul cauzat consumatorilor prin nerespectarea, în punctul de delimitare, a calităţii agentului termic (presiune, temperatură, continuitate) şi a cantităţii de energie termică stipulate în contractele de furnizare a energiei termice sau prin întreruperile nejustificate în furnizarea energiei termice, cu excepţia cazurilor, documentate legal, de utilizare de către unitatea termoenergetică a dreptului de limitare ori întrerupere în alimentarea cu energie termică în cazul unor situaţii excepţionale sau al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului sau de securitatea naţională;

8) să informeze consumatorul din timp, cu cel puţin 2 săptămâni înainte, despre începutul şi durata întreruperii planificate a livrării energiei termice, iar în cazul în care instalaţiile producătorului sau ale consumatorului trebuie racordate la reţeaua termică furnizorul anunţă consumatorii cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte despre întreruperea planificată;

9) să poarte răspundere materială pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;

10) să nu întrerupă alimentarea cu energie termică, cu excepţia cazurilor de neachitare a facturilor pentru energie termică, a întreruperilor din motive tehnice sau de securitate;

11) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei termice la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului – limită de plată a facturii, indicat în aceasta;

12) să prezinte, la solicitarea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de energie termică, despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate;

13) să restituie datoriile acumulate faţă de consumator până la data suspendării sau a rezilierii contractului de furnizare a energiei termice;

14) să informeze consumatorii şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;

15) să asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24/24, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;

16) să asigure încasarea de la consumator, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru energia termică furnizată;

17) să anuleze operativ măsurile de deconectare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului şi să reconecteze consumatorul, în ziua în care a prezentat documentele confirmative despre achitarea facturii;

18) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii casnici;

19) să asigure calitatea, fiabilitatea şi continuitatea livrărilor de energie termică către consumatori pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere.

 

Secţiunea 7

EVIDENŢA ENERGIEI TERMICE

66. Fiecare branşament termic se dotează, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidenţa consumului de energie termică şi apă caldă menajeră. Caracteristicile echipamentului de măsurare şi locul de amplasare al acestuia se specifică în avizul de racordare şi contractul de furnizare a energiei termice.

67. Achiziţia, instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare se efectuează, la consumatorii casnici de către distribuitor din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele la energia termică, iar la consumatorii noncasnici conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi distribuitor, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului noncasnic.

68. Unităţile termoenergetice ţin evidenţa cantităţilor de energie termică produse şi livrate în reţeaua termică şi a cantităţilor de energie termică livrate consumatorilor utilizând doar echipamente de măsurare verificate metrologic, tipurile cărora sunt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

69. Echipamentele de măsurare, montate la consumatori sau la producători şi utilizate pentru facturare, sunt supuse verificării metrologice periodice conform procedurii stabilite de Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

70. Echipamentul de măsurare se instalează, conform normelor tehnice specificate în paşaportul uzinei producătoare, în aşa mod încât consumatorul şi unitatea termoenergetică să aibă acces în orice moment pentru controlul şi citirea indicilor echipamentului de măsurare, în intervalul orelor 08.00-17.00, în zilele lucrătoare.

71. Echipamentele de măsurare se instalează în limita proprietăţii consumatorului, a producătorului sau în limita proprietăţii furnizorului. În caz de imposibilitate a montării echipamentelor de măsurare în punctul de delimitare, acestea se instalează la distanţa minim posibilă de punctul de delimitare.

72. Furnizorul este obligat să informeze solicitantul despre parametrii şi caracteristicele tehnice ale echipamentelor de măsurare ce urmează a fi instalate, precum şi despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie.

73. Furnizorul este obligat să accepte pentru instalare doar echipamente de măsurare verificate metrologic şi legalizate pe teritoriul Republicii Moldova. Furnizorul este obligat să refuze instalarea echipamentului de măsurare procurat de către solicitant, dacă acest echipament nu este integru vizibil, nu este legalizat, nu este verificat metrologic sau nu corespunde cerinţelor indicate în avizul de racordare.

74. După instalare, echipamentul de măsurare se sigilează de către personalul furnizorului, în prezenţa obligatorie a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare, în 2 exemplare. Formularul procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare se elaborează de furnizor conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la prezentul Regulament. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele sau denumirea consumatorului, denumirea furnizorului, indicii iniţiali ai echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor, alte informaţii. Cordonul sigiliului furnizorului trebuie să fie multifilar, din oţel inox sau galvanizat.

75. Furnizorul este în drept să întreprindă măsuri pentru prevenirea şi pentru eliminarea intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare. Măsurile respective se indică, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare sau în actul de control al echipamentului de măsurare, întocmit în prezenţa obligatorie a consumatorului. Furnizorul informează în mod obligatoriu consumatorul despre acest fapt şi despre consecinţele ce pot surveni în cazul în care consumatorul intervine în funcţionarea echipamentului de măsurare.

76. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare şi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale furnizorului, precum şi să blocheze accesul personalului furnizorului la acestea.

77. Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea echipamentului de măsurare este obligat să înştiinţeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor furnizorului.

78. Personalul furnizorului este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului, în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a porţiunii de reţea termică dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile, proprietate a furnizorului şi care sunt situate pe proprietatea consumatorului sau în scopul deconectării de la reţeaua termică a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului, conform prevederilor prezentului Regulament. În situaţiile menţionate, dacă sunt respectate condiţiile de efectuare a măsurilor pentru prevenirea şi pentru eliminarea intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare, consumatorul este obligat să asigure imediat şi necondiţionat accesul personalului furnizorului la echipamentul de măsurare şi la instalaţiile respective. În caz de refuz, furnizorul este în drept să să limiteze sau să sisteze alimentarea cu energie termică către consumator în conformitate cu prevederile punctului 133 sbp.4) din prezentul Regulament.

79. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei termice se face lunar de către personalul furnizorului. În cazul în care furnizorul nu are acces la echipamentul de măsurare, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie termică pe o perioadă nu mai mare de 2 luni ţinându-se cont de temperatura medie a mediului înconjurător. Totodată, furnizorul este obligat să contacteze consumatorul pentru a se asigura de accesul la echipamentul de măsurare, în cazul în care consumatorul achită în termen facturile emise. În cazul în care consumatorul nu a asigurat accesul la echipamentul de măsurare şi ulterior s-a constatat că consumul de energie termică a depăşit cantitatea de energie termică inclusă în factură în baza calculelor estimative, furnizorul este în drept să factureze suplimentar diferenţa calculată în baza indicilor echipamentelor de măsurare.

Pentru luna decembrie furnizorul este în drept să aplice valorile medii a consumului energiei termice ţinând cont de temperatura medie a mediului înconjurător pentru o perioadă de maximum 6 zile calendaristice în scopul facturării volumului integral de energie termică pentru luna (perioada de calcul) în curs. Calculele valorilor medii a lunii în curs vor fi reflectate în volumul energiei termice pentru perioada ulterioară.

80. Furnizorul efectuează controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu întocmirea actului de control în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

81. Personalul furnizorului este obligat să examineze vizual integritatea echipamentului de măsurare şi sigiliile aplicate fără a le deteriora sau viola. În cazul în care personalul furnizorului depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat şi/sau că sigiliile sunt violate, el demonstrează încălcările respective consumatorului. În scopul verificării schemei de conectare a echipamentului de măsurare, după ce a examinat vizual echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate lui, personalul furnizorului este în drept să înlăture sigiliile aplicate de furnizor. Personalul furnizorului, de asemenea, este în drept să verifice integritatea instalaţiei de racordare pe segmentul dintre punctul de delimitare şi locul instalării echipamentului de măsurare. În urma controlului echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate şi după verificarea integrităţii instalaţiei de racordare pe segmentul dintre punctul de delimitare şi locul instalării echipamentului de măsurare, personalul furnizorului este obligat să întocmească actul de control în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Actul de control urmează să fie contrasemnat de consumator.

82. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe la controlul echipamentului de măsurare, personalul furnizorului efectuează controlul în lipsa acestuia, întocmind actul de control al echipamentului de măsurare în care se indică faptul refuzului. Actul de control al echipamentului de măsurare, semnat de către persoana responsabilă a furnizorului se expediază consumatorului prin poştă cu scrisoare recomandată cu aviz de recepţie, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data efectuării controlului respectiv.

83. În cazul depistării intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordarea instalaţiei de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, ocolind echipamentul de măsurare, personalul furnizorului este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la prezentul Regulament. Personalul furnizorului indică în act, în mod obligatoriu, modalitatea prin care consumatorul a intervenit în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordarea ilegală a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, inclusiv prin ocolirea echipamentului de măsurare.

Actul de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică este semnat de personalul furnizorului şi de consumator sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică, personalul furnizorului indică în act faptul şi motivele refuzului. În cazul racordării ilegale a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, inclusiv în cazul consumului de energie termică prin ocolirea echipamentului de măsurare, personalul furnizorului înlătură încălcările depistate şi transmite probele respective furnizorului odată cu prezentarea copiei actului de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică.

Despre faptul depistării intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordarea instalaţiei de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, ocolind echipamentul de măsurare, va fi sesizat imediat organul abilitat în vederea constatării contravenţiei.

84. Personalul furnizorului este în drept să demonteze, în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, echipamentul de măsurare, pentru ca acesta să fie prezentat la constatarea tehnico-ştiinţifică, în cazul în care presupune că respectivul echipament de măsurare este deteriorat, că s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau că sigiliile aplicate de furnizor sunt violate. Personalul furnizorului este obligat să întocmească un act de demontare, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. În actul de demontare se indică, în mod obligatoriu, numărul şi indicii echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor aplicate de furnizor, precum şi motivele demontării. Personalul furnizorului împachetează echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate într-o sacoşă proprie, aplică sigiliul la sacoşă şi prezintă echipamentul de măsurare consumatorului pentru a fi prezentat la constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 15 zile calendaristice. Echipamentul de măsurare sigilat poate fi prezentat de către furnizor cu acordul consumatorului. Consumatorul nu este în drept să desigileze sacoşa în care a fost plasat echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate.

Instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică se alege de către consumator.

Înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, consumatorul este în drept să solicite efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare, cheltuielile pentru verificarea metrologică de expertiză fiind suportate de către consumator. Furnizorul informează obligatoriu despre acest drept consumatorul.

În acest caz, consumatorul prezintă echipamentul de măsurare la instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea raportului verificării metrologice de expertiză.

85. Furnizorul, consumatorul au dreptul să solicite efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice repetate.

După efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, furnizorul sau consumatorul, după caz, este obligat să prezinte celuilalt, în termen de 10 zile calendaristice, echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate lui şi raportul constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate echipamentului de măsurare.

86. În cazul în care consumatorul nu prezintă echipamentul de măsurare, sigilat şi/sau sigiliile aplicate echipamentului de măsurare, la constatarea tehnico-ştiinţifică sau dacă se constată că sigiliile aplicate sacoşei în care a fost împachetat echipamentul de măsurare sunt violate, sau dacă sacoşa în care a fost împachetat echipamentul de măsurare este deteriorată, sau, în caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a echipamentului de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate lui, după ce au fost transmise de către furnizor consumatorului, furnizorul este în drept să aplice faţă de consumator prevederile punctului 111 din prezentul Regulament.

87. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.

88. Actul de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică, concluziile raportului constatării tehnico-ştiinţifice, concluziile raportului verificării metrologice de expertiză, rezultatele examinării de către furnizor a altor factori pot servi furnizorului drept bază pentru luarea deciziei privind recalcularea consumului de energie termică, dacă acestea indică circumstanţele şi mijloacele ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie termică consumată. Se interzice furnizorului să aplice prevederile punctului 112 din prezentul Regulament în cazul în care nu a fost stabilită modalitatea prin care consumatorul a intervenit în funcţionarea echipamentului de măsurare care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie termică.

89. Furnizorul examinează documentele şi probele care indică circumstanţele şi mijloacele care au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie termică în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din data întocmirii actului de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică şi/sau a concluziilor raportului constatării tehnico-ştiinţifice, a concluziilor raportului verificării metrologice de expertiză şi a altor documente, după caz. Dacă furnizorul nu stabileşte careva încălcări din partea consumatorului, furnizorul informează despre acest fapt consumatorul respectiv, în termen de cel mult 5 zile calendaristice din data luării deciziei respective.

90. În cazul în care furnizorul a stabilit intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordarea instalaţiilor consumatorului la reţeaua termică ocolind echipamentul de măsurare, ce a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie termică, furnizorul emite o decizie argumentată, cu indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Furnizorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare. După adoptarea deciziei, furnizorul emite factura pentru consumul de energie termică în urma constatării intervenţiei de către consumator în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării instalaţiilor consumatorului la reţeaua termică ocolind echipamentul de măsurare, care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie termică.

91. Decizia furnizorului privind intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare sau privind ocolirea echipamentului de măsurare de către consumator şi recalcularea cantităţii de energie termică, precum şi factura emisă în baza acesteia se expediază consumatorului respectiv în termen de cel mult 5 zile calendaristice după luarea deciziei.

92. Decizia furnizorului privind intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare sau privind ocolirea echipamentului de măsurare de către consumator şi recalcularea cantităţii de energie termică consumată se contestă de consumator în instanţa de judecată. În cazul în care instanţa de judecată dispune anularea deciziei, furnizorul este obligat să anuleze factura pentru consumul recalculat de energie termică şi să returneze plăţile efectuate în temeiul acesteia.

93. Furnizorul nu este în drept să deconecteze instalaţiile de utilizare a energiei termice ale consumatorului pentru neachitarea facturii pentru consumul de energie termică în urma intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau privind ocolirea echipamentului de măsurare de către consumator şi recalcularea cantităţii de energie termică consumată, emisă în baza deciziei contestate, în cazul în care:

1) consumatorul a depus o cerere prealabilă referitor la contestarea deciziei respective a furnizorului;

2) consumatorul a depus o cerere de chemare în judecată privind contestarea deciziei furnizorului.

Consumatorul este obligat să înştiinţeze în scris furnizorul în cazul în care a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată, anexând copia cererii de chemare în judecată, însă aceasta nu scuteşte consumatorul de obligaţia de plată a facturilor pentru consumul curent al energiei termice.

94. Pe perioada examinării de către furnizor a cererii prealabile sau în instanţa de judecată a cererii de chemare în judecată depusă de consumator, referitor la contestarea deciziei furnizorului privind intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare sau privind ocolirea echipamentului de măsurare de către consumator şi recalcularea cantităţii de energie termică consumată, consumatorul este în drept să se adreseze cu o petiţie la Agenţie, referitor la corectitudinea aplicării de către furnizor a prevederilor prezentului Regulament în legătură cu intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare sau ocolirea echipamentului de măsurare.

95. În cazul în care consumatorul înştiinţează furnizorul, în conformitate cu punctul 77 din prezentul Regulament despre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau despre violarea sigiliilor furnizorului, faptul nu este calificat drept intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare, dacă, în urma examinării, nu se demonstrează încălcarea respectivă din vina acestuia.

96. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare, la cererea consumatorului, sunt suportate integral de către consumator. Cererea pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se depune de consumator la oficiul furnizorului. Plata pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se încasează de furnizor.

97. Consumatorul suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi remontare a echipamentului de măsurare deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de energie termică în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina acestuia.

98. Furnizorul şi consumatorul sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la verificarea metrologică a echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la dispoziţia furnizorului şi a consumatorului.

99. Furnizorul şi consumatorul pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una din părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă, în urma verificării, reclamaţia capătă confirmare, furnizorul efectuează recalculări în conformitate cu punctul 111 din prezentul Regulament. Consumatorul casnic va suporta cheltuielile pentru verificare în cazul în care reclamaţia lui nu se confirmă.

100. Demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, la solicitarea consumatorului, se efectuează de către furnizor, în decurs de cel mult 5 zile calendaristice de la data înregistrării cererii respective de către furnizor. Furnizorul este obligat să aducă la cunoştinţă consumatorului obligaţia achitării de către consumator a cheltuielilor pentru demontarea, remontarea echipamentului de măsurare şi pentru verificarea metrologică de expertiză, dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, solicitată de consumator, se demonstrează că echipamentul de măsurare funcţionează în limitele erorii admisibile.

101. La demontarea echipamentului de măsurare, pentru verificare metrologică de expertiză, personalul furnizorului întocmeşte actul de demontare a echipamentului de măsurare în 2 exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte), indicând în el numărul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor, indicii echipamentului de măsurare, precum şi cauzele demontării. Echipamentul de măsurare se împachetează şi se sigilează de către furnizor şi se înmână consumatorului pentru a fi prezentat, în termen de 7 zile calendaristice, de către consumator, spre verificare metrologică de expertiză, la un laborator metrologic independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii. Consumatorul este obligat să prezinte furnizorului concluziile verificării metrologice de expertiză şi echipamentul de măsurare, în termen de 7 zile calendaristice, de la data primirii concluziilor în cauză. Laboratoarele de verificări metrologice corespund cerinţelor standardului nr.SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare nr.149 din 26 septembrie 2013.

102. În cazul în care echipamentul de măsurare este demontat pentru verificarea metrologică periodică, verificarea metrologică de expertiză, efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, furnizorul determină cantitatea de energie termică consumată de consumator, pe parcursul perioadei respective, în baza consumului mediu zilnic de energie termică, înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare din anul precedent, ţinând cont de temperatura medie a mediului înconjurător.

103. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietăţii furnizorului, responsabilitatea pentru integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate revine acestuia. Furnizorul este obligat să asigure, la solicitare, accesul consumatorului la echipamentul de măsurare. În acest caz, consumatorul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare.

 

Secţiunea 8

PLATA ENERGIEI TERMICE

104. Plata energiei termice consumate, inclusiv pentru prepararea apei calde menajere se efectuează în baza facturii, emisă lunar de către furnizor sau de către organizaţia contractată de către furnizor şi înmânată consumatorului sau expediată prin poştă sau, la cererea consumatorului, prin poştă electronică la adresa de e-mail indicată de consumator în cererea sa. Facturile expediate la adresa de e-mail indicată de consumator se consideră recepţionate de consumator din ziua următoare celei de expediere.

105. Facturile se emit în baza indicilor echipamentului de măsurare, a tarifelor aprobate de Agenţie şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

În cazul în care se modifică tariful la energia termică în limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii facturii pentru energia termică, furnizorul este în drept să determine cantitatea de energie termică furnizată consumatorului, în perioada de până la data intrării în vigoare a noului tarif şi după, în baza consumului mediu zilnic de energie termică calculat pentru perioada respectivă de facturare, conform indicilor echipamentului de măsurare şi, după caz, luând în consideraţie temperatura medie a mediului înconjurător în perioada de până la data intrării în vigoare a noului tarif şi după.

106. Factura/documentul de plată prezentată consumatorului de către furnizor trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele date:

1) numele şi prenumele (denumirea) consumatorului;

2) adresa locului de consum şi numărul contractului;

3) data emiterii facturii;

4) indicii actuali şi cei precedenţi ai echipamentului de măsurare şi perioada pentru care este emisă factura;

5) cantitatea de energie termică consumată în perioada de facturare, inclusiv pierderile de energie termică din instalaţiile consumatorului, situate între punctul de delimitare şi locul instalării echipamentului de măsurare, după caz;

6) tariful la energia termică;

7) suma pentru plata energiei termice pentru perioada care este emisă factura;

8) data-limită de plată a facturii;

9) datoriile pentru perioadele precedente;

10) taxe;

11) suma totală spre achitare ce include şi datoriile, dacă există;

12) adresa şi numărul de telefon al furnizorului, inclusiv numărul din cadrul serviciului 24/24 ore;

13) penalităţi.

107. Furnizorul nu este în drept să includă în factură alte sume decât cele indicate la punctul 106 din prezentul Regulament.

108. Furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru energia termică consumată, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii. Suma penalităţilor va fi prezentată consumatorului spre achitare în aceeaşi factură însă pe poziţii distinse. Penalitatea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a energiei termice. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi mărimea stabilită conform Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

Penalitatea nu se aplică în cazul facturilor eronate.

109. În cazul în care consumatorul depistează că a fost emisă o factură eronată în defavoarea sa, furnizorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar la emiterea următoarei facturi sau, la solicitarea consumatorului, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.

110. Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea furnizorului, suma cauzată de eroare se include în factură suplimentar, cu aplicarea tarifului pentru energia termică, aprobat de Agenţie pentru perioada în care a fost comisă eroarea. La solicitarea consumatorului, această sumă poate fi reeşalonată pe o perioadă de 6 luni. La solicitarea consumatorului, furnizorul include, suplimentar, în factură întreaga sumă cauzată de eroare.

Furnizorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 sau dacă furnizorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.

111. În cazul în care se constată intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare, care a dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie termică consumată, furnizorul este în drept să recalculeze consumul de energie termică în baza sistemului pauşal, ţinând cont de temperatura medie a mediului înconjurător şi luând în consideraţie cantitatea de energie termică facturată pentru perioada recalculării. Recalcularea consumului de energie termică se efectuează pentru perioada de la momentul intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare, stabilită în baza datelor din memoria echipamentului de măsurare şi până la data depistării ei, dar nu mai mare de 6 luni.

În cazul în care se constată că consumatorul a racordat ilegal instalaţia de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, ocolind echipamentul de măsurare, recalcularea consumului de energie termică se efectuează conform sistemului pauşal. Perioada de timp pentru efectuarea recalculării conform sistemului pauşal nu poate depăşi 6 luni. Furnizorul este în drept să solicite consumatorului şi plata agentului termic,calculată în funcţie de instalaţiile de utilizare.

112. În cazul în care persoana fizică sau persoana juridică a racordat ilegal instalaţiile de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, furnizorul calculează consumul de energie termică conform sistemului pauşal şi costul agentului termic calculat în funcţie de instalaţiile de utilizare, pentru o perioadă care nu va depăşi 1 an. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu achită contravaloarea consumului de energie termică, furnizorul se adresează în instanţa de judecată pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

113. În cazul în care eroarea echipamentului de măsurare depăşeşte limitele admisibile, furnizorul recalculează energia termică consumată pe parcursul ultimelor 3 luni când a avut loc consumul de energie termică, luând ca bază a calculului eroarea indicată în raportul de verificare metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, eliberat de laboratorul metrologic autorizat.

Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între două verificări metrologice succesive.

114. În cazul în care echipamentul de măsurare nu înregistrează energia termică consumată fără vina consumatorului, determinarea cantităţii de energie termică, consumată pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicilor echipamentului de măsurare şi până la momentul restabilirii evidenţei consumului de energie termică, se efectuează:

1) dacă deteriorarea s-a produs în prima luna a sezonului de încălzire, calculul se efectuează conform consumului mediu de energie termică înregistrat în aceeaşi perioadă de facturare din anul precedent ţinându-se cont de temperatura medie a mediului înconjurător;

2) dacă deteriorarea s-a produs în lunile ulterioare atunci calculul se efectuează conform consumului mediu de energie termică a lunii precedente ţinându-se cont de temperatura medie a mediului înconjurător.

115. Furnizorul are dreptul să solicite plată preventivă în cazul în care consumatorul nu a achitat facturile pentru energia termică consumată şi livrarea energiei termice către acesta a fost sistată.

116. Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii care au încheiat contracte pentru furnizarea energiei termice în baza altui drept decât cel de proprietate asupra imobilului şi de la consumatorii faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.

117. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul, instalaţia de utilizare a energiei termice a căruia a fost deconectată de la reţeaua termică, înainte de reconectare şi de reluarea furnizării energiei termice.

118. Suma plăţii preventive se stabileşte de către furnizor şi nu trebuie să depăşească valoarea în bani a consumului mediu de energie termică pe parcursul a 2 luni. Valoarea plăţii preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a energiei termice.

119. Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei termice pentru imobilele de care dispun în baza altui drept decât cel de proprietate.

120. În caz de reziliere a contractului de furnizare a energiei termice cu consumatorul care efectuează plata preventivă, furnizorul va efectua calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru energia termică furnizată şi va restitui consumatorului diferenţa până la rezilierea contractului de furnizare a energiei termice.

121. Furnizorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatori. Datele privind plăţile preventive includ obligatoriu:

1) numele, prenumele consumatorului şi numărul contractului încheiat cu el;

2) adresa consumatorului şi a locului de consum, dacă diferă;

3) suma plăţii preventive.

122. În cazul în care echipamentul de măsurare al consumatorului nu este instalat în punctul de delimitare, la cantitatea energiei termice înregistrate de echipamentul de măsurare se adaugă/scad pierderile de energie termică, cuprinse între cele două puncte, calculate conform Metodologiei de determinare a valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică nr.742 din 18 decembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.33-38, art.259).

 

Secţiunea 9

CALITATEA SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE

ŞI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

123. Furnizorii respectă indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice stabiliţi în Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice aprobat de Agenţie.

124. Parametrii agentului termic se asigură de către furnizor în punctul de delimitare şi se stipulează în contractele de furnizare a energiei termice.

125. Furnizorii poartă răspundere pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic conform Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

126. Furnizorul este obligat să restabilească parametrii de calitate, în termene cât mai restrânse, care să nu depăşească 24 ore de la înregistrarea apelurilor sau a reclamaţiilor consumatorilor.

127. Furnizorii vor înregistra fiecare apel de nerespectare a indicatorilor de calitate, parvenit de la consumatori (inclusiv data şi ora), care vor fi informaţi despre numărul de înregistrare a apelului şi durata estimativă de timp pentru înlăturarea defecţiunii.

128. Consumatorii depun la oficiul furnizorului reclamaţii privind parametrii de calitate a energiei termice furnizate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depistării încălcării parametrilor de calitate a energiei termice sau de la data restabilirii livrării energiei termice, după întreruperea neplanificată a livrării energiei termice.

129. Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de susţinerea reclamaţiei şi cererea de reparare a prejudiciului.

130. Întreruperile neplanificate a livrării energiei termice, pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea consumatorului, vor fi examinate de către furnizor împreună cu consumatorul respectiv, în vederea stabilirii cauzelor şi responsabilităţilor pentru aceste întreruperi. Examinarea întreruperilor neplanificate a livrării energiei termice se efectuează de furnizor şi consumator în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării consumatorului.

Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de întrerupere, necesare susţinerii sesizării.

131. Furnizorul nu poartă răspundere pentru devierea peste limitele admisibile a indicatorilor serviciului de distribuţie şi furnizare şi a parametrilor de calitate a energiei termice în cazul în care aceste devieri sunt cauzate de instalaţiile de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorilor.

132. Furnizorul este obligat să dispună de echipament pentru verificarea parametrilor de calitate a energiei termice.

La reclamaţia scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, furnizorul va verifica parametrul în punctul de delimitare şi va informa consumatorul de rezultatele analizei efectuate şi de măsurile luate.

Termenul pentru răspuns la reclamaţii referitoare la unul sau mai mulţi parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile lucrătoare.

 

Secţiunea 10

DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE

A ENERGIEI TERMICE, ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA

FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

133. Furnizorul are dreptul să limiteze sau să sisteze alimentarea cu energie termică către consumator în caz că:

1) consumatorul nu a achitat factura în decurs de 15 zile calendaristice de la data-limită de plată indicată în factură, cu excepţia blocurilor locative;

2) consumatorul a întreprins acţiuni ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie termică consumată prin implicare în funcţionarea echipamentului de măsurare, racordarea neautorizată a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ocolind echipamentului de măsurare şi nu a achitat plata pentru cantitatea de energie termică calculată de către furnizor conform sistemului pauşal;

3) a expirat termenul contractului de furnizare a energiei termice, iar consumatorul nu solicită prelungirea acestuia;

4) consumatorul nu permite accesul personalului furnizorului la locul de consum pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului furnizorului. Furnizorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, ce urmează să fie expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;

5) există pericol pentru persoane, bunuri ori mediu;

6) consumatorul nu aplică reducerea debitului absorbit, convenită prin contract, cerută de furnizor sau de dispecer, în regim de restricţii;

7) consumatorul depăşeşte sistematic cantitatea de energie termică şi debitele agenţilor termici convenite prin contract şi la cererea furnizorului nu se încadrează în prevederile contractuale;

8) pentru asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere stabilite anual prin contract sau neprevăzute şi cu caracter de urgenţă.

134. Furnizorul este obligat să informeze consumatorul, cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte, despre începutul şi durata întreruperii planificate a livrării energiei termice, iar în cazul în care instalaţiile producătorului sau ale consumatorului trebuiesc racordate la reţeaua termică, unitatea termoenergetică anunţă consumatorii cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte despre întreruperea planificată.

135. Furnizorul are dreptul să limiteze sau să întrerupă alimentarea cu energie termică în cazul unei situaţii excepţionale/al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului, securitatea naţională.

136. Furnizorul poate limita ori sista alimentarea cu energie termică dacă producerea şi/sau furnizarea acesteia nu sunt rentabile din punct de vedere economic. O asemenea decizie va fi anunţată tuturor consumatorilor, în scris, cu cel puţin 6 luni înaintea zilei de 15 octombrie a anului respectiv.

137. Deconectarea instalaţiei de utilizare a energiei termice de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la iniţiativa consumatorului, inclusiv cu scopul conectării la o altă sursă de alimentare cu energie termică se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

138. Deconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului se efectuează numai după avizarea consumatorului şi doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp între orele 08.00 – 17.00, cu excepţia situaţiei prevăzute la punctul 133 sbp.5), când deconectarea se efectuează fără avizarea consumatorului. În situaţiile prevăzute la punctul 133 sbp.1) şi sbp.2) avizul de deconectare se expediază sau se înmână consumatorului, cu cel puţin 30 zile înainte de data preconizată pentru deconectare. În situaţia prevăzută la punctul 133 sbp.3) şi sbp.4), furnizorul avizează consumatorul cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.

139. Este interzisă deconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorului în alte cazuri decât cele prevăzute în prezentul Regulament. În cazul în care la furnizor parvine informaţia despre achitarea facturii, acesta este obligat să nu deconecteze instalaţiile de utilizare a energiei termice ale consumatorului. În aceste circumstanţe furnizorul anulează imediat ordinul de deconectare.

140. Adresarea consumatorului la Agenţie sau în instanţa de judecată, în vederea soluţionării neînţelegerilor nelegate de facturarea energiei termice, nu scuteşte consumatorul de obligaţia de plată a facturii pentru consumul energiei termice şi a penalităţii prevăzute în contractul de furnizare a energiei termice.

141. Deconectarea de la reţeaua termică a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorului, la cererea lui, se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul Regulament, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii scrise, respectându-se prevederile Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

142. Deconectarea de la/reconectarea la reţeaua termică a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului se efectuează doar prin ordinul de deconectare/reconectare, semnat de persoana responsabilă a furnizorului.

143. Personalul furnizorului, care a efectuat deconectarea sau reconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorului, este obligat să întocmească actul de deconectare/reconectare în 2 exemplare (câte unul pentru fiecare parte), indicând în act motivele deconectării/reconectării şi informaţia relevantă privind starea echipamentului de măsurare al consumatorului.

144. Deconectarea de la reţeaua termică a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului se va efectua de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalaţiile – proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalaţiilor respective, să asigure deconectarea.

