Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului Perioada  consultării publice Documente aferente
1.  Proiectul Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate 28.06.2017-19.07.2017

Nota informativă

AIR

Proiectul Regulamentului

Sinteza recomandarilor

2  Regulamentului cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență  

 Proiect

 AIR

 Sinteza recomandărilor

3

 Notă informativă privind tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal” Ungheni

   Notă
4  

 Notă informativă privind tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”

   Notă

5

 Nota informativă privind prețurile la producerea energiei electrice tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „CET- Nord” în anul 2017  

 Notă informativă

 Notă

 Tarif aprobat la energia electrică produsă

 Tarif energie termică livrată

6  Notă informativă privind calculul tarifelor pentru serviciile de distribuție a energiei electrice prestate de S.A. ,,RED Nord” și S.A. ,,RED Nord-Vest” și a tarifelor de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”  

 Notă informativă

 Tarife aprobate S.A. ,,RED Nord”

 Tarife aprobate S.A. ,,RED Nord-Vest”

 Tarife aprobate S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”

6  Notă informativă privind solicitările Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate  

 Notă informativă

 Tarife aprobate

7  Nota informativă privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2017  

 Notă informativă

 Tarif pentru energia termică livrată

8  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie și de furnizare a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite Î.C.S. ”RED Union Fenosa” S.A. și furnizorul de energie electrică Î.C.S.„Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.     Proiect de ajustare a tarifelor
9  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite RED Nord” S.A.    Proiect de ajustare a tarifelor
10  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite RED Nord-Vest” S.A.    Proiect de ajustare a tarifelor
8  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de furnizare a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite ”FEE RED Nord” S.A.    Proiect de ajustare a tarifelor
9  Proiect de ajustare a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către ”CET Nord” S.A.    Proiect de ajustare
10  Proiect de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă de ”CET Nord” S.A.  

 Proiect de ajustare

 Structura pretului la e/e

11  Proiect de ajustare a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către ”TERMOELECTRICA” S.A.  

 

 Proiect de ajustare 

Evaluarea pierderilor de căldură în rețelele termice din m. Chișinău

12

 Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic

 

 Proiect

 Anexe

 Sinteza obiecțiilor 

 Tabel de concordanță

 Hotărîre

13

REGULAMENTUL PRIVIND FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

 

 Proiect de regulament

 Notă

 AIR

 Tabel de sinteză

14

REGULAMENTUL cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

 

 Proiect de regulament

 Notă

 AIR

 Tabel de sinteză

 

15 Examinarea proiectul de aprobare a prețului reglementat pentru producerea energiei electrice de către S. A. „Termoelectrica”  

Nota informativă

Structura preţului

16 Regulamentul privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor   

Notă informativă

Proiectul de regulament

AIR

Sinteza recomandărilor

Tabel de concordanță

17 Examinarea proiectului de tarif pentru livrarea energiei termice consumatorilor de către Î.M. "Termogaz Bălţi".  

Nota Informativă

Solicitarea operatorului

Structura tarifului

18 Examinarea proiectului de tarif pentru livrarea energiei termice consumatorilor de către S.A. „Comgaz Plus”  

Nota Informativă

Solicitarea operatorului

Structura tarifului

19 Examinarea proiectului de tarif pentru livrarea energiei termice consumatorilor de către Î.M. a "Rețelelor şi Centralelor Termice Comrat"  

Nota Informativă

Solicitarea operatorului

Structura tarifului

20

  Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Notă informativă

Regulament

AIR

Sinteza recomandarilor

21  Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică    Proiect de regulament
22 Proiectulul de Regulament  privind calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice  

Notă informativă

Regulament

AIR

Tabel de sinteză

23 Proiectul de Regulament privind privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor  

Notă informativă

Regulament

AIR

Anexe regulament

Tabel de sinteză

Tabel sinteza propuneri suplimentare

24

Proiectului de Regulament cu privirela stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă  

Notă informativă

AIR

Sinteza recomandărilor

Proiect

25  Proiectul  metodologiei formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere  

Notă informativă

Metodologia formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

AIR

Sinteza obiecțiilor Metodologia prețuri produse petroliere 

26

Notă informativă privind determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice în anul 2016

 

Nota informativa

Calculul tarifelor la energia electrică pentru anul 2016

27 Examinarea proiectului de modificare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale.  

Proiect de modificare

AIR

Sinteza recomandărilor

28 Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori  

Nota informativa proiect Metodologie tarife servicii auxiliare

HC ANRE Metodologie tarife servicii auxiliare apa canal Rom

HC ANRE Metodologie tarife servicii auxiliare apa canal Rus

Proiect Metodologie servicii auxiliare Final

AIR proiect Metodologie servicii auxiliare apa canalizare

Sinteza propuneri proiect Metodologiei tarife

29

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Nota informativa proiect Regulament furnizare apa canalizare

HC ANRE Regulament serviciu public apa Rom

HC ANRE Regulament serviciu public apa Rus

Proiect Regulament serviciul public apa canalizare Final

AIR proiect Regulament serviciu public apa canalizare

Sinteza propunerilor la proiectul Regulament serviciu public alimentare apa canalizare

30 Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice  

PROIECT modificare regul calitate RO

PROIECT modificare regul calitate RU

Notă informativă Regulament calitate 

HC Proiect Modificare Regul. calitate  Rom 2014

HC Proiect Modificare Regul. calitate Rus 2014

Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare

Sinteza recomandărilor

31

Proiectul de modificare şi completare a Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport 

 

PROIECT Norme tehnice RO

PROIECT Norme tehnice RU

Notă informativă NORME Tehnice RET

HC Proiect Modificare Norme Tehnice RET  Rom 2015

HC Proiect Modificare Norme Tehnice RET Rus 2015

AIR proiect modificare Norme tehnice RET

Sinteza recomnadarilor Norme tehnice ale retelei de transport

32

Regulile Pieţei Energiei Electrice

 

PROIECT Regulile pieții EE_ RO  final

PROIECT Regulile Pieții ee RU final

Nota informativa Proiect Regulile pietei

Hotarirea CA _ RP_ Rom

HOT_ CA_ RP_ Rus 2015

AIR Proiect Regulile Piete Energiei 2Electrice 2014

Sinteza recomandărilor Regulile pietei

33 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.  

Proiectul Metodologiei

Proiect Hotărârii CA

AIR

Sinteza propunerilor

Notă informativă

34 Proiectului Metodologiei cu privire la determinarea valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă.  

Proiectul Metodologiei

Proiect Hotărârii CA

AIR

Sinteza propunerilor

35 Examinarea proiectului modificărilor şi completărilor la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011   

Proiectul modificărilor și completărilor la regulament

Proiect HC Regulament furnizare 

AIR

Sinteza propunerilor

Notă informativă

36 Proiectul Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali.  

Proiectul regulamentului de schimbare a furnizorului de gaze naturale

Proiect Hotărâre CA schimbare furnizor

AIR

Sinteza recomandărilor

Notă informativă

37 Informațiile de ordin economic și tehnic referitoare la funcționarea sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicității de către titularii de licențe 18.01.2013-07.02.2013

Proiectul Hotărârii CA 

Lista indicatorilor

Sinteza recomandărilor

Notă:
Documentele publicate în secţiunea Proiecte supuse aprobării sunt versiunile actelor normative care urmează să fie examinate şi aprobate de Consiliul de Administraţie al ANRE. Actele aprobate pot fi accesate pe site-ul ANRE, secţiunea Acte normative emise de ANRE .