Документы, необходимые для выдачи лицензии

Последнее обновление: 6 августа 2014 г.

Licenţele pentru producerea combustibilului regenerabil se acordă producătorilor autorizaţi de combustibil regenerabil. Producătorul autorizat de combustibil regenerabil este persoana juridică care are dreptul să producă şi să comercializeze combustibilul regenerabil, pe care îl produce, operatorilor pieţei produselor petroliere în condiţiile stabilite de actele legislative şi alte acte normative (art.3 din Legea energiei regenerabile nr.160/2007).

I. Pentru obţinerea licenţei, persoana respectivă depune la ANRE, personal, prin scrisoare recomandată sau prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) o Declaraţie după modelul stabilit de ANRE, semnată de persoana care depune declaraţia. Declaraţia, cerere reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md ……

II. La declaraţie solicitantul de licenţă anexează următoarele documente:

1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali).

2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei (art.10 din Legea nr.451/30.07.2001).

3. Demersul organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind corectitudinea

desfăşurării activităţii în domeniul securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea

116/18.05.2012).

4. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul

securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012).

5. Raportul financiar anual (cu anexele 1, 2, 3, 4, 5 la SNC-5) sau extrasul din contul

bancar în cazul iniţierii afacerii (art.16 alin.(2) din Legea nr. 123/2009 cu privire la gazele naturale).

6. Documente ce confirmă dispunere de mijloace tehnice (instalaţii de producere) (art.16 alin. (2) din Legea nr.123/2009).

7. Documente ce confirmă dispunere de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa (art.16 alin. (2) din Legea nr.123/2009).

8. Copia diplomei privind studiile universitare în domeniu a managerului (art.16 alin. (3) din Legea nr.123/2009).

9. Copia carnetului de muncă de tip nou şi tip vechi al managerului (art.16 alin. (3) din Legea nr.123/2009).

10. Cazierul judiciar al managerului (art. 16 din Legea nr. 123/2009).

11. Copia buletinului de identitate al managerului.

Notă:

Toate documentele menţionate mai sus se depun în copie, cu prezentarea originalelor acestor documente pentru confirmarea veridicităţii copiei documentului depus. Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei.

Информация представлена Департаментом по юридическим вопросам и лицензированию