ANRE a aprobat o nouă Metodologie de calcul a tarifelor la gazele naturale

1 Octombrie 2009

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 1 octombrie, în şedinţă publică, o nouă metodologie de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale. Ea a fost adoptată în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a metodologiei existente şi va fi aplicată în următorii cinci ani pentru toate întreprinderile din sectorul de gaze.
Documentul a fost elaborat în baza metodologiei precedente, a experienţei acumulate în ultimii cinci ani de activitate a întreprinderilor din sector, a practicilor aplicate în ţările din regiune, precum şi a propunerilor parvenite de la participanţii la piaţa de gaze, de la ministere, patronate, sindicate şi asociaţii de protecţie a consumatorilor. Vadim Ceban, director general al ANRE, a menţionat în cadrul şedinţei că noul act normativ a fost adus în concordanţă cu prevederile directivelor Uniunii Europene în domeniul gazelor naturale şi este bazat pe principiul economic de acoperire a costurilor reale, aferente procurărilor de gaze, consumurilor şi cheltuielilor necesare pentru prestarea serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali.
Noua metodologie stabileşte structura, modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile menţionate, formulele de calcul a componentelor tarifare, de determinare a veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor reglementate, a rentabilităţii şi a tarifelor finale. Ea descrie în detalii metoda de determinare a tarifelor diferenţiate, în funcţie de reţelele de distribuţie (de presiune înaltă, medie şi joasă) la care sunt conectate instalaţiile de utilizare a gazelor ce aparţin consumatorilor. Vadim Ceban a accentuat că aplicarea acestei metode va da posibilitate de a trece treptat la stabilirea tarifelor reale pentru fiecare categorie de consumatori şi de a elimina practica actuală de subvenţionare a unor categorii de consumatori din contul altora.
Documentul prevede, de asemenea, aplicarea unei metode noi de determinare a ratei de rentabilitate pentru toate întreprinderile din sector în baza Costului Mediu Ponderat al Capitalului (WACC), model care se aplică în majoritatea ţărilor europene. În metodologia actuală acest indicator este bazat pe rata aplicată la hârtiile de valoare ale statului cu un termen de circulaţie de peste 364 zile, rată care nu reflectă situaţia reală pe piaţa financiară şi nu stimulează atragerea investiţiilor în sector. ANRE consideră că noua metodă va conduce la optimizarea costurilor de capital, crearea condiţiilor egale pentru întreprinderile din sector şi potenţialii investitori şi va da posibilitate de a atrage investiţii în dezvoltarea acestui sector. Totodată, noua metodologie stabileşte principii concrete de elaborare, aprobare, implementare şi includere în tarif a investiţiilor efectuate de întreprinderile din sector. Ea obligă aceste întreprinderi să utilizeze uzura acumulată a activelor existente doar pentru efectuarea a noi investiţii, dintre care nu mai puţin de 70% - pentru reabilitarea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale.
Actul normativ conţine şi o nouă metodă de determinare şi includere în tarif a consumurilor şi cheltuielilor legate de procurarea şi transportarea gazelor naturale pentru consumatorii din R. Moldova, precum şi pentru tranzitarea gazelor în alte ţări. Astfel, dacă actuala metodologie prevede reducerea preţului de achiziţie a gazelor naturale procurate pentru R. Moldova din contul veniturilor obţinute de SA „Moldovagaz”de la tranzitarea gazelor naturale în alte ţări şi reflectarea integrală a cheltuielilor legate de tranzitare în tariful de transport aplicat pentru consumatorii din R. Moldova, atunci noua metodologie stipulează achitarea integrală de către „Moldovagaz” a preţului de achiziţie a gazelor, stabilit în contractul de procurare, iar de către SAD „Gazprom” a serviciului de tranzitare a gazelor. Această abordare va permite de a determina corect veniturile şi cheltuielile pentru fiecare tip de activitate în parte şi, totodată, va crea premize pentru ca consumatorii să achite gazele la costul lor real.
Proiectul metodologiei a fost examinat şi avizat de toate întreprinderile din sectorul de gaze, de ministerele de resort, patronate, sindicate, organizaţii de protecţie a drepturilor consumatorilor, expus pe pagina de Internet a ANRE, discutat la multiple şedinţe de lucru, iar ulterior avizat pozitiv de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Ea va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
Serviciul de presă al ANRE
1 octombrie 2009.