AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
    Hotărîre privind Metodologiile de determinare, aplicare
      şi aprobare a tarifelor pentru serviciile publice
          de alimentare cu energie termică

            Nr.147 din 25.08.2004

   Monitorul Oficial al R.Moldova nr.171-174/335 din 17.09.2004

                * * *
  Abrogat: 09.11.2012
  Hotărîrea ANRE nr.482 din 06.09.2012
  Întru executarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală
nr.1402-XV din 24 octombrie 2002, modificată şi completată prin Legea
nr.130-XV  din  29  aprilie 2004, articolul 13/1,  Consiliul  de
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
  1. Se aprobă în urma coordonării cu Guvernul Republicii Moldova:
  Metodologia determinării,  aprobării şi aplicării tarifelor  de
producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos;
  Metodologia determinării,  aprobării şi aplicării tarifelor  de
livrare a energiei termice consumatorilor finali.
  2. Se abrogă:
  Metodologia determinării,  aprobării şi aplicării tarifelor  de
producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos şi
Metodologia calculării, aprobării şi aplicării tarifelor de livrare a
energiei  termice  consumatorilor finali, aprobate prin  Hotărîrea
Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Energetică nr.114 din 26 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr.30-34 din 20.02.2004, art.72).

  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
  AL AGENŢIEI NAŢIONALE
  PENTRU REGLEMENTARE
  ÎN ENERGETICĂ                  Nicolae Triboi
                          Anatol Burlacov

  Chişinău, 25 august 2004.
  Nr. 147.

                          Aprobată
              prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie
              al ANRE nr.147 din 25 august 2004

               METODOLOGIA
   DETERMINĂRII, APROBĂRII ŞI APLICĂRII TARIFELOR LA PRODUCEREA
    ENERGIEI ELECTRICE, ENERGIEI TERMICE ŞI LA APA DE ADAOS

            I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Prezenta  Metodologie  este elaborată în corespundere  cu
prevederile Legii cu privire la energia electrică, Legii serviciilor
publice de gospodărie comunală, standardelor naţionale de contabilitate
şi altor acte normative ale Republicii Moldova şi are ca scop stabilirea
pentru toţi producătorii autohtoni a unei metode unice de determinare,
aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate la producerea energiei
electrice şi termice, la apa de adaos.
  1.2. Metodologia stabileşte:
  - componenţa consumurilor şi cheltuielilor, care se includ la
calcularea tarifelor;
  - metoda de calculare a rentabilităţii investiţiilor efectuate la
întreprinderi;
  - modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor de bază;
  - modul de ajustare a tarifelor de bază pentru perioada ulterioară
de valabilitate a Metodologiei.
  1.3. Mecanismul aplicat la determinarea şi reglementarea tarifelor
se bazează pe următoarele principii:
  - alimentarea fiabilă a consumatorilor cu energie electrică, termică
şi apă de adaos la costuri reale, strict necesare pentru producerea lor;
  - acoperirea consumurilor şi cheltuielilor aferente exploatării
eficiente a unităţilor energetice de producţie şi cheltuielilor necesare
pentru protecţia mediului ambiant;
  - efectuarea unei activităţi eficiente şi profitabile, ceea ce ar
oferi  întreprinderilor posibilitatea de a-şi recupera  mijloacele
financiare investite în dezvoltarea şi reconstrucţia capacităţilor de
producţie.
  La stabilirea tarifelor se va ţine cont de securitatea energetică a
ţării şi conjunctura pieţei, de politica statului privind producerea,
importul şi exportul resurselor energetice.
  1.4. Prezenta Metodologie are un termen de valabilitate de 7 ani şi
este aplicată de toţi agenţii economici, care activează în domeniul
producerii energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos, şi
care conform legislaţiei sînt supuşi reglementării.

           II. DETERMINAREA TARIFELOR

  2.1. Tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi
la apa de adaos se calculează separat pentru fiecare producător (agent
economic) în parte şi se stabilesc la 1 kWh de energie electrică, 1 Gcal
energie termică, 1m3 apă de adaos şi se determină, conform formulei:

     Cp + Rn + Rc + Desv
  To = -------------------, unde:
         V
  Сp - consumurile şi cheltuielile întreprinderii pentru producerea
formei date de energie (energie electrică, energie termică) sau apă de
adaos;
  Rn - rentabilitatea activelor noi (investiţiilor);
  Rc - profitul, calculat reieşind din rata de rentabilitate 5 % către
consumurile şi cheltuielile proprii ale întreprinderii (consumurile şi
cheltuielile întreprinderii fără consumurile de combustibil şi apă).
Acest profit se include în calculul tarifelor, la decizia autorităţilor
abilitate cu funcţia de reglementare a tarifelor, în cazul, cînd există
argumente  suficiente,  că întreprinderea nu a avut  posibilităţi
financiare de a efectua investiţii;
  Desv - devierile financiare, care trebuie luate în consideraţie în
tariful  anului curent, rezultate din diferenţa dintre parametrii
aplicaţi la stabilirea tarifelor şi cei reali înregistraţi (preţul de
procurare a combustibilului, indicele inflaţiei, rata de schimb a
valutei naţionale, volumul de energie electrică, termică şi apă de adaos
livrată etc.);
  V - cantitatea energiei electrice, energiei termice sau apei de
adaos livrate de la liniile electrice de plecare, colectoarele centralei.
  2.2. Consumurile şi cheltuielile întreprinderii, necesare pentru
producerea energiei electrice, termice şi a apei de adaos, cuprind
următoarele articole:
  - consumurile şi cheltuielile activităţii operaţionale (CAO);
  - pierderi excepţionale (PE).
  Adică:
  Cp = CAO + PE.
  2.2.1. La rîndul  său, consumurile şi cheltuielile  activităţii
operaţionale (CAO) cuprind:
  - consumuri directe de materiale (CM);
  - consumuri directe privind retribuirea muncii (CRM);
  - consumuri indirecte de producţie (CIP);
  - cheltuieli comerciale (CC);
  - cheltuieli generale şi administrative (CGA);
  - alte cheltuieli operaţionale (CO):
  Adică:
  CAO = CM+CRM+CIP+CC+CGA+CO.
  2.2.1.1. Consumurile directe de materiale (CM), care se includ în
tariful de livrare a energiei electrice, termice şi apei de adaos
cuprind valoarea:
  - combustibilului nemijlocit utilizat pentru producerea energiei
electrice şi termice;
  - apei potabile şi tehnice utilizate pentru producerea energiei şi
apei de adaos;
  - materialelor utilizate nemijlocit în procesul de producere a
energiei şi a apei de adaos (materiale de filtrare, reactive chimice
etc.);
  - energiei electrice procurate şi consumate în scopuri de producere
şi livrare a energiei termice şi apei de adaos.
  Aceste consumuri directe de materiale au loc doar la Centralele
electrice cu termoficare (CET) şi Centralele termice (CT). La Centrala
hidroelectrică (CHE), reieşind din specificul tehnologic de producere a
energiei electrice, consumurile directe de materiale nu se evidenţiază
separat.
  2.2.1.2. La consumurile directe privind retribuirea muncii (CRM) se
raportă consumurile pentru retribuirea muncii personalului nemijlocit
încadrat în procesul de producere a energiei electrice, termice şi apei
de adaos (cu excepţia personalului auxiliar, administrativ, de conducere
din subdiviziunile de producţie).
  La aceste consumuri se referă:
  - retribuţia  pentru  munca prestată efectiv, premiile  pentru
rezultatele de producţie obţinute, sporurile la salariile tarifare;
  - remunerarea  zilelor  de  odihnă  (recuperărilor)  acordate
salariaţilor  încadraţi în procesul de producţie pentru munca ce
depăşeşte durata normală a timpului de lucru în cazul organizării muncii
prin metoda evidenţii însumate a timpului de muncă şi în alte cazuri
stabilite de legislaţie;
  - compensaţiile plătite în funcţie de regimul de lucru şi condiţiile
de muncă;
  - remunerarea, în conformitate cu legislaţia, a concediilor anuale
de odihnă şi suplimentare, a orelor cu înlesniri, pauzelor, îndeplinirea
atribuţiilor de stat şi alte feluri de retribuţii acordate salariaţilor,
care nemijlocit participă la producerea energiei şi apei de adaos;
  - contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul
de pensii şi de plasare în cîmpul muncii.
  2.2.1.3. Consumurile indirecte de producţie (CIP) cuprind:
  - uzura mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie;
  - cheltuielile de întreţinere a unităţilor de producţie în stare de
lucru (asistenţă tehnică şi de întreţinere, efectuarea reparaţiilor
curente, medii şi capitale), inclusiv a mijloacelor tehnice de dirijare,
comandă, comunicaţie şi semnalizare referitoare la procesul de producţie;
  - cheltuielile  pentru îndeplinirea normelor  sanitaro-igienice,
menţinerea curăţeniei şi ordinii în unitatea de producţie;
  - cheltuielile de întreţinere şi exploatare a mijloacelor destinate
protecţiei mediului ambiant legate de producerea energiei, plăţile
pentru evacuarea substanţelor poluante în mediul înconjurător;
  - amortizarea  activelor nemateriale, uzura obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată utilizate în procesul de producţie;
  - cheltuielile aferente perfecţionării tehnologiilor şi organizării
procesului de producţie;
  - costul materialelor şi pieselor de schimb utilizate în procesul de
producţie pentru asigurarea unui proces tehnologic normal, întreţinerea
şi reparaţia mijloacelor fixe de producţie sau consumate pentru alte
necesităţi de producţie;
  - cheltuielile pentru retribuirea muncii salariaţilor auxiliari
încadraţi în procesul de producţie, personalului administrativ, de
conducere etc. din subdiviziunile de producţie, inclusiv toate tipurile
de premii şi adaosuri legate de remunerarea muncii conform sistemelor de
salarizare a întreprinderii, sumele plătite sub formă de stimulare;
  - contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul
de pensii şi de plasare în cîmpul muncii aferente acestor categorii de
angajaţi;
  - cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor normale de lucru şi a
tehnicii securităţii ce ţin de procesul de producţie şi sînt prevăzute
de legislaţia în vigoare;
  - cheltuielile  de asigurare a pazei unităţilor de producţie,
inclusiv a securităţii antiincendiare;
  - cheltuielile legate de deplasări ale salariaţilor, asigurarea
obligatorie a salariaţilor ocupaţi în sfera de producţie şi a activelor
de producţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  - alte cheltuieli în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  2.2.1.4. În cheltuielile comerciale (CC) se includ cheltuielile,
care nemijlocit sînt legate de activitatea comercială a întreprinderii
(vînzarea energiei electrice, termice şi apei de adaos) şi anume:
  - serviciile de marketing (cheltuielile ce ţin de contractarea şi
facturarea energiei, contractarea de combustibil, materiale, piese de
schimb, reactive chimice şi alte resurse necesare pentru procesul de
producere a energiei şi de întreţinere a mijloacelor fixe în stare de
lucru);
  - comisioane plătite;
  - cheltuieli  de  reclamă (cheltuielile legate  de  informarea
consumatorilor şi publicului);
  - retribuirea muncii lucrătorilor din subdiviziunile de comerţ;
  - contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul
de pensii şi de plasare în cîmpul muncii aferente acestei categorii de
angajaţi;
  - amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie comercială etc.
  2.2.1.5. Cheltuielile generale şi administrative (CGA) cuprind:
  - cheltuielile privind retribuirea muncii personalului de conducere
şi gospodăresc al întreprinderii, premiile şi adaosurile legate de
remunerarea muncii;
  - plăţile suplimentare,  indemnizaţiile, sporurile, compensaţiile
legate de remunerarea muncii;
  - contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul
de pensii şi de plasare în cîmpul muncii aferente acestei categorii de
angajaţi;
  - întreţinerea  şi  reparaţia mijloacelor fixe  cu  destinaţie
administrativă, gospodărească şi de protecţie a naturii, amortizarea
activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii;
  - uzura mijloacelor  fixe  cu  destinaţie  administrativă  şi
gospodărească;
  - valoarea, uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată;
  - plata pentru  arenda  curentă a mijloacelor fixe,  activelor
nemateriale şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
  - cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor fixe conservate în
conformitate cu actele normative în vigoare;
  - cheltuielile pentru întreţinerea şi deservirea mijloacelor tehnice
de comandă, semnalizare telecomunicaţii şi de calcul, care nu se referă
direct la producţie;
  - cheltuielile poştale şi telegrafice, de întreţinere şi exploatare
a staţiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalaţiilor de
dispecerat, radio şi alte tipuri de telecomunicaţii utilizate pentru
administrare;
  - cheltuielile tipografice, pentru procurarea rechizitelor de birou,
formularelor de evidenţă, de dări de seamă etc.;
  - plata pentru serviciile cu destinaţie generală şi administrativă
efectuate de terţe organizaţii, cheltuielile pentru paza obiectelor
administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare;
  - cheltuielile pentru întreţinerea transportului auto de serviciu,
pentru  deplasările  personalului  de  conducere,  cheltuieli  de
reprezentare. Aceste cheltuieli se determină în baza actelor normative
în vigoare, iar în cazul lipsei acestora - în limitele stabilite de
organul  public  central sau local în gestiunea căruia se  află
producătorul de energie;
  - cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu
destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în
vigoare;
  - cheltuielile aferente angajării forţei de muncă, pentru serviciile
bancare, burselor de mărfuri, organizaţiilor consultative, juridice,
informaţionale, de publicitate şi audit, plăţile regulatorii;
  - cheltuielile  pentru  pregătirea şi reciclarea  personalului,
invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie;
  - cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii, procurarea literaturii
speciale, actelor normative şi instructive, abonarea la ediţii speciale
necesare în activitatea de producţie;
  - impozitele şi taxele, conform legislaţiei în vigoare;
  - alte cheltuieli aferente activităţii de producţie a întreprinderii.
  2.2.1.6. Cheltuielile întreprinderii care nu pot fi raportate nici
la cheltuielile comerciale, nici la cele generale şi administrative, se
includ în alte cheltuieli operaţionale (CO).
  Din ele fac parte:
  - plata dobînzilor filialelor, întreprinderilor afiliate şi asociate;
  - plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor
primite pe termen scurt şi pe termen lung cu excepţia cazurilor de
capitalizare  a  acestora,  prevăzute în Standardul  naţional  de
contabilitate 23 "Cheltuielile privind împrumuturile".
  La întreprinderile de producere a energiei electrice şi termice
partea esenţială a acestor cheltuieli o constituie cheltuielile aferente
fondului de rulment, care se determină conform formulei:
     alfa
  CWC = ---- x PCI Rr, unde:
     365
  alfa - numărul de zile, pentru care la întreprindere este necesar
crearea fondului de rulment.
  Prezenta Metodologie  prevede că pentru organizarea normală  a
activităţii de producere a energiei electrice şi termice este necesară
crearea fondului de rulment pentru primul an la nivel de 30 zile
calendaristice, iar pentru anii următori parametrul alfa va fi precizat
de organul, abilitat cu funcţia de reglementare a tarifelor;
  PCI - vînzările  anuale  de  energie  electrică,  termică  ale
întreprinderii;
  Rr - rata medie a dobînzilor pentru creditele bancare pe termen
scurt stabilită de Banca Naţională a Moldovei.
  2.2.2. Pierderile excepţionale (PE) pot apărea ca rezultat al
evenimentelor ce nu ţin de activitatea întreprinderii. Acestea cuprind:
  - pierderi provocate de calamităţi naturale;
  - pierderi ocazionate de modificare a legislaţiei statului.

      III. DETERMINAREA CONSUMURILOR ŞI CHELTUIELILOR,
        CARE SE INCLUD LA CALCULAREA TARIFELOR

  Consumurile şi cheltuielile pentru producerea energiei electrice,
energiei termice şi apei de adaos se determină de către producător,
reieşind din: volumele de energie şi apă necesar de a fi produse;
caracteristica  tehnico-economică;  starea tehnică  şi  randamentul
centralelor (utilajului); legislaţia şi actele normative în vigoare;
normele şi normativele existente; contractele cu terţe părţi; devizele
de cheltuieli; tarifele şi preţurile existente pe pieţele internă şi
externă; valoarea iniţială de bilanţ şi durata de viaţă a mijloacelor
fixe  etc.  Toate consumurile şi cheltuielile  conform  prezentei
Metodologii se determină pentru anul de bază (2004), iar pentru anii
următori se ajustează conform prevederilor stipulate în capitolul VII.

      3.1. Particularităţile determinării consumului
      de combustibil la producerea energiei electrice
          şi energiei termice la CET şi CT

  La CET şi CT consumurile pentru combustibil se determină în modul
următor.
  3.1.1. Pentru fiecare an calendaristic producătorii de energie,
reieşind  din  starea tehnică şi parametrii tehnico-economici  ai
centralei, volumul şi standardele de calitate a energiei electrice
(termice) urmate a fi livrate de la liniile electrice de plecare
(colectoarele  centralei), calculează şi prezintă spre  coordonare
autorităţilor  abilitate cu aprobarea tarifelor normele de consum
specific de combustibil pentru producerea 1 kWh energie electrică şi 1
Gcal energie termică.
  3.1.2. Prezenta  Metodologie  prevede determinarea  separată  a
consumului  specific de combustibil pentru producerea simultană a
energiei electrice şi termice în regim de cogenerare, pentru producerea
energiei electrice în regim de condensare şi pentru producerea separată
a energiei termice în cazane de apă fierbinte. Pentru a nu fi
subestimată importanţa unui tip de energie faţă de altul, prezenta
Metodologie  prevede, că consumul specific de combustibil  pentru
producerea energiei termice în regim de cogenerare nu poate fi mai mare
decît consumul specific de combustibil necesar de a produce energia
termică la cea mai eficientă CT din republică, iar la producerea
energiei electrice consumul specific de combustibil trebuie să fie mai
mic decît la centralele termoelectrice şi mai mic decît în cazul
producerii la CET a energiei electrice în regim de condensare.
  3.1.3. La determinarea consumurilor pentru combustibilul utilizat la
producerea  energiei termice la CT norma consumului specific  de
combustibil convenţional pentru producerea 1 Gcal energie termică se
apreciază în baza datelor caracteristicii tehnice a cazanului, iar în
lipsa acestora, conform formulei:
    142,8x100
  b = ---------, unde:
       r
  r - randamentul cazanului, ce corespunde sarcinii medii de utilizare
în perioada planificată, %.
  În cazul cînd CT are instalate mai multe cazane, se determină norma
pentru fiecare cazan şi media ponderată a consumului specific de
combustibil pe CT.
  3.1.4. În baza normelor de consum specific de combustibil necesar
pentru producerea 1 kWh energie electrică (1 Gcal de energie termică) şi
cantitatea de energie ce urmează să fie livrată de la liniile electrice
de plecare (de la colectoare), se determină cantitatea de combustibil în
unităţi convenţionale (tone combustibil convenţional - t. c. c.) pentru
producerea energiei electrice şi energiei termice.
  Consumul de combustibil convenţional (exprimat în t. c. c.) necesar
pentru producerea energiei electrice (termice) pe fiecare tip de
combustibil  (gaze naturale, păcură, cărbune etc.) se calculează,
reieşind din structura tipurilor de combustibil, utilizaţi pentru
producerea energiei la centrală.
  3.1.5. Consumul de combustibil în unităţi naturale se determină pe
tipuri de combustibil: gaze - mii metri cubi, păcură şi cărbune - tone.
Consumul  de combustibil în unităţi naturale se calculează  prin
împărţirea  consumului de combustibil convenţional (pe tipuri  de
combustibil exprimat în t. c. c.) la coeficientul caloric a tipului
respectiv de combustibil natural. Coeficientul caloric se determină ca
raport dintre puterea calorică (kcal/kg) a tipului dat de combustibil şi
puterea calorică a combustibilului convenţional (7000 kcal/kg c. c.).
  3.1.6. Consumurile pentru combustibil în expresie valorică (pe
tipuri de combustibil) se determină în conformitate cu prevederile
Standardului Naţional de Contabilitate 2 "Stocurile de mărfuri şi
materiale", reieşind din consumul de combustibil în expresie naturală şi
preţurile de procurare a combustibilului. La determinarea consumului de
combustibil, preţurile de procurare a gazelor naturale nu pot să
depăşească preţurile aprobate de ANRE, iar pentru alte tipuri de
combustibil - preţurile minime de piaţă (obţinute în urma licitaţiilor
de achiziţie publice).

    3.2. Particularităţile determinării consumului de apă,
        reactive chimice şi materiale de filtrare

  3.2.1. La CET şi CT au loc următoarele consumuri de apă:
  - apa, supusă  tratării  chimice şi ulterior utilizată  pentru
alimentarea cazanelor;
  - apa pentru răcirea mecanismelor şi condensatoarelor;
  - apa pentru necesităţile de producţie (spălarea filtrelor etc.);
  - apa, supusă tratării chimice şi utilizată pentru alimentarea cu
apă de adaos a reţelelor termice;
  - consumul tehnologic  de apă la tratarea ei chimică, conform
normativelor.
  Pentru fiecare an calendaristic producătorii de energie calculează
şi  prezintă spre coordonare autorităţilor abilitate cu aprobarea
tarifelor, normele de consum tehnologic de apă la tratarea ei chimică.
  3.2.2. Consumurile  respective de apă în expresie naturală se
determină, reieşind din parametrii tehnico-economici ai centralelor,
parametrii cazanului, capacitatea instalaţiilor de pregătire a apei,
normele de consum a apei, volumul reţelelor termice, scurgerea apei în
reţelele termice, consumul tehnologic al instalaţiilor de preparare
chimică a apei etc.
  3.2.3. Consumurile aferente apei utilizate la CET şi CT se includ în
costul energiei electrice, energiei termice şi a apei de adaos după cum
urmează:
  - consumurile legate de alimentarea reţelelor termice cu apă de
adaos (costul apei procurate, plata pentru serviciile de canalizare) se
includ integral în costul pentru producerea apei de adaos. Aceste
consumuri  urmează  să  fie recuperate  producătorilor  de  către
întreprinderile  de  transport şi distribuţie a energiei  termice
(furnizori de energie termică) în conformitate cu contractele bilaterale
de livrare - procurare a energiei termice şi separat a apei de adaos.
Pentru fiecare centrală se calculează şi se aprobă tariful de livrare a
apei de adaos, care în afară de costul apei utilizate include costurile
reactivelor chimice şi materialelor de filtrare a apei, utilizate pentru
prepararea chimică a apei de adaos;
  - consumurile legate de alimentarea cazanelor, consumul apei pentru
răcirea  mecanismelor şi condensatoarelor, precum şi pentru  alte
necesităţi de producţie se includ în costul energiei electrice şi
termice. La CET aceste consumuri se repartizează între energia electrică
şi termică proporţional ponderii cheltuielilor pentru combustibilul
utilizat la producerea formei date de energie în cheltuielile totale
pentru combustibilul utilizat la producerea ambelor forme de energie în
regim de cogenerare pentru perioada dată.
  3.2.4. La CET şi CT în procesul tehnologic se utilizează reactive
chimice şi materiale de filtrare necesare pentru filtrarea şi tratarea
chimică a apei. Aceste consumuri se determină, reieşind din volumul de
apă necesar de a fi tratat chimic şi normele de consum al reactivelor
chimice şi materialelor de filtrare. Cheltuielile pentru reactivele
chimice şi materialele de filtrare, legate de pregătirea apei pentru
alimentarea reţelelor termice se includ integral în costurile pentru
producerea apei de adaos. Celelalte cheltuieli se includ în costul
energiei termice la (CT), iar la CET în costul producerii energiei
electrice  şi  termice proporţional ponderii cheltuielilor  pentru
combustibilul  utilizat la producerea formei date de energie  în
cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat la producerea ambelor
forme de energie.

    3.3. Particularităţile determinării uzurii mijloacelor
              fixe de producţie

  3.3.1. Uzura mijloacelor fixe de producţie la CET se determină în
conformitate cu prevederile Standardului naţional de contabilitate 16
"Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" şi a Catalogului
mijloacelor  fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003, iar modul de
includere a lor în costul producţiei în conformitate cu Standardul
naţional de contabilitate 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor
întreprinderii". Uzura mijloacelor fixe de producţie se includ în
consumurile indirecte de producţie, iar a mijloacelor fixe cu destinaţie
comercială  şi celor cu destinaţie generală şi administrativă în
cheltuielile comerciale şi corespunzător în cheltuielile generale şi
administrative.  La  calcularea tarifelor la  producerea  energiei
electrice, termice şi la apa de adaos nu se include uzura mijloacelor
fixe, care nu sînt destinate procesului tehnologic de producţie,
transmise în arendă, precum şi a obiectivelor din fondul locativ şi de
menire social-culturală.
  3.3.2. Uzura mijloacelor fixe, inclusă la calcularea tarifelor se
determină prin metoda casării liniare care conduce la defalcări uniforme
pe toată durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe.
  3.3.3. Repartizarea uzurii mijloacelor fixe legate nemijlocit de
procesul de producţie între cele două forme de energie (CET) se
efectuează  proporţional ponderii cheltuielilor de achiziţionare a
combustibilului utilizat la producerea formei date de energie în
cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat la producerea ambelor
forme de energie.

     3.4. Particularităţile determinării altor consumuri
       şi cheltuieli ale activităţii operaţionale

  3.4.1. Consumurile directe privind retribuirea muncii, care se
includ în tarife se determină, reieşind din: numărul personalului
nemijlocit încadrat în procesul de producere a energiei şi numărul
personalului necesar pentru activitatea normală a întreprinderilor;
nivelul salariului tarifar, stabilit în republică pentru prima categorie
de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;
coeficientul de ramură; nivelul de calificare a personalului; regimul şi
condiţiile de muncă, precum şi de alţi factori caracteristici ramurii
energetice.
  Cheltuielile legate de contribuţiile pentru asigurările sociale şi
cele medicale, fondul de pensii şi de plasare în cîmpul muncii se
determină, reieşind din normele stabilite de legislaţie.
  Divizarea cheltuielilor directe pentru retribuirea muncii între cele
două forme de energie (electrică şi termică) se efectuează proporţional
ponderii cheltuielilor de achiziţionare a combustibilului utilizat la
producerea  formei date de energie în cheltuielile totale pentru
combustibilul utilizat la producerea ambelor forme de energie.
  3.4.2. Cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului auxiliar,
comercial,  administrativ  şi de conducere se determină  analogic
personalului de producţie, însă se includ corespunzător în consumurile
indirecte  de producţie, cheltuielile comerciale, şi  cheltuielile
generale şi administrative.
  3.4.3. Cheltuielile de întreţinere a mijloacelor fixe în stare de
lucru (asistenţă tehnică şi de întreţinere, efectuarea reparaţiilor
curente, medii şi capitale), cheltuielile pentru îndeplinirea normelor
sanitare şi igienice, costul energiei de toate formele, materialelor şi
pieselor  de schimb utilizate pentru exploatarea şi  întreţinerea
mijloacelor fixe şi asigurarea unui proces tehnologic normal, sau
consumate pentru alte necesităţi de producţie, cheltuielile necesare
asigurării condiţiilor normale de lucru şi a tehnicii de securitate ce
ţin de procesul de producţie şi sînt prevăzute de legislaţia în vigoare
şi alte cheltuieli indirecte de producţie, comerciale, generale şi
administrative se determină de întreprindere în baza normelor existente
de consum, devizului de cheltuieli aprobate, preţurilor de piaţă,
contractelor încheiate cu terţe părţi etc.
  La CET divizarea cheltuielilor indirecte de producţie, cheltuielilor
comerciale, generale şi administrative între cele două forme de energie
se  efectuează  proporţional  cheltuielilor  de  achiziţionare  a
combustibilului utilizat la producerea formei date de energie în
cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat la producerea ambelor
forme de energie.

       3.5. Determinarea pierderilor excepţionale

  Pierderile excepţionale se determină de întreprinderi în cazul unor
evenimente excepţionale (calamităţi naturale, modificarea legislaţiei
republicii) şi care au condus la suportarea de către întreprinderi a
unor pierderi reale, confirmate de organele abilitate şi care conform
standardelor de contabilitate se includ în cheltuieli. În aceste cazuri,
în tarif se includ doar acele cheltuieli, care nu sînt recuperate de
către întreprinderi din alte surse (asigurări recuperate de stat,
donaţii etc.).

  IV. DETERMINAREA CONSUMURILOR ŞI CHELTUIELILOR PENTRU PRODUCEREA
     ENERGIEI ELECTRICE LA CENTRALA HIDROELECTRICĂ (CHE)

  Structura consumurilor şi cheltuielilor pentru producerea energiei
electrice la CHE corespunde celei stabilite la CET, cu excepţia
cheltuielilor de achiziţionare a combustibilului, apei tratate chimic,
reactivelor chimice şi materialelor de filtrare, care nu se utilizează
în procesul producerii energiei electrice la CHE. Consumurile şi
cheltuielile de bază suportate de CHE la producerea energiei sînt:
consumuri indirecte de producţie (uzura mijloacelor fixe, remunerarea
muncii  personalului de producţie, cheltuielile de exploatare  şi
întreţinere  a  mijloacelor fixe de producţie  etc.),  cheltuieli
comerciale, cheltuieli generale şi administrative, inclusiv plata pentru
apă conform legislaţiei. Determinarea acestor consumuri şi cheltuieli se
efectuează după aceleaşi principii şi criterii, ca şi în cazul CET şi CT.

       V. CHELTUIELILE, CARE NU SE INCLUD ÎN TARIFE

  În tarifele de producere a energiei electrice şi termice, apei de
adaos nu se includ următoarele cheltuieli:
  - pentru efectuarea  lucrărilor  de construcţie,  reconstrucţie,
procurarea,  modernizarea, montarea şi probarea utilajului, pentru
punerea  în  funcţiune a noilor obiective, secţii  şi  agregate,
supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare, alte investiţii
capitale.  Toate  cheltuielile ce ţin de investiţii capitale  se
recuperează prin includerea în tarife a sumei uzurii mijloacelor fixe,
puse în funcţiune ca urmare a valorificării acestor investiţii, precum
şi a rentabilităţii investiţiilor, după cum este descris în capitolul VI;
  - pentru remedierea  defectelor  în  lucrările  de  proiectare,
construcţie  şi montaj, revizie (demontare), remedierea defectelor
utilajului  şi deteriorărilor, provocate din vina  producătorilor,
furnizorilor şi organizaţiilor de transport;
  - pentru executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie, pentru
procurarea utilajului, repararea şi întreţinerea fondului de locuinţe,
obiectivelor de menire social - culturală şi altor obiective, ce nu se
referă la producţie;
  - pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi
organizaţii atît în formă de servicii, cît şi suport material sau
financiar;
  - în scopuri de caritate şi sponsorizare;
  - neproductive, rebuturile, delapidările, sancţiunile, amenzile,
penalităţile şi despăgubirile;
  - pentru executarea sau plata lucrărilor (serviciilor) ce nu sînt
legate de sfera producerii energiei electrice şi termice, apei de adaos.

      VI. RENTABILITATEA ACTIVELOR NOI (INVESTIŢIILOR)

  6.1. Prezenta Metodologie prevede cointeresarea întreprinderilor din
sectorul energetic în efectuarea investiţiilor. Din aceste considerente,
şi conform principiilor economiei de piaţă, se prevede stabilirea unui
nivel  rezonabil  de  rentabilitate la  mijloacele  investite  de
întreprinderi în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia sistemului de
producere a energiei electrice şi termice. Rentabilitatea (profitul)
investiţiilor  efectuate  se  calculează  reieşind  din  valoarea
investiţiilor nete efectuate de întreprinderi şi rata rentabilităţii
acestora, adică:

  Rn = VNI x Rr, unde:

  VNI - valoarea netă a noilor investiţii (mijloacelor fixe date în
exploatare) efectuate de către întreprinderi în perioada de valabilitate
a Metodologiei în cauză care se calculează după formulă:

  VNI = SumaVII - SumaDFA, unde:

  SumaVII - valoarea iniţială a activelor materiale pe termen lung
date în exploatare în rezultatul noilor investiţii în perioada de timp
de la punerea în aplicare a prezentei Metodologii, începînd cu anul 2003
şi pînă în anul pentru care se calculează tarifele;
  SumaDFA - suma uzurii în perioada de timp de la aplicarea prezentei
Metodologii pînă în anul pentru care se stabilesc tarifele, calculată la
activele materiale pe termen lung date în exploatare în rezultatul
noilor investiţii în această perioadă;
  Rr - rata de rentabilitate aplicată la noile investiţii. Pentru
investiţiile  efectuate în primul an de valabilitate a prezentei
Metodologii Rr este egală cu 23%.
  Pentru investiţiile efectuate în anii următori rata de rentabilitate
se va stabili:
  - la investiţiile efectuate din sursele proprii ale întreprinderilor
- la nivelul ratei medii a dobînzii aplicate în anul respectiv la
Bonurile de Trezorerie ale Republicii Moldova cu termen de circulaţie de
364 zile;
  - la investiţiile efectuate din credite bancare şi împrumuturi - la
nivelul ratelor medii a dobînzilor bancare de lungă durată (5 şi mai
mulţi ani), stabilit de Banca Naţională a Republicii Moldova pentru anul
respectiv plus maximum 5 puncte.
  6.2. Prezenta  Metodologie  prevede,  că  pentru  efectuarea
investiţiilor întreprinderile vor utiliza în primul rînd surse proprii
(fondurile de amortizare) şi numai în cazul insuficienţei acestora vor
apela la credite şi împrumuturi.

      VII. ACTUALIZAREA CONSUMURILOR ŞI CHELTUIELILOR

  7.1. Elementele de consumuri şi cheltuieli vor fi actualizate anual
în  corespundere  cu  parametrii corespunzători.  La  actualizarea
cheltuielilor privind remunerarea muncii şi cheltuielilor generale şi
administrative se va lua în consideraţie indicele Produsului Intern Brut
real al Republicii Moldova, pentru a ţine cont de creşterea preţurilor
şi  modificarea productivităţii. La actualizarea cheltuielilor  de
exploatare şi de întreţinere, cheltuielilor comerciale se va lua în
consideraţie rata inflaţiei din Moldova, pentru a ţine cont de faptul că
majoritatea costurilor date sînt aferente livrărilor pe piaţa internă.
Totodată, se va lua în consideraţie şi posibila creştere a eficienţei
întreprinderilor energetice, pentru a profita consumatorii şi pentru a
asigura stimulente întreprinderilor. Toate elementele constitutive de
consumuri şi cheltuieli vor fi actualizate în fiecare an după cum
urmează:
                j
                --
        CRMj = CRM0 x | | (1 + GDPi) x (1 - Y1) 
               i=1   

              j
              --
   CIPj = {(CIP0 - U0) x | | (1 + CPIMi) x (1 - Y2) + Uj}
              i=1
               j
               --
        CCj = CC0 x | | (1 + CPIMi) x (1 - Y3)
              i=1

                j
                --
        CGAj = CGA0 x | | (1 + CDPi) x (1 - Y4),
               i=1

  unde:
  GDP - indicele Produsului Intern Brut real al Republicii Moldova,
publicat de către Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii
Moldova. La actualizarea tarifului se va lua în consideraţie valoarea
existentă la momentul actualizării;
  CPIM - indicele preţurilor de consum din Republica Moldova, publicat
de către Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova.
La actualizarea tarifului se va lua în consideraţie valoarea existentă
la momentul actualizării;
  Uj şi U0 - uzura mijloacelor fixe în anul j şi anul de bază;
  Y1, Y2, Y3, Y4 - indicii eficienţei economice pentru perioada
în decursul căreia este valabilă prezenta Metodologie. Valorile acestor
indici se stabilesc:
  Y1 - 1,5% anual; Y2 - 1,5% anual; Y3 - 1,5% anual; Y4 - 2,0%
anual.
  7.2. Consumurile directe de materiale se vor calcula la fiecare
ajustare a tarifelor în mod direct, conform prevederilor stipulate în
prezenta Metodologie.
  7.3. Dacă în perioada precedentă de aplicare a tarifelor au fost
modificate preţurile de procurare a gazelor naturale, apei tehnologice
şi a altor tipuri de combustibil, din cauze care nu ţin de activitatea
întreprinderilor,  devierile  financiare  (pozitive  sau  negative)
înregistrate vor fi luate în consideraţie în calculul tarifelor pentru
perioada ulterioară de valabilitate a tarifelor ca parte componentă a
variabilei  de devieri (Desv) inclusă în formula de calculare a
tarifelor. În acest caz, devierile ce ţin de modificarea preţurilor la
combustibil, apă se determină reieşind din cantităţile acestora efectiv
procurate şi preţurile real înregistrate de procurare, adică:

  Desv = Vpj-1 X (Pj-1 - Po), unde:
  Vpj-1 - volumul de combustibil (apă) în expresie naturală procurat
în anul "j-1" (mii m3, tone etc.);
  Pj-1 - preţul efectiv de procurare a combustibilului (apei) în anul
"j-1";
  Po - preţul de  procurare  luat în consideraţie la  stabilirea
tarifelor la combustibilul (apă) pentru anul "j-1".
  7.4 Prezenta  Metodologie, întru cointeresarea  întreprinderilor
energetice în procurarea de combustibil la un preţ mai mic decît cel
oficial stabilit (la gaz tariful stabilit pentru S.A "Moldovagaz", la
păcură etc. decît cel obţinut la licitaţiile efectuate de Agenţia pentru
achiziţii publice), prevede pentru întreprinderi stimulente în valoarea
de 0,5 din diferenţa de preţ obţinută de la reducerea preţurilor de
procurare.
  Stimulentele  de  cointeresare  se aplică doar  atunci,  cînd
întreprinderile vor demonstra că au depus eforturi suficiente pentru a
procura combustibil la preţuri mai mici decît cele oficial existente.

      VIII. APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR

  8.1. Conform  prezentei Metodologii tarifele, se calculează de
întreprinderi şi se prezintă spre aprobare autorităţilor abilitate cu
dreptul de aprobare a tarifelor respective (Agenţia Naţională pentru
Reglementare  în Energetică (ANRE), autorităţile publice  locale).
Întreprinderile a căror tarife sînt aprobate de către ANRE, prezintă
calculele şi toate materialele necesare de stabilire a tarifelor în
strictă conformitate cu Regulamentul privind procedurile şi regulile de
ajustare a tarifelor la serviciile reglementate de ANRE, iar cele ale
căror tarife sînt aprobate de către autorităţile publice locale -
conform regulilor şi procedurilor stabilite de către aceste organe.
  8.2. Autorităţile de reglementare în baza metodologiei date, vor
reexamina tarifele, şi vor aproba costurile iniţiale (de bază). O astfel
de  reexaminare va avea loc la propunerea întreprinderilor  după
publicarea Metodologiei. Întreprinderile vor prezenta un raport care
confirmă valorile costurilor, real înregistrate în anul precedent,
evidenţiind orice cheltuieli neprevăzute. Autorităţile de reglementare
vor analiza acest raport în comun cu întreprinderea şi vor lua în
consideraţie  doar cheltuielile strict necesare pentru  efectuarea
activităţii de producere a energiei şi apei de adaos.
  După analiza corespunzătoare se va efectua actualizarea, aprobarea
şi publicarea tarifelor, care vor fi în vigoare în anul ce urmează.
  Variabila devierilor (Desv) va fi calculată în fiecare an de
gestiune pentru a reflecta impactul financiar al divergenţelor dintre
valorile planificate şi cele real înregistrate în anul precedent.
  8.3. Tarifele se stabilesc la nivel mediu pentru întreaga perioadă a
anului calendaristic. Actualizarea tarifelor se va efectua anual, după
prezentarea de către întreprinderi a raportului financiar pe anul
precedent şi a materialelor necesare pentru revizuirea tarifelor.
  8.4. Tarifele se stabilesc drept tarife fixe, care nu pot fi
modificate  de către întreprinderi şi astfel se va evita  orice
discriminare a consumatorilor în procesul aplicării acestora.
  8.5. Întreprinderile  sînt  în drept să solicite  actualizarea
extraordinară a tarifelor pe parcursul anului, dacă există factori
obiectivi  ce nu pot fi controlaţi, care justifică o astfel de
actualizare şi care pot duce la o deviere de 3 şi mai mult la sută faţă
de costul stabilit iniţial în tarife. În acest caz, întreprinderile vor
prezenta o analiză a devierilor dintre datele aplicate la calcularea
tarifelor şi cele efectiv înregistrate.
  8.6. Actualizarea tarifelor se efectuează la cererea oficială a
întreprinderilor sau la iniţiativa autorităţilor abilitate cu funcţia de
reglementare a tarifelor (ANRE, autorităţile publice locale).
                        Aprobată
              prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie
              al ANRE nr.147 din 25 august 2004

               METODOLOGIA
      DETERMINĂRII, APROBĂRII ŞI APLICĂRII TARIFELOR
     DE LIVRARE A ENERGIEI TERMICE CONSUMATORILOR FINALI