145. În cazurile de deconectare, prevăzute în prezentul Regulament, personalul furnizorului, în ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului ordinul de deconectare semnat de persoana responsabilă a furnizorului. Personalul furnizorului nu este în drept să deconecteze instalaţiile de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorului, în cazul în care acesta demonstrează faptul înlăturării tuturor motivelor care au condiţionat emiterea ordinului de deconectare.

146. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul sau reprezentantul lui, nu este prezent la locul de consum, personalul furnizorului este în drept să deconecteze instalaţiile de utilizare a energiei termice, lăsând la locul de consum actul de deconectare şi copia ordinului de deconectare, în care se indică motivele deconectării, adresa şi telefonul de contact al furnizorului, numărul ordinului de deconectare şi data deconectării. Copiile actului de deconectare şi a ordinului de deconectare se expediază suplimentar de furnizor consumatorului prin poştă cu aviz de recepţie, în termen de 3 zile calendaristice de la data deconectării instalaţiilor de utilizare a energiei termice de la reţeaua termică. În cazul în care consumatorul s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 3 zile calendaristice de la deconectare, consumatorul este informat despre cauzele deconectării, iar copiile actului de deconectare şi a ordinului de deconectare nu se expediază prin poştă cu aviz.

147. Furnizorul este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor ale căror instalaţii de utilizare a energiei termice au fost deconectate de la reţeaua termică.

148. Consumatorul este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică după înlăturarea motivelor ce au dus la deconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale acestuia. Furnizorul este obligat să reconecteze la reţeaua termică instalaţiile de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorului în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la achitarea tarifului pentru reconectare.

149. Tarifele pentru deconectarea/reconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorului, la solicitarea acestuia, se suportă de către consumator.

150. Consumatorul achită plata pentru reconectare numai în cazul în care deconectarea a avut loc cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. Furnizorului îi este interzis să perceapă plata pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce aparţin consumatorului a avut loc cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament.

151. Furnizorul este obligat să planifice şi să efectueze lucrările de exploatare, de întreţinere, de revizie şi de reparaţie a reţelelor termice, în modul care asigură cea mai mică durată a întreruperii planificate a livrării energiei termice consumatorilor.

152. În cazul întreruperilor neplanificate a livrării energiei termice, furnizorul este obligat să restabilească livrarea energiei termice către consumatori în termenul cel mai scurt posibil, care să nu depăşească, însă, termenul stabilit prin contractul de furnizare a energiei termice, precum şi limitele stabilite în prezentul Regulament şi în Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice.

153. Furnizorul va asigura activitatea non-stop a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale consumatorilor la serviciul 24/24 ore.

154. În cazul unor întreruperi neplanificate a livrării energiei termice de nivel local (stradă, cartier), furnizorul înregistrează fiecare apel (inclusiv data şi ora) şi informează consumatorul despre numărul de înregistrare al apelului şi durata probabilă de restabilire a livrării energiei termice, precum şi despre mersul lucrărilor de remediere.

155. Furnizorul nu poartă răspundere faţă de consumatori pentru întreruperile în livrarea energiei termice dacă acestea nu se datorează culpei sale.

156. Întreruperile în furnizarea energiei termice care depăşesc limitele prevăzute în contract şi pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea consumatorilor vor fi analizate de către furnizor împreună cu consumatorul pentru stabilirea responsabilităţilor ce decurg din aceste evenimente. Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către consumator este de maximum 5 zile lucrătoare de la data întreruperii furnizării energiei termice.

157. Furnizorul va asigura existenţa unor echipe de intervenţie specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil. După efectuarea remedierilor, furnizorul are obligaţia de a informa consumatorii despre restabilirea furnizării energiei termice.

158. În cazul în care este necesar de racordat la reţeaua termică instalaţiile producătorului sau ale consumatorului, unitatea termoenergetică anunţă consumatorii cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte despre întreruperea planificată a livrării energiei termice, indicând intervalul de întrerupere şi cauza.

 

Secţiunea 11

PETIŢIILE CONSUMATORILOR ŞI PROCEDURILE

DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR

159. Furnizorul este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces liber toţi consumatorii, pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea petiţiilor şi de soluţionarea problemelor consumatorilor legate de furnizarea şi de distribuţia energiei termice.

160. Furnizorul este obligat să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor şi să prezinte Agenţiei următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii:

1) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului 24/24 şi adresele poştelor electronice unde consumatorii pot adresa petiţii;

2) programul de lucru.

161. Personalul furnizorului, responsabil de examinarea petiţiilor consumatorilor, trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:

1) a examina petiţiile şi a soluţiona neînţelegerile direct, prin negocieri, cu consumatorul;

2) a remite petiţia către persoana furnizorului, învestită cu atribuţii privind examinarea şi soluţionarea problemelor abordate;

3) a informa consumatorul despre drepturile lui în procesul de soluţionare a neînţelegerilor.

162. Întreg personalul de conducere al furnizorului este obligat să acorde audienţă consumatorilor ce solicită aceasta.

163. Furnizorul este obligat să ţină evidenţa petiţiilor. Informaţia despre petiţii include cel puţin:

1) data depunerii petiţiei;

2) numele persoanei care a depus petiţia;

3) esenţa problemei abordate în petiţie;

4) acţiunile întreprinse de furnizor pentru soluţionarea problemelor abordate;

5) decizia furnizorului.

164. Furnizorul este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind petiţiile, copiile înregistrărilor şi ale deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.

165. Furnizorul este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a neînţelegerilor cu consumatorii, pe cale amiabilă, şi în termene cât mai restrânse.

166. În cazul în care neînţelegerea dintre consumator şi furnizor nu este soluţionată pe cale amiabilă, furnizorul este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris consumatorului, în termenele prevăzute de Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23).

167. În caz de dezacord cu răspunsul furnizorului ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la furnizor, consumatorul este în drept să se adreseze Agenţiei pentru soluţionarea neînţelegerii apărute sau în instanţa de judecată competentă pentru soluţionarea litigiului.

168. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu răspunsul Agenţiei, el este în drept să conteste acest răspuns în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23). Deciziile Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie pot fi contestate în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000 nr.57-58, art.375).

 

Secţiunea 12

RAPORTURILE DINTRE UNITĂŢILE TERMOENERGETICE

169. Raporturile dintre unităţile termoenergetice se stabilesc în bază de contract.

170. Furnizorul care este titular de licenţă pentru producerea/distribuţia/furnizarea energiei termice încheie contract de procurare a energiei termice cu producătorul, centrala electrică de termoficare sau centrala termică a căruia este racordată la reţeaua termică a furnizorului.

171. Contractul de procurare a energiei termice stabileşte obligaţiile şi drepturile producătorului şi ale furnizorului şi include obligatoriu următoarele:

1) obiectul contractului;

2) durata contractului;

3) puterea termică şi cantităţile de energie termică ce urmează a fi livrate în reţeaua termică;

4) parametrii agentului termic şi graficul de modificare a parametrilor agentului termic ce urmează a fi livrat în reţeaua termică de către producător;

5) tipul, numărul şi parametrii echipamentului de măsurare, locul instalării şi sigiliile aplicate de furnizor şi producător;

6) obligaţiile şi drepturile producătorului şi ale furnizorului;

7) tarifele pentru energia termică produsă şi livrată în reţeaua termică;

8) termenul de achitare de către furnizor a facturii eliberate de producător;

9) responsabilităţile producătorului şi ale furnizorului, inclusiv în cazul livrării agentului termic la parametrii de calitate ce nu corespund celor prevăzuţi de contract;

10) alte clauze negociate de producător şi furnizor.

172. Producătorul şi furnizorul aplică sigiliile proprii la echipamentul de măsurare a energiei termice produse şi livrate în reţeaua termică.

 

Secţiunea 13

ALTE DISPOZIŢII

173. Consumatorului i se interzice orice intervenţie asupra reţelelor termice aflate în proprietatea furnizorului.

174. Consumatorul nu poate pretinde despăgubiri pentru pagubele cauzate urmare a accidentelor produse la instalaţiile de utilizare a energiei termice ce-i aparţin din cauza nerespectării de către acesta a normelor şi a instrucţiunilor de exploatare.

175. În cazul în care proprietarul terenului sau al imobilului pe care este amplasată legal reţeaua termică solicită reamplasarea acesteia, proprietarul terenului sau al imobilului va obţine acordurile proprietarilor sau ale deţinătorilor legali ai terenurilor unde urmează să fie reamplasată reţeaua termică şi va suporta toate cheltuielile legate de reamplasarea reţelei termice.

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul privind

furnizarea energiei termice

aprobat prin Hotărârea ANRE

nr.23/2017 din 26.01.2017

 

CONTRACTUL-CADRU

de furnizare a energiei termice

 

I. DATE GENERALE

 

1. Furnizorul _________________________________________________________________________________

2. Consumatorul (casnic, noncasnic) _____________________________________________________________

3. Locul de consum ___________________________________________________________________________

(municipiu, oraş, sat, comună, localitatea, strada)

 

deţinând documentul ce atestă dreptul de proprietate nr.___________, Contractul de locaţiune nr.____________

din ________________ sau alte acte legale ______________________________________

4. Numărul de telefon al serviciului telefonic al operatorului 24/24 ore__________________.

5. Puterea termică ______ Gcal/h.

6. Punctul de delimitare este __________________________________________________

Actul de delimitare se anexează (în cazul consumatorilor noncasnici).

7. Calitatea agentului termic trebuie să corespundă _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

II. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

8. Obiect al Contractului este furnizarea energiei termice Consumatorului, la locul de consum specificat în datele generale.

9. Contractul este încheiat pentru o durată de timp _______________ (nelimitată sau determinată la solicitarea Consumatorului), întocmit în două exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte) şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

 

III. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE FURNIZORULUI

10. Furnizorul are următoarele obligaţii:

1) să livreze energie termică eficient, fără întreruperi şi cu respectarea indicatorilor de calitate a serviciilor de distribuţie şi de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic până în punctul de delimitare, în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu reglementările tehnice şi standardele din domeniu în vigoare şi/sau în contractele de furnizare a energiei termice;

2) să asigure securitatea alimentării cu energie termică şi să respecte indicatorii de calitate ai serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice;

3) să reia alimentarea cu energie termică în cel mult 24 de ore după prezentarea dovezii de achitare a datoriilor conform facturii la energia termică, să răspundă la orice solicitare, inclusiv la cea privind eliberarea avizului de racordare, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;

4) să asigure, la solicitare, accesul la reţelele termice, echipamentele de măsurare (în cazul în care echipamentele de măsurare sunt instalate în limitele proprietăţii furnizorului) pentru toate unităţile termoenergetice din sistem, toate categoriile de consumatori şi toţi terţii fără discriminare;

5) să efectueze racordări, deconectări sau reconectări la reţeaua termică în condiţiile şi în termenele stabilite de prezentul Regulament;

6) să poarte răspundere materială pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energie termică sau a parametrilor agentului termic;

7) să repare, conform prevederilor contractuale şi a Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, prejudiciul cauzat consumatorilor prin nerespectarea, în punctul de delimitare, a calităţii agentului termic (presiune, temperatură, continuitate) şi a cantităţii de energie termică stipulate în contractele de furnizare a energiei termice sau prin întreruperile nejustificate în furnizarea energiei termice, cu excepţia cazurilor, documentate legal, de utilizare de către unitatea termoenergetică a dreptului de limitare ori întrerupere în alimentarea cu energie termică în cazul unor situaţii excepţionale sau al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului sau de securitatea naţională;

8) să informeze consumatorul din timp, cu cel puţin 2 săptămâni înainte, despre începutul şi durata întreruperii planificate a livrării energiei termice, iar în cazul în care instalaţiile producătorului sau ale consumatorului trebuie racordate la reţeaua termică furnizorul, anunţă consumatorii cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte despre întreruperea planificată;

9) să nu întrerupă alimentarea cu energie termică, cu excepţia cazurilor de neachitare a facturilor pentru energie termică, a întreruperilor din motive tehnice sau de securitate;

10) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei termice la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului – limită de plată a facturii, indicat în aceasta;

11) să prezinte, la solicitarea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de energie termică, despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate;

12) să restituie datoriile acumulate faţă de consumator până la data suspendării sau a rezilierii contractului de furnizare a energiei termice;

13) să informeze consumatorii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate;

14) să asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24/24, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;

15) să asigure încasarea de la consumator, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru energia termică furnizată;

16) să anuleze măsurile de deconectare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului în aceiaşi zi în care a prezentat documentul confirmativ despre achitarea facturii a parvenit la furnizor;

17) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii casnici;

18) să întocmească actul de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordarea ilegală a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică în cazul consumului de energie termică prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare sau în cazul racordării ilegale a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, inclusiv prin ocolirea echipamentului de măsurare;

19) să asigure calitatea, fiabilitatea şi continuitatea livrărilor de energie termică către consumatori pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere.

11. Drepturile Furnizorului sunt:

1) de acces necondiţionat la echipamentul de măsurare pentru montarea, demontarea, înlocuirea, controlul şi citirea indicilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului furnizorului, conform contractului;

2) să limiteze ori să sisteze alimentarea cu energie termică pentru neachitarea facturilor la energia termică, cu notificarea prealabilă, cu cel puţin 15 zile înainte, a consumatorului;

3) să limiteze ori să sisteze alimentarea cu energie termică în cazul imposibilităţii economice de furnizare a energiei termice, cu notificarea prealabilă a consumatorului, cu cel puţin 6 luni înaintea datei de 15 octombrie a anului respectiv;

4) să efectueze întreruperi planificate a livrării energiei termice pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile sale, cu anunţarea în prealabil a consumatorului;

5) să limiteze sau să întrerupă alimentarea cu energie termică în cazul unei situaţii excepţionale sau al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului, securitatea naţională;

6) să limiteze sau să întrerupă furnizarea energiei termice, pentru cea mai scurtă durată posibil în cazul în care este pusă în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor,apare pericolul de prejudiciere a proprietăţii, inclusiv a terţilor;

7) să execute lucrări planificate de conectare sau alte operaţiuni tehnice care nu pot fi executate în alt mod decât prin întreruperea alimentării cu energie termică, trebuie să fie prevenită o avarie (o situaţie de avarie) sau să fie lichidate consecinţele acesteia;

8) să aplice penalităţi pentru întârzierea la plata energiei termice facturate în mărimea şi în modul stabilite prin contract în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei;

9) să recalculeze consumul de energie termică, inclusiv conform sistemului pauşal, aplicând prevederile din Regulamentul privind furnizarea energiei termice;

10) să solicite plata preventivă de la consumator în situaţiile prevăzute de Regulamentul privind furnizarea energiei termice;

11) să întocmească actul de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordarea ilegală a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică în cazul consumului de energie termică prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare sau în cazul racordării ilegale a instalaţiilor de utilizare a energiei termice la reţeaua termică, inclusiv prin ocolirea echipamentului de măsurare.

 

IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CONSUMATORULUI

12. Consumatorul are următoarele drepturi:

1) la livrarea continuă a energiei termice până în punctul de delimitare cu instalaţiile sale de utilizare, cu respectarea parametrilor de calitate a serviciului de distribuţie, de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;

2) să aibă acces la echipamentele de măsurare ale furnizorului, utilizate pentru facturare, în prezenţa reprezentantului acestuia;

3) să solicite furnizorului remedierea operativă a defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele termice;

4) să solicite şi să obţină de la furnizor repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor contractuale şi nerespectării parametrilor de calitate a serviciilor de distribuţie şi de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;

5) la prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;

6) la modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei termice;

7) să fie prezent la citirea indicilor, la verificarea şi la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare, la controlul echipamentului de măsurare a energiei termice şi a sigiliilor aplicate;

8) să verifice respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei termice;

9) să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al furnizorului, numerele de telefoane ale cărora se indică în mod obligatoriu în factură;

10) să solicite de la furnizor deservirea utilajului şi a reţelelor termice aflate în gestiunea consumatorului, contra plată.

