Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante

23 Iulie 2014

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de consultant principal în Secţia juridică, Departamentul juridic şi licenţiere - 2 unităţi.

1. Scopul general şi sarcinile de bază:

 • scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii ANRE şi respectarea uniformă a legislaţiei întru realizarea optimă a obiectivelor Agenţiei.
 • sarcinile de bază ale funcţiei:
  • acordarea suportului juridic privind chestiunile ce ţin de competenţa ANRE;
  • reprezentarea în modul stabilit de legislaţie a intereselor ANRE.

2. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante în cadrul ANRE
  2.1. Condiţii generale:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Lipsa antecedentelor penale;

  2.2. Cerinţe specifice față de candidați:

 • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul energetic, civil, procedură civilă, penal, procedură penală, legislaţia muncii, etc.
 • Experiență de lucru într-un post similar minim 3 ani;
 • Competenţe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilităţi de utilizare a PC la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) şi aplicaţii online;
 • Posedarea limbilor: română, rusă – avansat, engleza – avantaj;
 • Respectarea termenilor, lucru eficient în condiţii de stres, flexibilitate, abilităţi de soluţionare rapidă a problemelor, de a efectua o varietate de sarcini, capacităţi de comunicare, responsabilitate, relaţionare interpersonală, entuziasm şi etică profesională, iniţiativă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.

  2.3. Sarcini de bază:

 • Asigură activitatea juridică a ANRE;
 • Coordonează procesul de implementare a actelor legislative şi normative din domeniu precum și procesul de îndeplinire a atribuțiilor ANRE;
 • Reprezintă în modul stabilit de legislație interesele ANRE;
 • Examinează petițiile, plîngerile, contestările, reclamațiile, cererile prealabile, cererile de chemare în judecată, recursurile, apelurile, hotărîrile judecătorești, încheierile, titlurile executorii și alte acte ale instanțelor de judecată;
 • Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic ale ANRE;
 • Acordă asistență juridică în cadrul încheierii, modificării și rezilierii contractelor la care Agenţia este parte.

3. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • declaraţia cu privire la lipsa antecedentelor penale.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).

4. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este 12.08.2014, ora 17-00.

5. Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
mun. Chișinău, str. Columna 90, bir. 220, tel. 0 22 852 908 sau la următoarea adresă
de e-mail:  inicolaev@anre.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi recepționarea documentelor: 
Irina Nicolaev, Sef Serviciu resurse umane, tel. 0 22 852 908.