            I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Prezenta  Metodologie, este elaborată în corespundere  cu
prevederile Legii cu privire la energetică, Legii serviciilor publice de
gospodărie comunală, standardelor naţionale de contabilitate şi altor
acte normative ale Republicii Moldova, avînd drept scop stabilirea
pentru toate întreprinderile de transport şi distribuţie a energiei
termice a unei metode unice de determinare, aprobare şi aplicare a
tarifelor reglementate pentru livrarea energiei termice consumatorilor
finali.
  1.2. Metodologia în cauză stabileşte:
  - componenţa consumurilor şi cheltuielilor, care se includ la
calcularea tarifelor;
  - metoda de calculare a rentabilităţii investiţiilor efectuate de
către întreprinderi;
  - modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor de livrare
a energiei termice consumatorilor finali.
  1.3. Mecanismul aplicat la determinarea şi reglementarea tarifelor
se bazează pe următoarele principii:
  - asigurarea  fiabilităţii livrărilor de energie termică către
consumatori cu cheltuieli minime, strict necesare pentru procurarea
(producerea), transportarea, distribuţia şi comercializarea energiei
termice;
  - acoperirea consumurilor şi cheltuielilor aferente exploatării
eficiente a unităţilor energetice şi a cheltuielilor pentru protecţia
mediului ambiant;
  - stabilirea unei rate rezonabile de profit pentru continuitatea
activităţii întreprinderilor.
  1.4. Prezenta Metodologie este valabilă pentru o perioadă de 6 ani
şi obligatorie pentru toate întreprinderile care livrează energie
termică, prin sistemele centralizate de asigurare a consumatorilor cu
energie termică şi pentru organele de stat care reglementează tarifele
la energia termică.

           II. DETERMINAREA TARIFELOR

  Tariful de livrare a energiei termice consumatorilor finali se
stabileşte pentru fiecare întreprindere în parte la 1 Gcal energie
termică livrată conform formulei:

              (CP + CD) 
          Tet = ---------- + D, unde:
               Etl
  CP - costul energiei termice procurate de către întreprinderea de
distribuţie de la producătorii de energie termică (CET, CT etc.) şi
produsă la centralele termice ale întreprinderii de distribuţie;
  Etl - volumul energiei termice livrat consumatorilor calculat prin
formula:

         Etl = (Etp + Etpd)x(1 - PT), unde:

  Etp - volumul de energie termică procurat de la producători;
  Etpd - volumul de energie termică produsă la centralele termice ale
întreprinderii de distribuţie;
  PT - consumul tehnologic şi pierderile admise de energie termică în
reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice, care anual se
determină de către întreprindere şi se aprobă de către autorităţile
abilitate cu aprobarea tarifelor (Agenţia Naţională pentru Reglementare
în Energetică (ANRE), autoritate publică locală etc.);
  CD - costul serviciilor de transportare, distribuţie şi furnizare a
energiei termice consumatorilor finali;
  D - devierile financiare înregistrate în anul tarifar precedent,
care trebuie luate în consideraţie la aprobarea tarifului pentru anul
curent, rezultate din diferenţa dintre parametrii aplicaţi la stabilirea
tarifelor şi cei reali înregistraţi (preţul de procurare şi de producere
a energiei termice, costul apei, costul apei de adaos, volumul de
energie termică livrat consumatorilor etc.).

      III. DETERMINAREA CONSUMURILOR ŞI CHELTUIELILOR
    CARE SE INCLUD LA CALCULAREA TARIFELOR LA ENERGIA TERMICĂ

  3.1. Structura consumurilor şi cheltuielilor care se includ la
calcularea tarifelor la energia termică este stabilită în conformitate
cu prevederile Standardului naţional de contabilitate 3 "Componenţa
consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" şi a altor standarde
naţionale de contabilitate.
  3.2. Costurile de livrare a energiei termice includ:
  - costul energiei termice procurate de către distribuitor de la
producătorii independenţi (CET, CT etc.) şi a celei produse la sursele
proprii ale întreprinderii de distribuţie şi livrată reţelelor termice;
  - costurile pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare
a energiei termice consumatorilor.
  Costurile energiei termice produse şi procurate se determină conform
formulei:

             CP = Pm x Et, unde:

  Pm - preţul mediu al energiei termice procurată şi produsă de către
distribuitor. Acest preţ are la bază preţul producătorului aprobat de
autorităţile abilitate şi preţul mediu al energiei termice produsă de
către sursa distribuitorului calculat în conformitate cu Metodologia
determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a energiei
electrice, termice şi apei de adaos aprobată de ANRE. Preţul mediu al
energiei termice procurate şi produse se determină, conform formulei:

       n
      SumaPpi x Etpi + Ppdi x Etpdi
       i=1
    Pm = -----------------------------, unde
           Et

  Ppi - preţul de procurare a energiei termice de la producătorul "i";
  Etpi - volumul energiei termice procurate de către compania de
distribuţie de la producătorul "i" şi măsurată la colectoarele centralei;
  Ppdi - preţul mediu de producere a energiei termice la sursa de
producere a distribuitorului "i";
  Etpdi - volumul energiei termice livrate în reţeaua termică de la
sursa proprie de producere a distribuitorului "i";
  Et - volumul total de energie termică procurat de întreprinderea de
distribuţie şi de la sursele proprii de producere a întreprinderii de
distribuţie. Acest volum se determină conform formulei:
            n
        Et = SumaEtpi + Etpdi.
           i=1

  3.3. Costurile aferente serviciilor de transportare, distribuţie şi
furnizare a energiei termice consumatorilor sînt legate de întreţinerea,
exploatarea,  repararea şi dezvoltarea reţelelor de  aprovizionare
centralizată a consumatorilor cu energie termică (de transportare a
agentului termic de la sursa proprie de producere pînă la punctul de
delimitare a consumatorului) şi de comercializarea energiei termice
consumatorilor. Aceste costuri se determină în baza cheltuielilor de
amortizare, cheltuielilor de întreţinere, exploatare şi reparaţie a
reţelelor termice şi altor cheltuieli necesare pentru desfăşurarea
activităţii de transportare, distribuţie şi furnizare a energiei termice
şi se calculează după formula:

          CD = Ca + Ce + Ac + P + Pc, unde:

  Ca - cheltuielile de amortizare, care reprezintă cheltuielile legate
de uzura mijloacelor fixe de producţie ce ţin nemijlocit de activitatea
de  transportare,  distribuţie  şi furnizare a  energiei  termice
consumatorilor (reţelelor termice, punctelor termice etc.);
  Ce - cheltuielile  de  întreţinere, exploatare şi reparaţie  a
reţelelor de distribuţie, care includ cheltuielile de aprovizionare a
reţelelor  termice  cu apă şi apă de adaos, retribuirea  muncii
personalului de producţie, cheltuielile materiale, cheltuielile de
întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor termice şi utilajului
aferent activităţii de transportare, distribuţie şi furnizare a energiei
termice consumatorilor;
  Ac - alte cheltuieli a întreprinderii de distribuţie a energiei
termice, care includ cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi
administrative şi alte cheltuieli atribuite activităţii de transportare,
distribuţie şi furnizare a energiei termice;
  P - rentabilitatea (profitul) activelor noi (investiţiilor);
  Pc - profitul, calculat reieşind din rata de rentabilitate 5 % către
costurile aferente serviciului de transportare, distribuţie şi furnizare
a  energiei termice consumatorilor (fără costul energiei  termice
procurate şi produsă).
  3.3.1. Uzura mijloacelor fixe de producţie (Ca) este determinată în
conformitate cu prevederile Standardului naţional de contabilitate 16
"Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" şi a Catalogului
mijloacelor  fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003, iar modul de
includere a lor în costul producţiei în conformitate cu Standardul
naţional de contabilitate 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor
întreprinderii". Uzura mijloacelor fixe de producţie se include în
cheltuielile de amortizare, iar uzura mijloacelor fixe cu destinaţie
comercială şi celor cu destinaţie generală şi administrativă se includ,
corespunzător, în cheltuielile comerciale sau în cheltuielile generale
şi administrative. La calcularea tarifelor nu este luată în consideraţie
uzura mijloacelor fixe care nu sînt destinate procesului tehnologic de
producţie, transmise în arendă, precum şi a obiectivelor din fondul
locativ şi de menire social-culturală.
  3.3.2. La determinarea valorii uzurii mijloacelor fixe, luată în
calculul tarifelor, este utilizată metoda casării liniare care conduce
la defalcări uniforme pe toată durata de funcţionare utilă a mijloacelor
fixe.
  3.3.3. Cheltuielile  de întreţinere, exploatare şi reparaţie a
reţelelor termice de distribuţie (Ce) sînt compuse din cheltuielile:
  - de aprovizionare a reţelelor termice cu apă de adaos;
  - de retribuire  a muncii personalului încadrat nemijlocit  în
procesul de producţie;
  - de întreţinerea, exploatarea şi reparaţia reţelelor termice şi
utilajului utilizat la transportarea şi distribuţia energiei termice;
  - materiale şi alte cheltuieli legate de exploatarea, întreţinerea
şi reparaţia utilajului, instalaţiilor de transportare şi distribuţie;
  - legate de instalarea, testarea reglementară, deservirea, repararea
şi  înlocuirea  aparatelor de evidenţă instalate la  consumatorii
rezidenţiali.
  Aceste cheltuieli se determină conform formulei:

         Ce = Cap + Crem + Cmat + Cîntr, unde:

  Cap - cheltuielile legate de aprovizionarea reţelelor termice cu apă
de adaos.
  Aceste cheltuieli se determină reieşind din preţurile la apa de
adaos şi volumele respective de consum în reţelele termice. Consumul de
apă pentru alimentarea reţelelor termice se determină reieşind din
volumul de apă tratată chimic necesar pentru umplerea reţelelor termice
şi a volumului de apă de adaos tratată chimic pentru acoperirea
scurgerilor de apă în reţelele termice la nivel normativ, egal cu 0,25
la sută din volumul orar de apă în reţelele termice. Volumul de apă
necesar anual pentru umplerea reţelelor termice se determină la nivel de
1,5 din volumul reţelelor termice. Volumul orar de apă în reţele termice
se determină pe fiecare contur în parte reieşind din volumul total al
reţelelor şi numărul orelor de funcţionare a sistemului de încălzire şi
aprovizionare cu apă fierbinte. În volumul total al reţelelor termice se
include volumul reţelelor magistrale, de distribuţie, intercartiere şi a
sistemelor interne de alimentare cu căldură a tuturor obiectelor
conectate la sistemul centralizat de încălzire (clădiri administrative,
de menire social-culturală, blocuri locative, case etc.).
  Crem - cheltuielile  privind  retribuirea  muncii  personalului
nemijlocit  încadrat în activitatea de întreţinere, reparaţie  şi
exploatare a reţelelor de transport şi distribuţie şi altui utilaj
aferent activităţii de distribuţie, cheltuielile pentru retribuirea
muncii salariaţilor auxiliari încadraţi în procesul de producţie,
personalului administrativ, de conducere etc. din subdiviziunile de
producţie, inclusiv toate tipurile de premii şi adaosuri conform
sistemelor  de salarizare a întreprinderii. Aceste cheltuieli  se
determină reieşind din numărul personalului nemijlocit încadrat în
procesul activităţii de transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice, nivelul salariului tarifar stabilit în republică pentru prima
categorie de calificare a angajaţilor, coeficientul de ramură, nivelul
de calificare a personalului, regimul şi condiţiile de muncă, cît şi de
alţi factori caracteristici ramurii energetice. Cheltuielile legate de
contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul de
pensii şi de plasare în cîmpul muncii se determină, reieşind din normele
stabilite de legislaţie;
  Cmat - cheltuielile materiale aferente activităţii de transport şi
distribuţie (costul tuturor materialelor şi pieselor de schimb utilizate
pentru asigurarea procesului tehnologic de transportare şi distribuţie a
energiei termice);
  Cîntr - cheltuielile  aferente  întreţinerii,  exploatării  şi
reparaţiei  reţelelor  termice,  utilajului  şi  echipamentului
întreprinderii de distribuţie care cuprind:
  - cheltuielile de menţinere a unităţilor de producţie în stare de
lucru (asistenţă tehnică şi de întreţinere, efectuarea reparaţiilor
curente, medii şi capitale), inclusiv a mijloacelor tehnice de dirijare,
comandă, comunicaţie şi semnalizare referitoare la procesul de producţie;
  - cheltuielile   pentru   asigurarea  respectării   normelor
sanitaro-igienice, menţinerea ordinii în unitatea de producţie;
  - cheltuielile de întreţinere şi exploatare a mijloacelor destinate
protecţiei mediului ambiant în procesul de producere a energiei, plăţile
pentru evacuarea substanţelor poluante în mediul înconjurător;
  - valoarea, uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată utilizate în procesul de producţie, în limita stabilită;
  - cheltuielile aferente perfecţionării tehnologiilor şi organizării
procesului de producţie;
  - cheltuielile necesare asigurării condiţiilor normale de lucru şi a
tehnicii de securitate ce ţin de procesul de producţie şi sînt prevăzute
de legislaţia în vigoare;
  - cheltuielile  de asigurare a pazei unităţilor de producţie,
inclusiv a securităţii antiincendiare;
  - cheltuielile legate de deplasări ale salariaţilor, asigurarea
obligatorie a salariaţilor ocupaţi în sfera de producţie şi a activelor
de producţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  - alte cheltuieli în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  3.3.4. Alte cheltuieli de transport şi distribuţie (Ac) includ
cheltuielile ce ţin de activitatea comercială de deservire a clienţilor
şi contractelor, cheltuielile generale şi administrative de management
şi administrare, alte cheltuieli operaţionale, cheltuielile ce ţin de
fondul de rulment, impozite şi taxe percepute de la întreprinderile de
distribuţie şi care conform legislaţiei se includ în costurile energiei
termice. Aceste cheltuieli se calculează conform formulei:

           Ac = Cc + Cfr + Cga, unde:

  Cc - cheltuielile  comerciale ale întreprinderii de distribuţie
legate de activitatea de comercializare a energiei termice, şi anume:
  - serviciile  de marketing (cheltuielile legate de  încheierea
contractelor de livrare a energiei termice consumatorilor, contractarea
energiei  termice de la producători, contractarea combustibilului,
materialelor, tuturor tipurilor de energie şi apă şi alte resurse
necesare  pentru procesul tehnologic, citirea datelor contoarelor,
emiterea, prelucrarea şi transmiterea consumatorilor a facturilor de
plată, colectarea plăţilor pentru energia consumată);
  - comisioane plătite;
  - cheltuieli  de  reclamă (cheltuielile legate  de  informarea
consumatorilor şi publicului);
  - retribuirea muncii lucrătorilor din subdiviziunile de comerţ;
  - contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul
de pensii şi de plasare în cîmpul muncii aferente acestei categorii de
lucrători;
  - amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie comercială etc.
  Cfr - cheltuielile ce ţin de crearea fondului de rulment.
  Cheltuielile aferente fondului de rulment se calculează pentru
fiecare an conform formulei:
              alfa
           Cfr = ---- x Vv x Rdb, unde:
              365

  alfa - numărul de zile pentru care este necesar de creat fondul de
rulment. Valoarea acestui parametru pentru primul an de valabilitate a
Metodologiei este stabilit la nivel de 30 zile, reieşind din faptul că,
de regulă, 90% din volumul total al energiei termice este livrat
consumatorilor rezidenţiali, care conform actelor normative în vigoare
achită consumul de energie o dată în lună. În anii următori acest indice
poate fi ajustat în dependenţă de rezultatele achitării facturilor
pentru energia termică consumată;
  Vv - valoarea vînzărilor anuale de energie termică consumatorilor;
  Rdb - rata dobînzilor bancare pe termen scurt, stabilită de Banca
Naţională a Moldovei;
  Cga - cheltuielile  generale şi administrative, alte cheltuieli
operaţionale ale întreprinderii.
  Aceste cheltuieli cuprind:
  - cheltuielile   privind  retribuirea  muncii   personalului
întreprinderii, premiile şi sporurile la salariu de orice tip şi se
determină analogic personalului de producţie;
  - contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul
de pensii şi de plasare în cîmpul muncii;
  - întreţinerea  şi  reparaţia mijloacelor fixe  cu  destinaţie
administrativă, gospodărească şi de protecţie a naturii, amortizarea
activelor nemateriale cu destinaţie generală ale întreprinderii;
  - uzura mijloacelor  fixe  cu  destinaţie  administrativă  şi
gospodărească;
  - valoarea, uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată;
  - plata pentru  arenda  curentă a mijloacelor fixe,  activelor
nemateriale şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
  - cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor fixe conservate în
conformitate cu actele normative în vigoare;
  - cheltuielile pentru întreţinerea şi deservirea mijloacelor tehnice
de comandă, semnalizare, telecomunicaţii şi de calcul, care nu se referă
direct la producţie;
  - cheltuielile poştale şi telegrafice, de întreţinere şi exploatare
a staţiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalaţiilor de
dispecerat, radio şi alte tipuri de telecomunicaţii utilizate pentru
administrare;
  - cheltuielile tipografice pentru procurarea rechizitelor de birou,
formularelor de evidenţă, de dări de seamă etc.;
  - plata serviciilor  cu  destinaţie generală şi  administrativă
efectuată de terţe organizaţii, cheltuielile pentru paza obiectelor
administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare;
  - cheltuielile pentru întreţinerea transportului auto de serviciu,
pentru  deplasările  personalului  de  conducere,  cheltuieli  de
reprezentare. Aceste cheltuieli se determină în baza actelor normative
în vigoare, iar în cazul lipsei acestora - în limitele stabilite de
organul  public  central sau local în gestiunea căruia se  află
întreprinderea;
  - cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu
destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în
vigoare;
  - cheltuielile aferente angajării forţei de muncă, pentru serviciile
bancare, burselor de mărfuri, organizaţiilor consultative, juridice,
informaţionale de publicitate şi audit;
  - cheltuielile  pentru  pregătirea şi reciclarea  personalului,
invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie;
  - cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii, procurarea literaturii
speciale, actelor normative şi instructive, abonarea la ediţii speciale
necesare în activitatea de producţie;
  - impozitele şi taxele, conform legislaţiei în vigoare;
  - alte cheltuieli aferente activităţii de producţie a întreprinderii.

       IV. CHELTUIELILE CARE NU SE INCLUD ÎN TARIFE

  În tarifele de livrare a energiei termice nu se includ cheltuielile:
  - pentru efectuarea  lucrărilor  de construcţie,  reconstrucţie,
procurarea,  modernizarea, montarea şi probarea utilajului, pentru
punerea  în  funcţiune a noilor obiective, secţii  şi  agregate,
supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare, alte investiţii
capitale.  Toate  cheltuielile ce ţin de investiţii capitale  se
recuperează prin includerea în tarife a sumei uzurii mijloacelor fixe,
puse în funcţiune ca urmare a valorificării acestor investiţii, precum
şi a rentabilităţii investiţiilor, după cum este descris în capitolul V;
  - pentru remedierea  defectelor  în  lucrările  de  proiectare,
construcţie  şi montaj, revizie (demontare), remedierea defectelor
utilajului  şi deteriorărilor, provocate din vina  producătorilor,
furnizorilor şi organizaţiilor de transport;
  - pentru executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie, pentru
procurarea utilajului, repararea şi întreţinerea fondului de locuinţe,
obiectivelor de menire social-culturală şi altor obiective, ce nu se
referă la producţie;
  - pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi
organizaţii atît în formă de servicii, cît şi suport material sau
financiar;
  - în scopuri de caritate şi sponsorizare;
  - neproductive, rebuturile, delapidările, sancţiunile, amenzile,
penalităţile şi despăgubirile;
  - datoriile dubioase;
  - pentru executarea sau plata lucrărilor (serviciilor) ce nu sînt
legate de activitatea de bază a întreprinderii.

      V. RENTABILITATEA ACTIVELOR NOI (INVESTIŢIILOR)

  Prezenta Metodologie  prevede cointeresarea întreprinderilor  în
efectuarea  investiţiilor.  Din  aceste considerente,  şi  conform
principiilor economiei de piaţă, se prevede stabilirea unui nivel
rezonabil de rentabilitate în funcţie de mijloacele investite de
întreprindere în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia sistemului de
asigurare cu energie termică. Rentabilitatea (profitul) investiţiilor
efectuate de către întreprinderi se calculează reieşind din valoarea
investiţiilor nete efectuate şi rata rentabilităţii acestor investiţii,
adică:

             P = VNI x Rr, unde:

  VNI - valoarea netă a noilor investiţii (mijloacelor fixe date în
exploatare) efectuate de către întreprinderi în perioada de valabilitate
a Metodologiei în cauză, care se calculează după formulă:

          VNI = SumaVII - SumaDFA, unde:

  SumaVII - valoarea iniţială a activelor pe termen lung date în
exploatare în rezultatul noilor investiţii în perioada de timp de la
punerea în aplicare a prezentei Metodologii, începînd cu anul 2003, şi
pînă în anul pentru care se calculează tarifele;
  SumaDFA - suma uzurii pentru perioada de timp de la aplicarea
prezentei Metodologii pînă în anul pentru care se stabilesc tarifele,
calculată la activele pe termen lung date în exploatare în rezultatul
noilor investiţii în această perioadă;
  Rr - rata de rentabilitate aplicată la noile investiţii. Pentru
investiţiile  efectuate în primul an de valabilitate a prezentei
Metodologii Rr este egală cu 23%.
  Pentru investiţiile efectuate în anii următori rata de rentabilitate
este stabilită:
  - la investiţiile efectuate din sursele proprii ale întreprinderilor
- la nivelul ratei medii a dobînzii aplicate în anul respectiv la
Bonurile de Trezorerie ale Republicii Moldova cu termen de circulaţie de
364 zile;
  - la investiţiile efectuate din credite bancare şi împrumuturi - la
nivelul ratelor medii a dobînzilor bancare de lungă durată (5 şi mai
mulţi  ani), stabilit de Banca Naţională a Moldovei pentru anul
respectiv, plus maximum 5 puncte.
  Prezenta Metodologie prevede că pentru efectuarea investiţiilor,
întreprinderile vor utiliza în primul rînd sursele proprii (fondurile de
amortizare) şi doar numai în cazul insuficienţei acestora vor apela la
credite şi împrumuturi.

      VI. APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR

  6.1. Conform  prezentei Metodologii tarifele sînt calculate de
întreprinderi şi prezentate spre aprobare autorităţilor abilitate cu
funcţia  de  reglementare a tarifelor (Agenţia  Naţională  pentru
Reglementare  în Energetică (ANRE), autorităţile publice  locale).
Întreprinderile ale căror tarife sînt aprobate de ANRE, prezintă
calculele şi toate materialele necesare de stabilire a tarifelor în
strictă conformitate cu Regulamentul privind procedurile şi regulile de
ajustare a tarifelor la serviciile reglementate de ANRE, iar cele ale
căror tarife sînt aprobate de către autorităţile publice locale -
conform regulilor şi procedurilor stabilite de către aceste organe.
Autorităţile de reglementare, în baza prezentei Metodologii, efectuează
analiza  corespunzătoare,  actualizarea,  aprobarea  şi  publicarea
tarifelor, care vor intra în vigoare în perioada ce urmează.
  6.2. Devierile financiare (D) vor fi calculate în fiecare an de
gestiune pentru a reflecta impactul financiar al divergenţelor dintre
valorile admise la aprobarea tarifelor şi cele înregistrate real în anul
precedent (costurile aferente procurării şi producerii energiei termice,
volumul energiei termice livrate consumatorilor etc.).
  6.3. Tarifele sînt aprobate la nivel mediu pentru întreaga perioadă
a unui an calendaristic, de regulă, înainte de începerea sezonului de
încălzire. Actualizarea tarifelor este efectuată anual, după prezentarea
de către întreprinderi a raportului financiar pe anul precedent şi a
materialelor necesare pentru revizuirea tarifelor.
  6.4. În scopul  excluderii  posibilităţilor de  discriminare  a
consumatorilor, tarifele aprobate conform prezentei Metodologii sînt
tarife plafon, unice pentru toate categoriile de consumatori, şi nu pot
fi depăşite de către întreprindere.
  6.5. Întreprinderile au dreptul să solicite ajustarea extraordinară
a tarifelor în decursul anului, dacă există factori obiectivi (care nu
pot fi controlaţi) care justifică o astfel de actualizare şi care pot
duce la o deviere de 3 şi mai mult la sută a costului de furnizare a
energiei termice stabilit iniţial în tarife. În aşa caz, întreprinderile
prezintă organului de reglementare o analiză a devierilor dintre datele
aplicate la calcularea tarifelor şi cele efectiv înregistrate.
  6.6. Actualizarea tarifelor este efectuată la cererea oficială a
întreprinderii sau la iniţiativa organului abilitat cu dreptul de
aprobare a tarifelor.