Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie termică

Acte necesare pentru eliberarea licenţei

Pentru obținerea sau prelungirea licenței pentru producerea, distribuția, sau furnizarea energiei termice, conducătorul întreprinderii, sau persoana împuternicită de acesta, depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare),o Declaraţie, la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate. Declaraţia, cererea reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md. Solicitanții licențelor pentru activitatea de producere, distribuție, sau furnizare a energiei termice, anexează la declarație următoarele documente:

  1. Să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
  2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
  3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 alin.(1) din Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase);
  4. Documente care confirmă deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unei centrale electrice de termoficare, a unei unități de cogenerare de înaltă eficienţă, a unor centrale termice, inclusiv a centralelor termice de producere a energiei termice din surse regenerabile sau reţele termice, după caz (proces-verbal de recepție finală a obiectului, extras din Registrul bunurilor imobile etc.). Dreptul de folosinţă se confirmă printr-un acord scris, încheiat cu un proprietar de tehnologii şi utilaje, valabil cel puţin pentru perioada pentru care se solicită licenţa (art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
  5. Lista și adresa obiectivelor conectate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (art. 19 din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
  6. Situații financiare pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii afacerii (art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
  7. Documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă (art. 20 alin. (2) lit. c) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
  8. Copia buletinului de identitate al administratorului/managerului (art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
  9. Copia diplomei administratorului/managerului întreprinderii pentru a demonstra absolvirea studiilor superioare (art. 20 alin. (3) lit. b) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
  10. Cazierul judiciar al administratorului/managerului întreprinderii (art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).

Notă: Documentele menţionate mai sus se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat