Acte necesare pentru eliberarea licenţei pe piata alimentării cu apă şi canalizare

 1. Pentru obținerea sau prelungirea licenței pentru serviciul public de alimentarea cu apă și de canalizare,  conducătorul întreprinderii, sau persoana împuternicită de acesta, depune la ANRE personal sau prin scrisoare recomandată o Declaraţiecerere reperfectare de modelul stabilit de ANRE, semnată  de persoana care depune declarația.
 2. Solicitanții licențelor pentru activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, anexează la declarație următoarele documente:
 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).
 2. Extras din Registrul  de stat al persoanelor juridice eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei.
 3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 alin.(1), lit. b) din Legea nr.116  din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase).
 4. Raportul financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii activităţii de întreprinzător (art. 32 alin. (3)  lit. b)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare).
 5. Documente care confirmă că dispune de reţele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, după caz (Contractul de transmitere în gestiune a obiectivelor, Decizia autorității publice locale privind transmiterea obiectivelor  la balanța întreprinderii, Actul de recepţie finală, contractul de cumpărare, cesiune, închiriere etc.) ( art. 32 alin. (3)  lit. c)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare).
 6.  Documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă ( art. 32 alin. (3)  lit. d)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare).
 7.  Avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei consumului de apă (art. 32 alin. (3)  lit. e)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare).
 8. Copia buletinului de identitate al conducătorului/managerului.
 9. Procura, după caz (art. 10 alin. (1)  din  Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).

 

Notă: Toate documentele menționate mai sus se depun în copie, cu prezentarea originalelor acestor documente  pentru confirmarea veridicității  copiei documentului depus.