13. Consumatorul are următoarele obligaţii:

1) să achite integral şi în termen facturile emise de furnizor;

2) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, să efectueze întreruperi planificate a livrării energiei termice pentru executarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţie la instalaţiile acestuia;

3) să nu modifice instalaţiile de încălzire aferente unui bloc de locuinţe (unei case cu apartamente), prevăzute în proiect, şi suprafeţele încălzite,decât în baza unui proiect tehnic, elaborat în modul stabilit şi coordonat cu furnizorul de energie termică;

4) să permită accesul furnizorului la instalaţiile sale de utilizare a energiei termice sau la echipamentul de măsurare pentru a efectua controlul şi a citi indicii acestuia, sau pentru deconectarea instalaţiei de utilizare a energiei termice în caz de neplată sau de avarie;

5) să nu consume energie termică ocolind sau afectând echipamentele de măsurare;

6) să întreţină, să nu distrugă şi să nu intervină asupra echipamentelor de măsurare şi asupra instalaţiilor interioare ale furnizorului. Să nu permită altor persoane să intervină în echipamentul de măsurare sau în instalaţiile furnizorului, situate pe proprietatea consumatorului;

7) să deservească, să repare şi să întreţină în stare de funcţionare normală instalaţiile proprii de utilizare a energiei termice şi/sau cele ale sistemului colectiv de alimentare cu energie termică;

8) să nu efectueze lucrări de construcţii de orice fel în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al furnizorului;

9) să nu execute săpături de orice fel ori să cultive plantaţii perene în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

10) să nu depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

11) să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor furnizorului;

12) să solicite rezilierea contractului de furnizare a energiei termice, dacă nu necesită energie termică şi să achite integral furnizorului plata pentru energia termică consumată şi penalităţile facturate, dacă acestea din urmă sunt prevăzute în contract;

13) să nu folosească agentul termic în alte scopuri decât cele prevăzute în contract şi să nu forţeze circulaţia acestuia prin sustragere de agent;

14) să comunice, în prealabil furnizorului, în conformitate cu prevederile din convenţia de exploatare, opririle, respectiv punerile în funcţiune ale reţelelor termice şi ale principalelor instalaţii consumatoare de energie termică.

 

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

14. În conformitate cu prevederile Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, Codului Civil şi a Regulamentului privind furnizarea energiei termice, Furnizorul restituie suma percepută suplimentar de la Consumator şi repară prejudiciile cauzate Consumatorului în procesul de furnizare a energiei termice.

15. Furnizorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în cazul în care acestea nu sunt datorate culpei Furnizorului.

16. Consumatorul repară daunele provocate de nerespectarea prevederilor contractului de furnizare a energiei termice.

 

VI. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI TERMICE,

ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

17. Furnizorul are dreptul să limiteze sau să sisteze alimentarea cu energie termică către consumator în caz că:

1) consumatorul nu a achitat factura în decurs de 15 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în factură, cu excepţia blocurilor locative;

2) consumatorul a întreprins acţiuni ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie termică consumată prin implicare în funcţionarea echipamentului de măsurare, racordarea neautorizată a instalaţiilor de utilizare a energiei termice ocolind echipamentul de măsurare şi nu a achitat plata pentru cantitatea de energie termică calculată de către furnizor conform sistemului pauşal;

3) a expirat termenul contractului de furnizare a energiei termice, iar consumatorul nu solicită prelungirea acestuia;

4) consumatorul nu permite accesul personalului furnizorului la locul de consum pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului furnizorului. Furnizorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act ce urmează să fie expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;

5) există pericol pentru persoane, bunuri ori mediu;

6) consumatorul nu aplică reducerea debitului absorbit, convenită prin contract, cerută de furnizor sau de dispecer, în regim de restricţii;

7) consumatorul depăşeşte sistematic cantitatea de energie termică şi debitele agenţilor termici convenite prin contract şi la cererea furnizorului nu se încadrează în prevederile contractuale;

8) pentru asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere stabilite anual prin contract sau neprevăzute şi cu caracter de urgenţă.

Deconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorului se efectuează numai după avizarea consumatorului şi doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp între orele 8.00 – 17.00, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit.e), când deconectarea se efectuează fără avizarea consumatorului. În situaţiile prevăzute la lit.a) şi lit.b) avizul de deconectare se expediază sau se înmână consumatorului, cu cel puţin o lună înainte de data preconizată pentru deconectare. În situaţia prevăzută la lit.c) furnizorul avizează consumatorul cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.

18. Furnizorul este obligat să informeze consumatorul, cu cel puţin 2 săptămâni înainte, despre începutul şi durata întreruperii planificate a livrării energiei termice, iar în cazul în care instalaţiile producătorului sau ale consumatorului trebuie racordate la reţeaua termică, unitatea termoenergetică anunţă consumatorii cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte despre întreruperea planificată.

19. Furnizorul are dreptul să limiteze sau să întrerupă alimentarea cu energie termică în cazul unei situaţii excepţionale/al unei crize de combustibil survenite la nivel naţional, determinată de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, de economia naţională, de protecţia mediului, securitatea naţională.

20. Furnizorul poate limita ori sista alimentarea cu energie termică dacă producerea şi/sau furnizarea acesteia nu sunt rentabile din punct de vedere economic. O asemenea decizie va fi anunţată consumatorului, în scris, cu cel puţin 6 luni înaintea zilei de 15 octombrie a anului respectiv.

21. Deconectarea instalaţiei de utilizare a energiei termice de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la iniţiativa consumatorului, inclusiv cu scopul conectării la o altă sursă de alimentare cu energie termică se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

 

VII. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

22. Orice modificare a Contractului de furnizare a energiei termice este valabilă, dacă se efectuează în scris, printr-un act adiţional la contract, semnat de ambele părţi, constituind anexă separată la Contract. Dacă, ulterior încheierii Contractului de furnizare a energiei termice, intră în vigoare noi acte normative ori se modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a consumului de energie termică, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar Furnizorul va notifica în scris Consumatorul cu privire la modificările operate în legislaţie.

23. Se permite suspendarea Contractului de furnizare a energiei termice pe o perioadă de timp de cel puţin trei luni, la cererea în scris a Consumatorului, depusă la oficiul Furnizorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării. În acest caz, Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru energia termică facturată, penalităţile calculate conform prevederilor Contractului, precum şi tariful pentru deconectare, aprobat de Agenţie. Se permite suspendarea Contractului de furnizare a energiei termice de către Furnizor pe o perioadă de 30 zile calendaristice în cazul deconectării de la reţeaua termică a instalaţiilor de utilizare a energiei termice care aparţin Consumatorului, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind furnizarea energiei termice şi a Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

24. Contractul de furnizare a energiei termice poate fi reziliat:

1) la cererea Consumatorului depusă în scris la oficiul Furnizorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data rezilierii Contractului;

2) după suspendarea Contractului de furnizare a energiei termice pe o perioadă de 30 zile calendaristice ca urmare a deconectării instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale Consumatorului de la reţeaua termică şi dacă Consumatorul nu a înlăturat cauzele pentru care au fost deconectate instalaţiile de utilizare a energiei termice şi nu a solicitat reconectarea lor.

În cazul depunerii cererii de reziliere a Contractului de furnizare a energiei termice, Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru energia termică consumată până la data rezilierii şi penalităţile calculate conform prevederilor Contractului.

 

VIII. CLAUZE SPECIALE

25. Consumatorul şi Furnizorul sunt în drept să apeleze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în cazul în care neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, prin negocieri, de către părţi. Consumatorul şi Furnizorul se adresează în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiilor apărute.

26. Procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea contoarelor se efectuează în conformitate cu Legea cu privire le energia termică şi promovarea cogenerării nr.92 din 29 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.178-184, art.415).

27. Furnizorul încheie, modifică, prelungeşte sau suspendă acţiunea Contractului de furnizare a energiei termice fără a percepe plată de la Consumator.

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul privind

furnizarea energiei termice

aprobat prin Hotărârea ANRE

nr.23/2017 din 26.01.2017

 

_____________________________________________________________

(Denumirea furnizorului)

 

AVIZ DE RACORDARE

nr.____ din ____________________20___

Valabil până la __________________20___

 

1. Persoana fizică, persoana juridică (consumatorul): _________________________________________________

2. Adresa:____________________________________________________________________________________

3. Locul de consum pentru care se solicită racordarea: _______________________________________________

4. Punctul de racordare la reţeaua termică: _________________________________________________________

5. Puterea termică solicitată, cu excepţia consumatorilor casnici:_______________________________________

6. Parametrii şi caracteristicele tehnice ale echipamentului de măsurare ce urmează a fi instalat:_____________

_____________________________________________________________________________________________

7. Cerinţele faţă de montarea echipamentului de măsurare: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Documentaţia de proiect să fie executată în conformitate cu cerinţele normativelor în vigoare, să prevadă exploatarea inofensivă a reţelelor termice şi să fie coordonată cu furnizorul până la începutul lucrărilor. Un exemplar al proiectului coordonat, să fie transmis în arhiva furnizorului. Termenul de valabilitate a documentaţiei de proiect – doi ani.

9. Lucrările de construcţie–montare să fie executate numai în perioada intersezonieră şi urmează să fie finisate până la începutul sezonului de încălzire.

10. Lucrările să fie îndeplinite de către o organizaţie licenţiată. Până la începutul lucrărilor beneficiarul să prezinte furnizorului copia autorizaţiei de construcţie.

11. Supravegherea tehnică a lucrărilor se execută de către beneficiar în comun cu furnizorul.

12. Furnizarea energiei termice va fi permisă numai după prezentarea documentaţiei de execuţie (Forma RT-15) şi întocmirea contractului de livrare a energiei termice.

13. Alte cerinţe: _______________________________________________________________________________

Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiilor de utilizare a energiei termice este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la furnizor. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către furnizor în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data solicitării.

 

 

Anexa nr.3

la Regulamentul privind furnizarea energiei

termice aprobat prin Hotărârea ANRE

nr.23/2017 din 26.01.2017

 

ACT DE DELIMITARE

nr.______ din _____________

 

pentru locul de consum:______________________________________________________________________________

Prezentul act este întocmit de către reprezentantul________________________________________________________

în persoana ________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele reprezentantului operatorului de reţea, funcţia)

 

denumit în continuare Furnizor, şi reprezentantul: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(numele (denumirea) consumatorului: întreprinderii, organizaţiei, asociaţiei, persoană fizică etc., numele, prenumele, funcţia)

 

denumit în continuare Consumator, în baza:______________________________________________________________

(denumirea documentului: condiţii tehnice, proiect, act de verificare, schemă existentă etc.)

 

privind următoarele:

1. Obiectul:

__________________________________________________________________________________________________

(caracteristica: oficiu, bloc locativ, secţie de producere, centru comercial, alte)

 

situat pe adresa: ____________________________________________________________________________________

se alimentează cu energie termică de la: ________________________________________________________________

(denumirea elementului reţelei termice, alte date)

 

2. Punctul de delimitare:

Conform schemei (anexa la prezentul Act), punctul de delimitare dintre reţeaua termică a Furnizorului şi instalaţiile de utilizare a energiei termice ce aparţin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate şi a responsabilităţii pentru exploatarea lor, este stabilit la:

__________________________________________________________________________________________________

(denumirea elementului reţelei termice, alte date)

 

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunii în punctul de delimitare o poartă Furnizorul.

 

3. Parametrii agentului termic ce urmează a fi respectaţi:

Puterea termică ____________________ Gcal/h.

Parametrii agentului termic în punctul de delimitare _____________________________________________

Prezentul Act a fost întocmit în două exemplare, unul pentru Furnizor şi unul pentru Consumator.

 

Furnizorul ____________________

(semnătura şi ştampila)

Consumatorul____________________

(semnătura şi ştampila)

 

1. Prezentul Act nu este valabil fără schema de principiu a instalaţiilor de utilizare a energiei termice.

 

 

Proces-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare

nr.___________ din ___________________

 

Furnizorul ________________________________________________________________________________________

 

Consumatorul _____________________________________________________________________________________

(denumirea organizaţiei/numele şi prenumele)

 

Adresa ___________________________________________________________________________________________

(adresa poştală, telefon)

 

A fost instalat echipament de măsurare la locul de consum:

Tipul echipamentului de măsurare _____________________________________________________________________

 

Nr. de fabricaţie __________________________ Indicii __________________________________________________

 

Data verificării de stat ____________________ Sigiliul verificatorului metrolog ____________________________

 

Sigiliul Furnizorului nr. ____________________________________________________________________________

 

Consumatorul (reprezentantul consumatorului) __________________________________________________________

(numele, prenumele funcţia, semnătura)

 

Personalul Furnizorului____________________________________________________________________________

(numele, prenumele funcţia, semnătura)

 

Telefon de contact al Furnizorului: __________________________________________________________________

 

1. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se semnează de consumator şi de furnizor.

Furnizorul este în drept să includă în procesul-verbal şi alte date.

 

 

ACT

de depistare a intervenţiei în funcţionarea echipamentului de

măsurare sau a racordării ilegale la reţeaua termică

Nr. ____________

 

Întocmit la data _______________________________________________ la ora ________________________________

Consumatorul:______________________________________________________________________________________

Adresa locului de consum:____________________________________________________________________________

Categoria consumatorului: casnic, noncasnic (de subliniat).

Contract nr. ________________________________________________________________________________________

1. Tipul (numărul) echipamentului de măsurare: ___________________________________________________________

2. Indicii echipamentului de măsurare la ziua controlului:____________________________________________________

3. Nr. sigiliului furnizorului aplicat echipamentului de măsurare _________________/afectat (da/nu): ________________

4. Încălcările depistate _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. Modalitatea în care consumatorul a intervenit în funcţionarea echipamentului de măsurare care a dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie termică consumată.

__________________________________________________________________________________________________

6. Explicaţiile consumatorului _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

7.Concluzii:________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Consumatorul sau reprezentantul consumatorului a refuzat (de subliniat, dacă este cazul) să semneze Actul şi să primească un exemplar al Actului.

Cauzele refuzului: _____________________________________________________________________________

 

1. În cazul când consumatorul refuză să fie prezent la control, să semneze ori să primească Actul, furnizorul va expedia Actul prin poştă cu aviz de recepţie.

2. Factura pentru consumul recalculat de energie termică în urma intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică va fi emisă de către furnizor după luarea deciziei argumentate de către furnizor.

Decizia furnizorului privind constatarea intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică, prin ocolirea echipamentului de măsurare, se înmânează consumatorului în termen de 5 zile calendaristice după luarea ei.

Decizia furnizorului privind constatarea intervenţiei în funcţionarea echipamentului de măsurare sau racordării ilegale la reţeaua termică, prin ocolirea echipamentului de măsurare, se contestă de consumator în instanţa de judecată.

Furnizorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare.

 

 

“_____” __________________20____

(data, luna, anul)

 

 

Personalul furnizorului

1. __________________________________________

(numele, prenumele)

 

______________________

semnătura

2. __________________________________________

(numele, prenumele)

 

______________________

semnătura

3. __________________________________________

(numele, prenumele)

______________________

semnătura

 

Martori (în cazul în care există)

1. __________________________________________

(numele, prenumele)

 

______________________

semnătura

2. __________________________________________

(numele, prenumele)

 

______________________

semnătura

 

Consumatorul sau reprezentantul acestuia

1. __________________________________________

(numele, prenumele)

______________________

semnătura

 

 

3. Actul se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi se semnează de părţi.