Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energie regenerabilă

Acte necesare pentru eliberarea licenţei

Conform prevedrilor art.21 din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, nr.10 din 26.02.2016, Producerea energiei electrice din surse regenerabile, producerea energiei termice din surse regenerabile, producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi producerea biocarburantului ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale, sunt activități care se supun licenţierii.

Activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile se desfăşoară în baza licenţei pentru producerea energiei electrice, eliberată de ANRE în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică.

Pentru a obţine licenţă pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
 2. b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. c) să fie dotat tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să dispună de centrală electrică, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi faptul că centrala electrică corespunde cerinţelor tehnice stabilite prin lege, (la cerere, licența poate fi obținută pînă la construcţia centralei electrice, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în Legea cu privire la energia electrică);
 4. d) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.

Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 1. a) să aibă studii superioare;
 2. b) să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Activitatea de producere a energiei termice din surse regenerabile se desfăşoară în baza licenţei eliberate de ANRE în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

Pentru a obţine licenţă pentru producerea energiei termice din surse regenerabile, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să prezinte dovezi că deţine în proprietate sau în folosinţă o centrală electrică de termoficare, o unitate de cogenerare de înaltă eficienţă, o centrală termică, inclusiv o centrală termică de producere a energiei termice din surse regenerabile sau reţele termice, după caz. Dreptul de folosinţă se confirmă printr-un acord scris, încheiat cu un proprietar de tehnologii şi utilaje, valabil cel puţin pentru perioada pentru care se solicită licența (la cerere, licența poate fi obținută pînă la construcţia centralei termice, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării);
 2. b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. c) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 1. a) să aibă şedere permanentă în Republica Moldova;
 2. b) să aibă studii superioare;
 3. c) să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal;

Activitatea de producere a biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale se desfăşoară în baza licenţei pentru producerea gazelor naturale, eliberată de ANRE în conformitate cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale.

Pentru a obţine licenţă pentru producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
 2. b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. c) să fie dotat tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să deţină instalaţie de producere, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi faptul că instalaţia de producere corespunde cerinţelor tehnice stabilite prin lege, (la cerere, licența poate fi obținută pînă la construcţia instalaţiei de producere, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în Legea cu privire la gazele naturale);
 4. d) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.

Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 1. a) să aibă studii superioare;
 2. b) să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul gazelor naturale sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Licenţa pentru producerea biocarburantului poate fi obţinută de solicitant, la cerere, pînă la construcţia instalaţiei de producere a biocarburantului, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute la art.21 alin.(6) din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, nr.10 din 26.02.2016.

În acest caz, dacă în termen de 2 ani de la obţinerea licenţei titularul de licenţă nu a finalizat construcţia instalaţiei de producere a biocarburantului, licenţa eliberată acestuia se retrage din oficiu prin hotărîrea Agenţiei.

Pentru obţinerea licenţei, solicitantul depune la ANRE, personal, prin scrisoare recomandată sau prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) o Declaraţie după modelul stabilit de ANRE, semnată de persoana care depune declaraţia.

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat