L E G E

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

nr. 303  din  13.12.2013

 

Monitorul Oficial nr.60-65/123 din 14.03.2014

 

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii

Articolul 2. Obiectul și domeniul de aplicare

Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Articolul 4. Noțiuni principale

 

Capitolul II

COMPETENȚE ADMINISTRATIVE ȘI DE REGLEMENTARE

Articolul 5. Competența Guvernului

Articolul 6. Competența organului central de specialitate al administrației publice în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Articolul 7. Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Articolul 8. Competența autorităților administrației publice locale

Articolul 9. Supravegherea și controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Capitolul III

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Articolul 10. Principiile de înființare, organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Articolul 12. Gestiunea directă

Articolul 13. Gestiunea delegată

 

Capitolul IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI ȘI ALE CONSUMATORULUI

LA FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

ȘI DE CANALIZARE

Articolul 14. Atribuțiile operatorului

Articolul 15. Obligațiile operatorului

Articolul 16. Drepturile operatorului

Articolul 17. Obligațiile consumatorului

Articolul 18. Drepturile consumatorului

 

Capitolul V

FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă

Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică

Articolul 21. Alimentarea cu apă în situații excepționale

Articolul 22. Evacuarea apelor uzate

Articolul 23. Întreruperi și limitări la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare

Articolul 24. Conectarea neautorizată a obiectelor consumatorului la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare

Articolul 25. Zonele de protecție

Articolul 26. Evidența apei furnizate consumatorului și a apei uzate evacuate în sistemul de canalizare

.">Articolul 27. Facturarea și achitarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator, gestionarul blocului locativ și consumator

Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în blocurile locative

Articolul 30. Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Articolul 31. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Capitolul VI

PROCEDURA DE OBȚINERE A LICENȚELOR DE CĂTRE OPERATORI

Articolul 32. Condițiile și procedura de obținere a licențelor

Articolul 33. Modificarea, suspendarea temporară a licenței și reluarea valabilității ei

Articolul 34. Retragerea licenței

 

Capitolul VII

REGLEMENTAREA TARIFELOR ȘI FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE ALIMENTARE CU APĂ, DE CANALIZARE ȘI DE EPURARE

A APELOR UZATE

Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate

Articolul 36. Finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Capitolul VIII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 37. Reorganizarea și lichidarea operatorului

Articolul 38. Responsabilități și sancțiuni

Articolul 39. Intrarea în vigoare

 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii

Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea, reglementarea și monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare și de epurare a apelor uzate menajere și industriale (în continuare – serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare) în condiții de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparență, cu respectarea normelor de calitate, de securitate și de protecție a mediului.

 

Articolul 2. Obiectul și domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege reglementează:

a) activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

b) exploatarea, întreținerea, extinderea și funcționarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

c) determinarea și aprobarea tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

d) securitatea și fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;

e) protecția drepturilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

f) accesul nediscriminatoriu garantat pentru toate persoanele fizice și juridice la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în condiții contractuale și în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative în domeniu.

(2) Prezenta lege stabilește competențele autorităților publice centrale și locale în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, autorității publice centrale de reglementare, precum și drepturile și obligațiile consumatorilor și ale operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în localități, alte prevederi ce țin de funcționarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat de operatori la nivel de regiuni, raioane, municipii, orașe, sate și comune, indiferent de forma juridică de organizare a lor.

 

Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

(1) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau tehnologice la toți consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localități, precum și în scopul colectării, transportului, epurării și evacuării apelor uzate.

(2) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se gestionează de autoritățile administrației publice locale pentru satisfacerea necesităților colectivităților locale.

(3) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează prin crearea și exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) În localitățile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu apă.

 

Articolul 4. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

aducțiune – sistem constructiv prin care se asigură transportul apei în deplină securitate de la captare la rezervor;

apă tehnologic㠖 apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.);

ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care provin din metabolismul uman, din activități menajere și igienico-sanitare și care sînt deversate în sistemul de canalizare;

apă industrială uzat㠖 apă uzată care provine din procesul industrial de producție;

aviz de branșare/racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operator, în care se indică condițiile tehnice și economice, optime, inclusiv punctul de branșare/racordare, precum și lucrările pe care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul pentru branșarea/racordarea instalației sale interne de apă și/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare;

avizare a tarifelor – activitate de analiză și de verificare a corectitudinii tarifelor calculate de operatori, desfășurată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare și de modificare a tarifelor și cu emiterea avizelor privind cuantumul tarifelor pentru a fi aprobate de consiliile locale;

branșament de ap㠖 parte din rețeaua publică de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție a apei și instalația internă de apă a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator. Execuția branșamentului se asigură fie de către operator, fie de către utilizator, în funcție de amplasamentul punctului de delimitare a instalațiilor și numai în baza unei documentații avizate de către operator și cu respectarea dreptului de proprietate. În cazuri temeinic justificate de către utilizator sau operator și cînd condițiile tehnice nu permit altă soluție, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la același branșament;

branșare/racordare – realizare de către operatorul rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare a unei conectări permanente a instalației interne de apă și/sau de canalizare a consumatorului la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare;

cămin de vizitare – construcție subterană realizată pentru protejarea și accesul la robinetele de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.;

conectare neautorizat㠖 racordare neautorizată de către persoane fizice sau juridice a instalațiilor interne de apă și/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare;

consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul;

consumator casnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat de operator, în bază de contract, pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;

consum fraudulos – consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectarea neautorizată a instalațiilor interne de apă și/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu apă și/sau de canalizare al operatorului, prin evitarea contorului sau prin implicarea în funcționarea contorului, prin încălcarea regulilor de folosire a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și în lipsa contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

contor (apometru) – aparat pentru măsurarea volumului de apă potabilă/ tehnologică livrată consumatorului sau a volumului de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare;

instalații interne de ap㠖 totalitatea instalațiilor de aprovizionare cu apă aflate în proprietatea sau în administrarea consumatorului și amplasate după punctul de delimitare, prin care se asigură utilizarea apei de către consumator;

instalații interne de canalizare – totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, ce asigură preluarea și transportarea apei uzate de la instalațiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public de canalizare;

operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează și întreține un sistem public de alimentare cu apă și de canalizare și furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract;

preepurare – epurare a oricărei cantități de apă uzată, alta decît apa menajeră uzată, dacă nu are calități corespunzătoare normelor locale în vigoare, înainte de intrarea lor în rețeaua publică de canalizare;

punct de delimitare – loc în care instalația internă de apă și/sau de canalizare a consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcție de dreptul de proprietate. Punctul de delimitare se stabilește în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. La casele de locuit individuale, punctul de delimitare se stabilește la ieșirea din contorul instalat în căminul de branșare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branșare este parte componentă a instalației interne de apă și aparține consumatorului. La blocurile locative, punctul de delimitare se stabilește la ieșirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branșare eliberat de către operator. Pentru rețelele de canalizare, punctul de delimitare este căminul de racord la rețeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate;

racord de canalizare – canal colector ce asigură legătura dintre instalația interioară de canalizare a consumatorului și colectorul de canalizare public;

regiune – entitate teritorială definită de un bazin hidrografic localitățile din a cărui arie beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat de către un operator;

rețea de canalizare – construcție din canale colectoare, construcții-anexă etc., care asigură colectarea și transportul apei de canalizare la stația de epurare;

rețea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale colectoare și conducte, cămine și construcții-anexă, care asigură preluarea, evacuarea și transportul apei uzate de la 2 sau de la mai mulți consumatori. Nu constituie rețele publice branșamentele de apă, racordurile de canalizare, rețelele de apă și de canalizare aflate după punctul de delimitare, rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare aferente unui bloc locativ, chiar dacă acesta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, rețelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituții publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile, indiferent de destinație, rețelele aferente unei platforme industriale, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

rețea publică de distribuție a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din rețeaua de conducte, armaturi și din construcții-anexă, care asigură distribuția apei către doi sau mai mulți consumatori;

rețea publică de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din rețeaua de conducte magistrale, armaturi și din construcții-anexă, care asigură transportul apei;

serviciu auxiliar – serviciu adițional furnizat de către operator consumatorilor pentru a asigura acestora dreptul la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate;

serviciu public de alimentare cu ap㠖 totalitate a activităților necesare pentru captarea apei brute din surse de suprafață sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile și/sau tehnologice, înmagazinarea apei, distribuția apei potabile și/sau tehnologice;

serviciu public de canalizare – totalitate a activităților necesare pentru colectarea, transportarea și evacuarea apelor uzate de la consumatori la stațiile de epurare, pentru epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;

sistem public de alimentare cu ap㠖 ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, rețele publice de transport al apei, rețele publice de distribuție a apei;

sistem public de canalizare – ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar;

studiu de fezabilitate – document elaborat pentru o investiție în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, ce prezintă o analiză a capacității de a dezvolta și finaliza cu succes un proiect prin luarea în considerare a tuturor factorilor tehnici, financiari, de mediu, socioeconomici și instituționali;

tarif distinct – tarif aprobat de consiliul local sau, după caz, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ce include costurile justificate ale operatorului pentru achiziționarea și instalarea primară a unui contor într-un apartament din blocul locativ. Tariful distinct se determină în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare furnizate de operator, aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

tarif pentru branșare/racordare – sumă achitată de consumator operatorului rețelei publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare pentru acoperirea cheltuielilor necesare branșării/racordării instalației interne de apă și/sau de canalizare, pentru procurarea materialelor și efectuarea lucrărilor necesare racordării, determinată în conformitate cu metodologia aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

Capitolul II

COMPETENȚE ADMINISTRATIVE ȘI DE REGLEMENTARE

Articolul 5. Competența Guvernului

(1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare conform programului de guvernare.

(2) Guvernul își exercită atribuțiile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin:

a) inițierea și prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de acte legislative privind reglementarea activității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu concepțiile privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul și amenajarea teritoriului, protecția și conservarea mediului;

c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu de concurență, atragerea capitalului privat, promovarea de parteneriat public-privat și a privatizării.

(3) Guvernul sprijină autoritățile administrației publice locale în vederea înființării, dezvoltării și îmbunătățirii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, promovării parteneriatului și asocierii unităților administrativ-teritoriale pentru crearea și exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin intermediul organelor centrale de specialitate ale administrației publice, sub formă de asistențe tehnice și/sau financiare, metodologice și consultativ-informaționale, în condițiile legii.

 

Articolul 6. Competența organului central de specialitate al administrației publice în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (în continuare – organ central de specialitate):

a) elaborează și promovează politica de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

b) elaborează și promovează programe anuale de activități în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, finanțate de la bugetul de stat sau de instituțiile și organizațiile financiare internaționale;

c) întreprinde măsuri de rigoare ce țin de implementarea prevederilor politicii naționale în domeniul resurselor de apă și în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul resurselor de apă și care sînt necesare pentru atragerea investițiilor la construcția obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare;

e) elaborează și participă la implementarea actelor legislative și a altor acte normative în domeniu;

f) contribuie la implementarea realizărilor științifice și tehnologice în domeniul de alimentare cu apă și de canalizare;

g) acumulează și analizează sistematic informația privind situația în domeniu și informează despre aceasta Guvernul.

 

Articolul 7. Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

(1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenție). Agenția își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Agenția exercită următoarele atribuții:

a) eliberează, în conformitate cu procedura și cu cerințele stabilite de lege, licențe operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș;

b) prelungește, modifică, suspendă temporar sau retrage licențele eliberate în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, titularul de licență care va desfășura activitatea licențiată în locul titularului de licență a cărui licență a fost suspendată, retrasă sau a expirat;

d) monitorizează și controlează, în modul și în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licențe a condițiilor stabilite pentru desfășurarea activităților licențiate;

e) elaborează și aprobă Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate și Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori;

f) elaborează și aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

g) elaborează și aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

h) elaborează și aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziție de către operatori a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceștia a principiului eficienței maxime la cheltuieli minime;

i) elaborează și aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă;

j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș, determinate și justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenție, și le prezintă spre aprobare consiliilor locale;

k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș;

l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și pentru serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș, în cazul în care consiliile locale respective au delegat Agenției dreptul deplin de aprobare a tarifelor;

m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, în baza cererii operatorului și a avizului prezentat de Agenție, în termenul stabilit de prezenta lege;

n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenție;

o) supraveghează și controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare și justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș;

p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt aprobate de Agenție, a indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, stabiliți în regulamentul aprobat de Agenție;

q) monitorizează și controlează, în modul și în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor care furnizează serviciul la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș, inclusiv respectarea de către aceștia a obligațiilor stabilite prin lege, licențe, regulamente și metodologii aprobate de Agenție;

r) stabilește, în scop de determinare a tarifelor și pentru garantarea lipsei de subvenții încrucișate între activitățile reglementate și nereglementate, principii și reguli de separare a costurilor de către operatori, cerințe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum și sistemul de informații în baza cărora operatorii prezintă rapoarte Agenției;

s) exercită alte funcții acordate prin lege în raport cu operatorii care își desfășoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș.

(3) În vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor sale, Agenția are următoarele drepturi de bază:

a) să solicite de la operatorii care își desfășoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș prezentarea de informații necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care constituie secret de stat, secret comercial sau alte informații oficiale cu accesibilitate limitată;

b) să aibă acces la documentele primare aferente activităților practicate conform licenței și să obțină de la operatorii care își desfășoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș copii și extrase din documentația primară;

c) să pună în aplicare principiul eficienței maxime la cheltuieli minime la calcularea și la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

d) să adopte, în limitele competențelor prevăzute de lege, hotărîri, decizii și să emită avize privind cuantumul tarifelor pentru aprobarea acestora de către consiliile locale;

e) să înainteze prescripții privind lichidarea încălcărilor depistate;

f) să aplice sancțiuni în condițiile prevăzute de lege.

(4) Agenția, în limitele bugetului său anual aprobat de Parlament, stabilește pentru titularii de licențe plățile regulatorii necesare pentru asigurarea activității sale, în conformitate cu legea, în mărime de pînă la 0,15% din costul anual al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Plățile regulatorii se achită trimestrial de către operatorii titulari de licențe, prin transfer, la contul curent al Agenției, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor.

(5) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate se supun procedurii de reglementare, de licențiere, de aprobare a tarifelor în aceleași condiții ca și operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș.

 

Articolul 8. Competența autorităților administrației publice locale

(1) Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi:

a) elaborează și implementează planuri proprii de dezvoltare și de funcționare, pe termen scurt, mediu și lung, a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu planurile urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unității administrativ-teritoriale, precum și potrivit angajamentelor internaționale în domeniul de protecție a mediului;

b) înființează, organizează, coordonează, monitorizează și controlează funcționarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii;

c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu metodologiile elaborate și aprobate de către Agenție;

d) administrează sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale respective;

e) aprobă regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

f) decid asocierea unităților administrativ-teritoriale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a încurajării investițiilor în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare;

g) deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a bunurilor publice corespunzătoare conform legislației în vigoare;

h) participă cu mijloace financiare și/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru realizarea de lucrări și pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

i) contractează sau garantează, în condițiile legii, împrumuturile pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare a localităților, pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi, pentru dezvoltarea de capacități, inclusiv pentru reabilitarea, modernizarea și reechiparea sistemelor existente;

j) asigură alimentarea cu apă, precum și serviciul de canalizare în situații excepționale;

k) alocă compensații pentru unele categorii de consumatori casnici considerați vulnerabili, în modul și în condițiile stabilite de lege;

l) decid asupra delegării către Agenție a competenței de aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi vor organiza proceduri noi de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului cu un nou operator.

(3) Municipiile Chișinău și Bălți își exercită competențele prevăzute la alin.(1) și (2) cu aplicarea particularităților stabilite de legislația în vigoare pentru unitățile administrativ-teritoriale respective.

 

Articolul 9. Supravegherea și controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Supravegherea și controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează de către:

a) serviciul supravegherii de stat a sănătății publice;

b) organul de protecție a mediului înconjurător;

c) serviciul de administrare și de supraveghere a resurselor de apă;

d) organul de control asupra aplicării legislației și a documentelor normative în construcții.

 

Capitolul III

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Articolul 10. Principiile de înființare, organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și funcționează în baza următoarelor principii:

a) securitatea serviciului furnizat;

b) politica tarifară adecvată;

c) calitatea, eficiența și rentabilitatea serviciului furnizat;

d) transparența și responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu patronatele, sindicatele, consumatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale și ale regionalizării serviciului;

e) dezvoltarea durabilă;

f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare al tuturor consumatorilor, pe baze contractuale;

g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și al sănătății populației.

 

Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

(1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se organizează și se realizează prin:

a) gestiune directă;

b) gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează prin decizia autorității administrației publice locale sau, după caz, a organului central de specialitate în calitatea lor de fondatori.

 

Articolul 12. Gestiunea directă

(1) În cadrul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, funcționarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) Gestiunea directă se realizează prin structuri specializate (secție, direcție) organizate în cadrul autorităților administrației publice locale.

(3) Structurile menționate la alin.(2) își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de autoritatea administrației publice locale.

 

Articolul 13. Gestiunea delegată

(1) Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autoritățile administrației publice locale transferă, în baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unui sau mai multor operatori toate atribuțiile și responsabilitățile privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor și infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.

(2) Acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se efectuează în condiții de transparență, printr-o licitație organizată în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează prin decizie adoptată de consiliul local sau de organul central de specialitate, după caz.

(4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi:

a) societăți comerciale, întreprinderi municipale și de stat de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, înființate de autoritățile administrației publice locale sau de organul central de specialitate, după caz, cu capital social al unităților administrativ-teritoriale sau de stat;

b) societăți comerciale de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu capital social privat sau mixt.

(5) Operatorul care își desfășoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat în modul stabilit și în baza licenței eliberate de Agenție.

(6) Delegarea gestiunii se efectuează în bază de contract în condițiile legii.

(7) Contractul de delegare a gestiunii este însoțit obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini privind furnizarea serviciului;

b) regulamentul de furnizare a serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.c).

(8) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul acestuia, cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

a) denumirea părților contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile și obligațiile părților contractante;

e) programul de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi și pentru lucrări de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări atît fizic, cît și valoric;

f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;

g) indicatorii de calitate privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și prin regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modul de evaluare și de cuantificare a acestora;

h) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciului furnizat;

j) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;

k) răspunderea contractuală;

l) forța majoră;

m) condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;

n) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, inclusiv a investițiilor, realizate la încetarea, indiferent de cauză, a contractului;

o) menținerea echilibrului contractual;

p) condițiile de reziliere a contractului;

q) administrarea patrimoniului public și privat preluat;

r) structura forței de muncă și condițiile privind protecția socială a acesteia;

s) alte clauze convenite de părți, după caz.

(9) Criteriile principale pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii sînt garanțiile profesionale și financiare ale operatorilor, precum și indicatorii de calitate și nivelul tarifelor aplicate la furnizarea serviciului în condiții de calitate și cantitate corespunzătoare.

(10) Operatorii nou-înființați pot fi admiși la procedura de încheiere a unei delegări a gestiunii în aceleași condiții ca și cei existenți.

(11) Documentația privind organizarea și derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează în conformitate cu legislația în vigoare. Caietele de sarcini și criteriile de selecție aplicabile în cadrul procedurilor de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează și se aprobă de autoritățile administrației publice locale sau de organul central de specialitate, după caz.

(12) În cazul operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzuți la alin.(4) lit.a), cu capital social public majoritar, gestiunea serviciului poate fi delegată direct acestora prin contract.

(13) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, și anume:

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu consumatorii;

b) indicatorii de calitate a serviciului furnizat;

c) administrarea, exploatarea, conservarea și menținerea în funcțiune, dezvoltarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

d) formarea, stabilirea, modificarea și ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

(14) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, consiliile locale sau organul central de specialitate, după caz, va asigura elaborarea și va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de fezabilitate pentru fundamentarea și identificarea soluțiilor optime de delegare a gestiunii, precum și documentația de delegare a gestiunii.

(15) Cu excepția contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decît durata necesară amortizării investițiilor, dar să nu depășească 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decît în condițiile prezentei legi, în următoarele cazuri:

a) pentru motive de interes general – caz în care durata contractului poate fi prelungită cu cel mult 2 ani;

b) cînd operatorul, la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas pînă la expirarea contractului inițial decît printr-o creștere excesivă a tarifelor.

(16) Prelungirea contractului de delegare a gestiunii se decide, în condițiile alin.(15), de consiliul local sau de organul central de specialitate, după caz.

(17) Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nu anulează prerogativele autorităților administrației publice locale privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, și nu exclude responsabilitățile și dreptul acestora de supraveghere, monitorizare și control, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii.

 

Capitolul IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI ȘI ALE CONSUMATORULUI

LA FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

ȘI DE CANALIZARE

Articolul 14. Atribuțiile operatorului

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de țara de origine, operatorul trebuie să asigure:

a) captarea, tratarea, transportul, acumularea și distribuția apei, respectiv, canalizarea, epurarea și evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă și a sistemului public de canalizare pînă la punctul de delimitare a rețelelor publice și a celor interne ale consumatorului în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;

c) instituirea, supravegherea și întreținerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor de protecție a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictă a calității apei potabile și a apei uzate distribuite/ recepționate prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare și cu concentrațiile maximal admisibile ale substanțelor poluante în apele uzate la deversarea lor în rețeaua publică de canalizare, în stația de epurare sau în emisar;

e) captarea apei brute și deversarea apelor uzate în receptorii naturali cu respectarea strictă a condițiilor indicate în autorizația de utilizare a apei;

f) întreținerea și menținerea în stare de funcționare permanentă a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu excepția situațiilor de forță majoră;

g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită și facturată, cu contoare de apă legalizate, adecvate și verificate metrologic conform cerințelor prevăzute în Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995;

h) creșterea eficienței sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum și prin reechiparea, reutilarea și retehnologizarea acestora;

i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea recirculării, refolosirii apei și prin promovarea reutilării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Articolul 15. Obligațiile operatorului

(1) Operatorul este obligat:

a) să îndeplinească condițiile stipulate în licență;

b) să prezinte Agenției sau autorității administrației publice locale, după caz, calculele argumentate ale cheltuielilor suportate;

c) să nu întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, cu excepția cazurilor de neplată, a motivelor tehnice și de securitate prevăzute în lege, în licență și în contracte;

d) să țină contabilitatea în modul și în condițiile prevăzute de lege;

e) să prezinte, în termenele stabilite, autorității administrației publice locale, autorității centrale de specialitate, precum și Agenției, informația solicitată de acestea, să asigure accesul reprezentanților acestora la toate documentele ce conțin informații necesare pentru verificarea și evaluarea funcționării și dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenției și autorității administrației publice locale rapoarte privind activitatea desfășurată;

f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi și obligații aferente activității pe care operatorul o desfășoară și pentru care i s-a acordat licență și s-a încheiat contract de delegare a gestiunii;

g) să achite plățile regulatorii în termenele stabilite prin lege.

(2) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligații:

a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor actelor legislative și ale altor acte normative în domeniu, inclusiv a prevederilor Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborat și aprobat de Agenție;

b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în locurile autorizate, ținînd cont de punctele de delimitare a rețelelor și instalațiilor, în baza unui contract încheiat cu consumatorul, și să respecte angajamentele contractuale;

c) să asigure funcționarea, la parametrii proiectați, a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare stabiliți de Agenție și să asigure continuitatea serviciului respectiv la punctul de delimitare a rețelelor la parametrii fizici și calitativi;

d) să elibereze avize de racordare/branșare la rețeaua publică de apă și de canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere a solicitării și a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

e) să informeze consumatorii, cel puțin cu 3 zile înainte, prin mass-media și/sau prin afișare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere a furnizării apei și/sau a preluării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparație și întreținere;

f) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecțiunilor produse în rețelele sale;

g) să instaleze, să repare, să înlocuiască și să verifice metrologic contoarele de apă conform prevederilor art.26;

h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicațiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieșind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare);

i) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condițiile calitative și cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului și să prezinte, la cerere, consumatorilor informații cu privire la volumul de apă consumată și referitor la eventualele penalități plătite de aceștia;

j) să restituie consumatorilor plățile facturate incorect și să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative în vigoare;

k) să achite, în condițiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervențiilor de retehnologizare, reparație, revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate.

(3) La desfășurarea activității, operatorul trebuie să respecte obligațiile referitoare la securitatea, calitatea, eficiența și continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, normele de securitate și de sănătate a muncii, normele de protecție a mediului, precum și prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.

 

Articolul 16. Drepturile operatorului

(1) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele drepturi:

a) să factureze și să încaseze lunar contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat, în conformitate cu tarifele aprobate și cu modul stabilit de prezenta lege, cu alte acte normative în vigoare;

b) să aplice consumatorilor penalități pentru neachitarea, în termenul stabilit în contract, a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat, în conformitate cu art.27 alin.(5);

c) să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, la instalațiile aflate pe proprietatea consumatorului pentru citirea indicațiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea metrologică și pentru controlul integrității contorului de apă și al sigiliilor aplicate acestuia, precum și pentru deconectarea instalațiilor interne de apă și de canalizare ale consumatorului în cazurile prevăzute de actele legislative și de alte acte normative în domeniu. Accesul se va efectua doar în prezența consumatorului sau a reprezentantului acestuia;

d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în cazurile și în modurile prevăzute de prezenta lege și de alte acte normative în domeniu;

e) să refuze branșarea/racordarea la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare a instalațiilor interne ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de producție. Refuzul trebuie motivat și justificat în modul corespunzător.

(2) Operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de marcare, de construcție a obiectelor, de deservire profilactică a rețelelor și instalațiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective.

(3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin.(2), cu excepția celor de avarie, trebuie să fie coordonată cu autoritățile administrației publice locale și cu deținătorii de terenuri. Restabilirea porțiunilor de străzi și terenuri accidentate în rezultatul unor astfel de lucrări se va efectua din contul operatorului, în termenele convenite.

 

Articolul 17. Obligațiile consumatorului

Consumatorul are următoarele obligații:

a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative și ale altor acte normative în domeniu;

b) să prezinte operatorului datele și documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

c) să exploateze și să întrețină în stare bună instalațiile interne de apă și de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile și scurgerile de apă de la rețelele proprii;

d) să asigure integritatea contoarelor și a sigiliilor aplicate acestora;

e) să acorde acces personalului operatorului pentru citirea indicațiilor contorului de apă, pentru prezentarea contorului la verificarea metrologică și a integrității contorului de apă și a sigiliilor aplicate acestuia, precum și pentru deconectarea instalațiilor sale interne de apă și de canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative și de alte acte normative în domeniu;

f) să acorde acces personalului operatorilor la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și de reconstrucție;

g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

h) să utilizeze apa în mod rațional și fără fraude;

i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare;

j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanțe interzise de actele normative în vigoare și care pot avaria rețelele publice sau pot afecta funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate;

k) să mențină curățenia și să întrețină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;

l) să execute lucrări de întreținere și reparație, care îi revin conform reglementărilor legale, la instalațiile interne de apă și de canalizare pe care le are în folosință pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcționare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;

m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile transferului sau vînzării către alți proprietari a imobilului și a instalațiilor sale interne de apă și de canalizare, precum și despre modificarea altor date menționate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin evacuarea în rețelele publice de canalizare a substanțelor interzise spre deversare și a apelor uzate cu un conținut sporit de poluanți, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 

Articolul 18. Drepturile consumatorului

Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile stabilite în contractul de furnizare a serviciului respectiv, în actele legislative și în alte acte normative în domeniu;

b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicațiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză și a controlului integrității contorului de apă și a sigiliilor aplicate acestuia, precum și la deconectarea instalațiilor sale interne de apă și de canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative și de alte acte normative în domeniu;

c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în modul stabilit de actele legislative și de alte acte normative în domeniu;

d) să inițieze modificarea și completarea contractului de furnizare a serviciului și/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiționale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative și în alte acte normative în domeniu;

e) să renunțe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de actele legislative și de alte acte normative în domeniu;

f) să primească, la cerere, informații privind tarifele în vigoare și calitatea apei, privind volumul consumului de apă, plățile și penalitățile calculate și achitate;

g) să primească răspuns la petițiile și reclamațiile adresate operatorului în modul și în termenele stabilite de legislație;

h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative în domeniu;

i) să beneficieze de compensații pentru plata serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din sursele bugetului local sau din bugetul de stat;

j) să execute alte drepturi stabilite în actele legislative și în alte acte normative în domeniu.

 

Capitolul V

FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă

(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată pentru satisfacerea cu prioritate a necesităților gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, agenților economici, precum și, în lipsa apei tehnologice, pentru combaterea și stingerea incendiilor.

(2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să întrunească, la branșamentele acestora, condițiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice și în reglementările legale în vigoare, precum și parametrii de debit și de presiune precizați în condițiile tehnice eliberate de către operator și în contractele de furnizare a serviciului respectiv.

(3) La elaborarea condițiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra în prevederile planului urbanistic general al localității sau în planul local de amenajare a teritoriului. În cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea condițiilor tehnice, va aproba prin decizia respectivă a autorităților publice locale planul de dezvoltare a rețelelor.

(4) La finalizarea lucrărilor de construcție, instalațiile și rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice și/sau de persoane juridice, precum și cele construite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanțare, se transmit gratuit la balanța autorității administrației publice locale sau direct operatorului în conformitate cu decizia consiliului local.

(5) În localitățile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori sînt asigurați cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene și exploatarea celor existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepția cazurilor în care se obține acordul operatorului coordonat cu autoritatea administrației publice locale cînd:

a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanță strategică și pentru funcționarea normală a acestora în situații excepționale;

b) cerințele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator.

(6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectelor pentru comerțul sezonier, a celor pentru amenajarea teritoriului, gospodăriei drumurilor și a spațiilor verzi, precum și a celor aflate în construcție, operatorul are dreptul să permită construcția rețelelor și a instalațiilor provizorii. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul furnizat se va efectua conform indicilor contorului.

(7) Racordarea rețelelor și a instalațiilor provizorii la coloanele de distribuție a apei sau la hidranți este interzisă.

(8) În exteriorul clădirilor, rețelele provizorii se instalează în pămînt la o adîncime stabilită de normele în construcții în vigoare sau în canale subterane. Instalarea rețelelor la suprafața terenului se permite numai în cazul în care rețelele respective urmează a fi folosite doar în perioada caldă a anului.

 

Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică

(1) Pentru satisfacerea necesităților, cum sînt stropitul străzilor și al spațiilor verzi, spălarea piețelor și a străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor și consumul tehnologic al unităților industriale, se va utiliza cu precădere apa tehnologică.

(2) Alimentarea cu apă tehnologică se asigură fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu apă, fie prin sisteme individuale realizate și exploatate de consumatori.

(3) Se interzice orice legătură sau interconectare a rețelelor de alimentare cu apă tehnologică cu rețelele de alimentare cu apă potabilă și/sau cu rețelele fîntînilor arteziene.

 

Articolul 21. Alimentarea cu apă în situații excepționale

(1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare consumatorilor în situații excepționale (avarii, catastrofe, calamități cu caracter natural etc.) se efectuează în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative în vigoare.

(2) În cazul lipsei de apă cauzate de calamități naturale și/sau de catastrofe tehnogene, distribuția apei se va efectua conform unui program propus de operator și aprobat de autoritățile administrației publice locale. Acest program va fi adus la cunoștință consumatorilor prin diverse mijloace (mass-media, telefon, afișare la utilizator etc.).

 

Articolul 22. Evacuarea apelor uzate

(1) Cantitatea de substanțe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depășească concentrația maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare și ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:

a) degradarea construcțiilor și instalațiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare;

b) diminuarea capacității de transport a rețelelor și a canalelor colectoare;

c) perturbarea funcționării normale a stației de epurare, cauzată de depășirea debitului și a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare;

d) apariția unor pericole pentru igiena și sănătatea populației sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului;

e) apariția pericolelor de explozie.

(2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate și depozitarea nămolurilor provenite de la stațiile de epurare se efectuează numai în condiții de calitate și de cantitate precizate în documentele de mediu eliberate de autoritățile competente și potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecției calității apei și a mediului, astfel încît să se garanteze protecția și conservarea mediului.

(3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile industriale sau de la alți consumatori neracordați la rețelele publice de transportare și/sau de distribuție a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depășită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanțe impurificatoare și doar dacă apele uzate nu conțin poluanți toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

(4) Nămolurile provenite din stațiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare și din stațiile de epurare a apelor uzate se tratează și se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau în vederea valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecția și conservarea mediului.

(5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza autorizațiilor de racordare și/sau de deversare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează și exploatează sistemele de canalizare și care exercită controlul calității apelor recepționate și al contractelor de furnizare a serviciului de canalizare încheiate. O condiție obligatorie pentru eliberarea autorizațiilor de deversare a apelor uzate agenților economici care dispun de fîntîni arteziene este deținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei conform Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011.

(6) Pentru obținerea autorizațiilor de deversare a apelor industriale uzate în rețeaua publică de canalizare sau pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma stabilită de către operator, la care se anexează:

a) documentația de proiect, avizată de Inspectoratul Ecologic de Stat – pentru unitățile economice noi sau retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare);

b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;

c) schema stației locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);

d) informația despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate;

e) normativele privind compoziția și debitele de ape industriale uzate evacuate;

f) datele despre compoziția apelor uzate la deversarea în rețeaua publică: rezultatele analizelor probelor de ape uzate la debite medii și maxime, în perioadele unor cantități medii și maxime de substanțe poluante (variația sau cronograma concentrațiilor poluanților), pînă la și după stația locală de epurare, precum și în punctele principale ale rețelei de canalizare, după finalizarea proceselor tehnologice;

g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare și utilizare;

h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate evacuate în rețeaua publică și de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate și a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare);

i) certificatele igienice și de calitate, denumirea substanțelor folosite în procesul tehnologic și componența acestora;

j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puțin a două persoane) pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate și pentru semnarea actelor respective.

(7) Stabilirea condițiilor de evacuare a apelor uzate de la agenții economici în sistemele de canalizare ale localităților, precum și a concentrațiilor maximal admisibile de poluanți în apele uzate, se efectuează de către operator, reieșind din normativele deversării limitat admisibile în emisari, eliberate în modul stabilit de legislația în vigoare.

(8) La depunerea cererilor de racordare a agenților economici la sistemele de canalizare ale localităților, solicitantul va prezenta operatorului documentația de proiect însoțită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat și datele despre volumul și compoziția apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul reconstrucției întreprinderii sau al extinderii capacităților de producție, va prezenta și informația privind compoziția apelor uzate și graficul orar de evacuare a acestora.

(9) Autorizația de deversare a apelor uzate în rețeaua publică de canalizare pentru întreprinderile nou-construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a obiectivului respectiv, construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat și cu condiția existenței capacităților necesare ale instalațiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localității. În cazul în care condițiile de recepționare a apelor uzate în rețeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează autorizația de conectare și deversare numai după darea în exploatare a stației de preepurare care trebuie să asigure eficiența de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare a localității.

(10) La perfectarea autorizației de deversare a apelor industriale uzate în rețeaua publică de canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de consumatorul apei, luînd în calcul:

a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părți din acestea la stația de epurare locală a consumatorului;

b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor stații de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă așa ceva există);

c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă tehnologică sau pentru alte folosințe;

d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum și a gradului lor de poluare;

e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată și succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii;

f) recuperarea substanțelor utile conținute în apele industriale uzate;

g) tratarea și utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice și din preepurarea apelor industriale uzate.

(11) După obținerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în termen de 20 de zile și, în cazul în care condițiile de evacuare a apelor uzate corespund cerințelor prevăzute de actele normative în vigoare în domeniul protecției mediului, acesta eliberează autorizația de deversare a apelor uzate și încheie contractul de furnizare a serviciului public de canalizare.

(12) Autorizația de deversare a apelor uzate în rețeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităților indicate la alin.(10) lit.c) și d), după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a autorizației. Autorizația de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condițiilor de canalizare a localității sau în cazul nerespectării de către utilizator a condițiilor de deversare a apelor uzate.

(13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată, pentru care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislației în vigoare.

(14) În cazul în care condițiile de evacuare a apelor uzate în rețeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea respectivă, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condițiilor de deversare. Argumentarea se examinează de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate la tarife majorate. Contractul poate fi încheiat numai în cazul în care stația de epurare a apelor uzate dispune de rezerve necesare pentru a efectua epurarea, ținînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcționării normale a rețelelor și instalațiilor de epurare și se asigură respectarea condițiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar.

(15) Eliberarea autorizației de deversare a apelor uzate și încheierea contractului privind evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localității a apelor uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcționare a stației de epurare poate fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condițiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.

(16) Orice modificare a indicatorilor normativi de calitate și/sau a regimului de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localității, stabiliți în contractul de furnizare a serviciului de canalizare, atrage sancțiuni stipulate în contract.

(17) La deversarea de către agenții economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localității, ale căror volum și nivel de poluare nu depășesc normativele aprobate în modul stabilit de legislația în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.

(18) În cazul în care volumul substanțelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO 5), precum și alți indicatori depășesc normativele aprobate în modul stabilit de legislația în vigoare, se aplică tarife diferențiate, calculate proporțional cu indicii normativelor indicate, conform condițiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalității stabilite prin Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului și prin alte acte legislative în vigoare.

(19) Consumatorii care au admis deversarea în rețeaua publică de canalizare a materialelor ce au provocat ieșirea, parțială sau totală, din funcțiune a sistemului de canalizare al localității, inclusiv a stațiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislația în vigoare.

(20) Toate litigiile apărute se soluționează în instanțele de judecată.

(21) Concentrațiile maximal admisibile de poluanți în apele uzate pentru fiecare agent economic din teritoriul respectiv se stabilesc de către operator și se aprobă de către agenția ecologică teritorială reieșind din normativele deversărilor limitat admisibile.

 

Articolul 23. Întreruperi și limitări la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare

(1) Furnizarea apei potabile și recepționarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi dacă contractul încheiat între operator și consumator nu prevede un alt regim, exceptînd cazurile indicate în prezentul articol.

(2) Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum și reglementarea regimului de furnizare a apei se efectuează potrivit condițiilor contractului respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(3) În anumite situații, după ce consumatorul respectiv a fost prevenit în prealabil, operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei sau recepționarea apelor uzate cu condiția că aceste acțiuni nu vor influența negativ calitatea serviciului prestat altor consumatori. Asemenea situații sînt:

a) starea tehnică nesatisfăcătoare a rețelelor și instalațiilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare, aflate în administrarea consumatorului, și refuzul acestuia de a lichida nerespectarea regulilor de exploatare tehnică;

b) refuzul repetat de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalațiile și la rețelele de alimentare cu apă și/sau de canalizare, la dispozitivele și construcțiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea și citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor și prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuției apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum și pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreținere, reconstrucție, construcție etc.;

c) dispoziția organelor teritoriale de supraveghere sanitară și de mediu;

d) neîndeplinirea de către consumator a condițiilor contractului încheiat cu operatorul privind limitele consumului de apă, volumul și calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerințele de protecție a mediului;

e) depistarea instalațiilor și construcțiilor conectate neautorizat la rețelele consumatorului, precum și la sistemele de alimentare cu apă și/sau de canalizare ale operatorului;

f) neachitarea de către consumator a plății pentru serviciul furnizat de operator în termenele stabilite în prezenta lege și în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

(4) Despre executarea lucrărilor planificate (de reparație, racordare, reconstrucție etc.) la rețelele și instalațiile de alimentare cu apă și/sau de canalizare la care sînt racordate rețelele consumatorului, operatorul este obligat să anunțe consumatorul în prealabil, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de executare.

(5) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei potabile, recepția apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat în următoarele cazuri:

a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare de către furnizorul de energie electrică;

b) producerea circumstanțelor de forță majoră, a avariilor la rețelele și la instalațiile de alimentare cu apă și/sau de canalizare, precum și degradarea bruscă și esențială a calității apei la sursa de captare ca urmare a concentrației mari de poluanți în apă, situație ce necesită sistarea de urgență a distribuției apei și/sau a recepționării apelor uzate;

c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.

(6) În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacității insuficiente a apeductului, operatorul, cu acordul autorităților administrației publice locale, organizează distribuirea apei în sectoarele corespunzătoare ale localităților conform unui orar, anunțînd consumatorii despre regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează și realizează măsuri de asigurare ulterioară a livrării apei către consumatori în volumele prevăzute.

(7) Despre toate cazurile de suspendare a livrării de apă la obiectele care dispun de rețele exterioare și interioare de apeduct de protecție contra incendiilor, operatorul va anunța serviciul de pompieri.

(8) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea serviciului către consumatorul care nu respectă reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează serviciul în mod fraudulos și care nu achită contravaloarea serviciului furnizat prin debranșarea de la rețelele publice de transportare sau de distribuție a apei ori de la rețelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciului cauzat.

(9) Reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se va efectua, în termen care nu depășește 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare și după achitarea plății pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, reluării furnizării serviciului se suportă de către consumator.

 

Articolul 24. Conectarea neautorizată a obiectelor consumatorului la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare

(1) Branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și canalizare la sistemul public respectiv se efectuează de către operator după îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de branșare/racordare.

(2) Se consideră neautorizate conectările:

a) executate fără avizul prealabil al operatorului sau după expirarea termenului de valabilitate a contractului cu acesta;

b) folosite înainte de a fi recepționate și date în exploatare în modul stabilit de actele normative în vigoare;

c) exploatate pînă la încheierea contractului de furnizare a serviciului.

(3) Se consideră neautorizate construcțiile și instalațiile:

a) executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit ori după un proiect care nu a fost coordonat cu instituțiile abilitate, precum și după orice proiect în care nu au fost respectate condițiile tehnice;

b) executate fără supravegherea tehnică a instituțiilor abilitate;

c) reconstruite fără avizul operatorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate și montate (instalate) fără avizul prealabil al operatorului.

(4) Se interzice branșarea rețelelor de transportare și distribuție a apei care nu corespund cerințelor normative de calitate pentru apa potabilă la rețelele de alimentare cu apă potabilă.

(5) Pentru conectarea neautorizată la rețelele operatorului poartă răspundere proprietarul construcțiilor și al instalațiilor conectate sau antreprenorul, iar la rețelele consumatorului – consumatorul și proprietarul construcțiilor și al instalațiilor respective.

(6) Responsabilitatea pentru conectarea rețelelor nou-construite, înainte ca acestea să fie recepționate, o poartă persoana fizică sau juridică în calitate de proprietar al acestor rețele.

(7) Operatorul este obligat să întocmească procese-verbale în toate cazurile de conectare neautorizată depistate, iar persoanele vinovate urmează a fi sancționate contravențional.

(8) La depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, operatorul va factura proprietarului/locatarului suprafețelor de scurgere a apelor pluviale volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare.

(9) Conectările neautorizate la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare urmează a fi lichidate. Cheltuielile legate de debranșarea construcțiilor și a instalațiilor neautorizate le suportă proprietarii și persoanele indicate la alin.(5) și (6).

 

Articolul 25. Zonele de protecție

(1) Obiectele sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare au un grad sporit de pericol. Pentru asigurarea exploatării lor în siguranță, se stabilesc zone de protecție. Modul de delimitare a zonelor respective, dimensiunile și regimul lor se reglementează prin acte normative, aprobate de către organele de resort.

(2) Orice tip de lucrări în zona de protecție se efectuează numai cu acordul operatorului.

 

Articolul 26. Evidența apei furnizate consumatorului și a apei uzate evacuate în sistemul de canalizare

(1) Volumul de apă furnizat consumatorului și volumul de apă uzată evacuată în sistemul de canalizare și recepționate de către operator se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de branșament.

(2) În lipsa contorului, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

(3) În cazul în care contorul a fost demontat pentru verificare metrologică sau pentru reparație, consumul de apă se va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat pînă la verificare sau deteriorare.

(4) Achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor de branșament se efectuează:

a) la blocuri locative și la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate;

b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, în condițiile prevăzute la art.29 alin.(3) și (4), prin aplicarea tarifului distinct, sau de către proprietarii apartamentelor, în modul stabilit de gestionarul blocului locativ, în condițiile prevăzute la art.29 alin.(2);

c) la alți consumatori – conform clauzelor contractului încheiat între consumator și operator, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului.

(5) Tipul concret de contor care urmează a fi instalat se selectează de către operator conform modelelor aprobate și incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu indicarea parametrilor și caracteristicilor tehnice ale acestora în condițiile tehnice prevăzute în contractul încheiat între consumator și operator.

(6) Consumatorul este responsabil pentru păstrarea integrității contorului și a sigiliilor aplicate în conformitate cu contractul încheiat cu operatorul.

(7) Verificarea metrologică a contoarelor se efectuează la expirarea termenului de verificare metrologică de expertiză, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în laboratoarele desemnate de către autoritatea centrală de metrologie, cu participarea părților interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de apă se înlocuiește sau se repară.

(8) Operatorul și consumatorul de apă pot iniția verificarea metrologică de expertiză a contoarelor înainte de termen în cazul în care una dintre părți înaintează reclamație. Dacă reclamația se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.

(9) Demontarea contoarelor instalate la branșamente/racorduri se efectuează de către operator sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul.

(10) La proiectarea construcțiilor noi, la reconstrucția sau la reparația capitală a obiectivelor existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor ce corespund cerințelor tehnice înaintate de operator și actelor normative de exploatare.

(11) Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare noilor consumatori fără instalarea contoarelor legalizate în Republica Moldova, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.

(12) În cazul consumului fraudulos, volumul serviciului public care urmează să fie facturat de către operator consumatorului se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în funcție de secțiunea branșamentului, viteza mișcării apei și de durata consumului fraudulos.

 

.">Articolul 27. Facturarea și achitarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

(1) Facturarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a serviciului.

(2) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se facturează lunar, în baza volumelor determinate conform prevederilor art.26 și 29 și a tarifelor în vigoare.

(3) În lipsa contoarelor pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate, serviciul public de canalizare se facturează la un volum egal cu volumul de apă utilizată.

(4) Factura de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se emite de către operator, cu indicarea termenului de achitare a acesteia, conform prevederilor contractului.

(5) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia i se vor calcula penalități pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalității nu poate depăși rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă națională, pentru un an, înregistrată în anul precedent și publicată în raportul Băncii Naționale a Moldovei.

 

Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator, gestionarul blocului locativ și consumator

(1) Raporturile juridice dintre operator, gestionarul blocului locativ și consumatorul serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare se reglementează de prezenta lege și de Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborat și aprobat de Agenție.

(2) Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să cuprindă norme cu privire la proiectarea, montarea și recepționarea instalațiilor interne de apă și de canalizare, la delimitarea rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare de instalațiile interne de apă și de canalizare, la exploatarea și la întreținerea instalațiilor interne de apă și de canalizare, precum și norme referitor la termenele și la procedura de racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare a instalațiilor interne de apă și de canalizare, la încheierea contractelor privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la evidența consumului de apă, la plata apei, la deconectarea instalațiilor interne de apă și de canalizare, la limitarea și întreruperea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, la examinarea reclamațiilor consumatorilor și la modalitatea de soluționare a diferendelor și a litigiilor dintre operatori și consumatori.

 

Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în blocurile locative

(1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator și gestionarul blocului locativ sau între operator și fiecare proprietar/chiriaș de apartament al blocului locativ în parte.

(2) În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare sînt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ și a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branșamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branșamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriași sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branșamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicațiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporțional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament și conform normelor de consum.

(3) În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/chiriaș de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente și a tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu în apartamente.

(4) Încheierea contractelor individuale între operator și fiecare proprietar/ chiriaș de apartament în parte se efectuează obligatoriu, cu respectarea următoarelor condiții:

a) contractele individuale se încheie cu toți proprietarii/chiriașii apartamentelor din bloc;

b) operatorul, în baza tarifului distinct achitat de fiecare proprietar/chiriaș al apartamentului, instalează contoarele pentru evidența consumului de apă în fiecare apartament;

c) gestionarul blocului locativ instalează contoare pentru evidența consumului de apă de uz comun, precum și în spațiile date în chirie/locațiune, și încheie cu operatorul contract de furnizare a serviciului pentru aceste locuri de consum;

d) gestionarul blocului locativ încheie cu operatorul un contract de transmitere către operator a rețelelor interne de alimentare cu apă și de canalizare ale blocului locativ pentru deservire și exploatare;

e) gestionarul blocului locativ efectuează, la cererea operatorului, din contul locatarilor, reparația capitală, reconstrucția sau renovarea rețelelor interne de alimentare cu apă și de canalizare ale blocului locativ.

 

Articolul 30. Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

(1) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat prin sistemele de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să corespundă, la branșamentele consumatorului, indicatorilor de calitate stabiliți în Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de Agenție, sau, după caz, de autoritatea administrației publice locale.

(2) Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat consumatorilor se stabilesc în funcție de necesitățile consumatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, de investițiile efectuate și de cele care sînt necesare de a fi efectuate, de eficiența acestora și reieșind din practica internațională.

 

Articolul 31. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

(1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între operator și consumator.

(2) Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare include obligatoriu denumirea operatorului și a consumatorului, adresa locului unde se furnizează serviciul, adresa operatorului și a consumatorului, codurile poștale, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcțiile, numele, prenumele persoanelor care semnează contractul, codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de conectare a instalației de utilizare, modalitatea de evidență a consumului de apă și a serviciului de canalizare, obligațiile, drepturile și responsabilitățile operatorului și ale consumatorului, mijloacele prin care se pot obține informații despre toate tarifele în vigoare, condițiile de întrerupere a furnizării serviciului, condițiile de deconectare și de reconectare a instalației de utilizare la rețelele publice, durata contractului, precum și modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului, acțiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, modalitatea și cuantumul reducerii plăților pentru serviciu în caz de nerespectare de către operator a termenelor de furnizare sau de furnizare a acestuia la nivel nesatisfăcător, modalitățile de soluționare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părți și care nu contravin legislației.

(3) Clauzele contractuale pot fi detaliate și completate în anexe sau în alte acte adiționale.

(4) Pentru încheierea contractului cu operatorul, solicitantul depune o cerere, indicînd numele și prenumele (denumirea, în cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicită furnizarea serviciului respectiv, debitul de apă solicitat, caracteristicile apei și regimul de furnizare dorit, debitul și caracterul apelor ce urmează a fi deversate în rețelele de canalizare, regimul deversării.

(5) În cazul în care alimentarea cu apă a consumatorului se asigură în exclusivitate din sursele proprii ale consumatorului, contractul se încheie numai pentru serviciul de canalizare și/sau de epurare a apelor uzate.

(6) Contractarea serviciului se face în funcție de necesitățile solicitanților, precum și de posibilitățile tehnice ale operatorului.

(7) Volumele de apă furnizată sau de ape uzate recepționate sînt indicate în contract, cu excepția contractelor încheiate cu consumatorii casnici.

(8) Pe durata valabilității contractului, părțile contractante pot modifica condițiile printr-un acord adițional sau să inițieze suspendarea ori rezilierea contractului.

(9) Operatorul poate întrerupe furnizarea serviciului persoanei fizice sau persoanei juridice care nu își onorează obligațiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condițiile de furnizare a serviciului.

 

Capitolul VI

PROCEDURA DE OBȚINERE A LICENȚELOR DE CĂTRE OPERATORI

Articolul 32. Condițiile și procedura de obținere a licențelor

(1) Activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș se supune reglementării prin licențiere.

(2) Licența pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se acordă persoanelor juridice rezidente și nerezidente.

(3) Pentru obținerea licenței, persoanele juridice trebuie:

a) să fie înregistrate în Republica Moldova;

b) să prezinte un raport financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în cazul inițierii activității de întreprinzător;

c) să prezinte documente care confirmă că dispune de rețele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare, după caz;

d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activității pentru care solicită licență;

e) să prezinte avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenței consumului de apă.

(4) Eliberarea licenței, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenței, eliberarea duplicatului de pe licență, suspendarea și reluarea valabilității licențelor, precum și retragerea licențelor se efectuează de Agenție conform procedurilor stabilite de Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Termenul de examinare a declarației privind eliberarea licențelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, precum și a declarației de prelungire a termenului lor de valabilitate, este de 5 zile lucrătoare de la data de înregistrare a declarației.

(5) La licență se anexează obligatoriu condițiile de desfășurare a activității licențiate, care sînt în conformitate cu legea și care sînt parte integrantă a licenței.

(6) Licențele pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se eliberează pe un termen de 25 de ani.

(7) Titularii de licență sînt obligați să respecte condițiile licenței, precum și să întrunească cerințele stabilite pentru eliberarea licenței și pentru prelungirea valabilității acesteia pe toată perioada de desfășurare a activității licențiate.

(8) Licențele eliberate de Agenție sînt valabile pe tot teritoriul Republicii Moldova în condițiile specificate în licență.

 

Articolul 33. Modificarea, suspendarea temporară a licenței și reluarea valabilității ei

(1) Licența poate fi modificată atît la inițiativa titularului, cît și la inițiativa Agenției în cazul intervenirii unor circumstanțe esențiale.

(2) Licența poate fi suspendată temporar prin hotărîrea Agenției, la cererea titularului de licență. În celelalte cazuri, licența poate fi suspendată temporar la cererea Agenției, prin hotărîre judecătorească adoptată în temeiul legii.

(3) Hotărîrea privind suspendarea licenței se adoptă de Agenție în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătorești și este adusă la cunoștință titularului de licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenției privind suspendarea licenței se indică termenul concret de suspendare ce nu poate depăși 6 luni.

(4) În cazul în care se constată că titularul de licență nu a îndeplinit obligațiile sale, fapt ce conduce la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea națională, viața și sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acțiunile ori inacțiunile titularului de licență conduc la încălcarea ordinii publice și impun remedierea imediată a consecințelor survenite, licența poate fi suspendată de către Agenție, cu adresarea ulterioară a acesteia în instanța de judecată. Adresarea în instanță trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenție. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea licenței se anulează. Hotărîrea Agenției privind suspendarea temporară a licenței se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătorești definitive și irevocabile.

(5) Agenția suspendă licența conform procedurii prevăzute la alin.(4) dacă deficiențele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripției de lichidare a încălcării.

(6) Drept temei pentru suspendarea licenței servesc:

a) cererea titularului de licență privind suspendarea temporară a licenței;

b) nerespectarea de către titularul de licență a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului de pe licența pierdută sau deteriorată;

c) nerespectarea de către titularul de licență a prescripției privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenție, a încălcării condițiilor de desfășurare a activității licențiate;

d) incapacitatea provizorie a titularului de licență de a desfășura genul de activitate licențiat conform prevederilor legii;

e) neefectuarea plății regulatorii în termenul stabilit prin lege.

(7) Titularul de licență este obligat să informeze în scris Agenția despre lichidarea circumstanțelor care au condus la suspendarea licenței.

(8) Termenul de valabilitate a licenței nu se prelungește pe durata de suspendare a acesteia.

(9) Reluarea valabilității licenței se efectuează în temeiul hotărîrii Agenției, după remedierea circumstanțelor care au condus la suspendarea licenței, sau în temeiul hotărîrii instanței de judecată care a emis decizia de suspendare a licenței.

(10) Hotărîrea privind reluarea valabilității licenței se adoptă de către Agenție în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării despre înlăturarea circumstanțelor care au condus la suspendarea licenței sau de la data la care Agenției i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. Hotărîrea Agenției se aduce la cunoștință titularului de licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.

 

Articolul 34. Retragerea licenței

(1) Licența poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenției, cu excepția retragerii licenței conform temeiurilor prevăzute la alin.(2) lit.a) și b), care se efectuează direct de către Agenție.

(2) Drept temei pentru retragerea licenței servesc:

a) cererea titularului de licență privind retragerea;

b) decizia cu privire la radierea înregistrării de stat a titularului de licență;

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenției;

d) neînlăturarea în termen a circumstanțelor care au condus la suspendarea licenței;

e) nerespectarea repetată a prescripțiilor de lichidare a încălcării condițiilor de desfășurare a activității licențiate.

(3) Agenția adoptă hotărîrea privind retragerea licenței în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătorești și o aduce la cunoștință titularului de licență, cu indicarea temeiurilor de retragere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.

(4) În caz de retragere a licenței, taxa pentru licență nu se restituie.

(5) În caz de retragere a licenței, Agenția desemnează un nou titular de licență care să desfășoare activitatea licențiată în locul titularului de licență căruia i s-a retras licența. Titularul de licență căruia i s-a retras licența nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licență desemnat, oferindu-i întreaga informație și documentația necesare în activitate.

(6) Titularul de licență căruia i s-a retras licența este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenței, să depună la Agenție licența retrasă.

(7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenție a licenței retrase, titularul de licență căruia i s-a retras licența poate să depună o nouă declarație privind eliberarea licenței pentru același gen de activitate.

 

Capitolul VII

REGLEMENTAREA TARIFELOR ȘI FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE ALIMENTARE CU APĂ, DE CANALIZARE ȘI DE EPURARE

A APELOR UZATE

Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate

(1) În domeniul alimentării cu apă și de canalizare se supun reglementării următoarele tarife:

a) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă diferențiat în funcție de locul de furnizare a serviciului, inclusiv în bloc locativ/casă individuală sau în apartament din bloc locativ;

b) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;

c) tariful pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate;

d) tarifele pentru serviciile auxiliare.

(2) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică și pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate se determină în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, elaborată și aprobată de Agenție, în modul stabilit.

(3) Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate include:

a) componența și modul de calculare a:

– consumurilor aferente plăților pentru apa captată, pentru evacuarea și pentru epurarea apelor uzate;

– consumurilor materiale;

– consumurilor și cheltuielilor necesare pentru instalarea, reparația, verificarea metrologică și înlocuirea contoarelor conform prevederilor art.26;

– consumurilor aferente retribuirii muncii;

– uzurii mijloacelor fixe și activelor nemateriale pe termen lung, inclusiv în cazul reevaluării acestora pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată și pentru a exclude activele care au fost obținute gratuit, prin donații și granturi;

– costurilor suportate și a veniturilor obținute din activele utilizate în activitățile reglementate;

– consumurilor și cheltuielilor aferente exploatării eficiente și întreținerii obiectelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;

– consumurilor și pierderilor de apă în rețelele publice de alimentare cu apă;

– consumurilor și cheltuielilor aferente întreținerii și exploatării rețelelor interne de alimentare cu apă din blocurile locative, întreținerii, exploatării și verificării contoarelor, a consumurilor și pierderilor tehnice de apă în rețelele interne din blocurile locative în cazul furnizării serviciului în apartamentele blocului locativ;

– cheltuielilor comerciale, generale și administrative;

– nivelului de rentabilitate;

– altor cheltuieli operaționale;

b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfășurată de titularul de licență;

c) condițiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, de efectuare a cheltuielilor materiale de întreținere și de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri;

d) principiile de efectuare a investițiilor de către operator în sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare și modul de recuperare a acestora prin tarif;

e) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.

(4) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate se calculează și se aprobă în condițiile prezentei legi, conform următoarelor principii:

a) furnizarea fiabilă și continuă a serviciului menționat, în condiții de siguranță și cu respectarea indicatorilor de calitate, la cheltuieli minime necesare, cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;

b) desfășurarea unei activități eficiente și profitabile ce ar oferi operatorului posibilitatea de a acoperi consumurile și cheltuielile sale justificate necesare pentru desfășurarea activității reglementate și recuperarea mijloacele financiare investite în dezvoltarea, renovarea și reconstrucția sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

(5) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș, se determină anual de către operator în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate și se prezintă Agenției pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare.

(6) Agenția, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la primirea de la operator a cererii de avizare a tarifelor, însoțită de materialele care justifică nivelul acestora, va examina materialele prezentate și va emite către consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile tarifelor necesare de a fi aprobate.

(7) Operatorul este obligat să prezinte Agenției și consiliului local, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, informațiile solicitate suplimentar necesare pentru stabilirea consumurilor reale și cheltuielilor pentru desfășurarea activității și a corectitudinii calculării tarifelor reglementate.

(8) Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenție a avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenție și le va publica în sursele mass-media locale.

(9) În cazul în care consiliul local va aproba tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute în avizul prezentat de Agenție, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare a tarifelor sursa și suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru acoperirea veniturilor ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse.

(10) În cazul în care tarifele prezentate în avizul Agenției nu vor fi aprobate de către consiliul local, în termenul stabilit la alin.(8), operatorul se va adresa către Agenție, care, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării motivate de către operator, va aproba și va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova tarifele avizate anterior.

(11) În cazul în care consiliul local, în conformitate cu legea, va delega Agenției funcțiile de aprobare a tarifelor, operatorii vor prezenta, iar Agenția va examina și va aproba, în modul stabilit, tarifele și le va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(12) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizată la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș se determină de către operatori în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, se aprobă de către Agenție în modul stabilit și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(13) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș și care activează în condițiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaționale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de către Agenție în modul stabilit.

(14) Tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor se calculează de către operatori conform metodologiei respective.

(15) Tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș se aprobă de către consiliile locale sau, după caz, de Agenție, bazîndu-se pe aceleași principii și proceduri ca și în cazul tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate.

(16) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș sînt obligați să afișeze la sediile lor și să plaseze pe paginile lor web oficiale hotărîrile consiliului local și/sau ale Agenției cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile menționate, precum și referitor la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică și pentru serviciile auxiliare.

(17) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prestat de operatori la nivel de sat și comună sînt examinate și aprobate de consiliile locale respective, sînt publicate în mass-media locală și sînt afișate la sediile operatorilor.

 

Articolul 36. Finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

(1) Finanțarea consumurilor și cheltuielilor necesare funcționării și exploatării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare se asigură prin încasarea de la consumatori, în baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciului furnizat.

(2) Finanțarea investițiilor pentru înființarea, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ține de competența organelor centrale de specialitate ale administrației publice și a autorităților administrației publice locale. În funcție de modalitatea de gestiune adoptată și de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanțarea investițiilor pot fi transferate integral sau parțial operatorului.

(3) Finanțarea lucrărilor de investiții și asigurarea surselor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(4) Disponibilitățile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat, destinate cofinanțării unor obiective de investiții specifice, se administrează și se utilizează potrivit acordurilor de finanțare încheiate.

 

Capitolul VIII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 37. Reorganizarea și lichidarea operatorului

(1) Procedura de reorganizare sau lichidare a operatorului se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, valabil încheiate de către autoritățile administrației publice locale sau de organul central de specialitate cu întreprinderile specializate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, produc efecte juridice potrivit prevederilor contractuale.

 

Articolul 38. Responsabilități și sancțiuni

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Autoritățile administrației publice locale, organul central de specialitate, după caz, au dreptul să sancționeze operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în cazul în care acesta furnizează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate aprobați în conformitate cu actele normative în vigoare.

 

Articolul 39. Intrarea în vigoare

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

(3) Agenția și autoritățile administrației publice locale, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor elabora actele normative prevăzute de prezenta lege și vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor CORMAN


Chișinău, 13 decembrie 2013.

Nr.303.